หน้าหลัก
ขอบข่ายภาระกิจ
บุคลากรประจำกลุ่ม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ภาพข่าวกิจกรรม
ความพึ่งพอใจการให้บริการ
ติดต่อสอบถาม

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้จัดทำ กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา mail: cumdeena@gmail.com