ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา

นายสนามชัย   เลิศศรี   
ประธานกรรมการ
นายสมิตร     มีบุญ    รองประธาน
พระคำ    ผลิโก     กรรมการ
นายจรา   สาระพงษ์  กรรมการ
นายสมชาย   ล่ำสัน  กรรมการ
นางพันธ์    พันธ์ภักดี  กรรมการ
นางนามใจ    นมัสการ กรรมการ
นายจันทร์   สุภารัตน์  กรรมการ
นายเชาวรัตน์   สอนพูด  กรรมการและเลขานุการ

กลับหน้าหลัก