ข้อมูลคณะครู


นายเชาวรัตน์   สอนพูด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์

นายจันทร์  สุภารัตน์ 
ครูชำนาญการ

นางกานต์ติมา   ติดมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบพิตร์   จันทรศรี
ครูชำนาญการ

นายสันติ   ครังตุ้ย
ครูชำนาญการ

นางธันยนันท์   พันธ์จันทร์ 
ครู

นายประหยัด    พลพวก
ครู

นางพจนา   แก้วประจำ 
ครูผู้ช่วย

นายสุวิมล   แก่นสนธิ์  
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

      กลับหน้าหลัก