วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION) ภายในปี 2562 นักเรียน โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม เป็นคนดีคนเก่ง ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อสารภาษาอาเซียน ก้าวทันเทคโนโลยี ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

กลับหน้าหลัก