ข้อมูลทั่วไป
         
         ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)

สถานศึกษาเดิมชื่อ โรงเรียนบ้านสะอาก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จาก โรงเรียนบ้านสะอาก เป็นชื่อ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้าน ศรีสะอาด หมู่ที่6 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 088-5821714 Website http://Srisaardwittayakom.ac.th
E –mail Sisaard_@hotmail.com กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา10 (กันทราศรีปราสาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เขตพื้นที่บริการ

เขตบริการของโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน ในระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ได้แก่ บ้านศรีสะอาด บ้านศรีสมบูรณ์ บ้านสะอาก บ้านภูมิร่มเย็น และเพิ่มเขตบริการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านศรีษะกระบือ บ้านสนวน บ้านสมใจ รวมเป็น 7 หมู่บ้าน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนบ้านสะอาก ตั้งขึ้นที่ บ้านสะอาก หมู่ที่ 11 ตำบลกันทรารมณ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายตุ้ม สุวรรณกูฏ นายอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับนายสร้อย วุฒานุสรณ์ ผู้ตรวจการศึกษาอำเภอขุขันธ์ สมัยนั้น เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ชักชวนชาวบ้านสะอาก ก่อตั้งขึ้น ซึ่งมีนายด้วง อินทร์สุระ ผู้ใหญ่บ้านสะอาก ได้มอบที่ดินพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ให้ และได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสภณวิหาร บ้านลุมพุก (กันทรารมย์) ร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และทุนทรัพย์ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2483 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยหญ้าคา ห้องเรียนเป็นห้องโถงโล่ง ก่อสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน คิดราคาค่าก่อสร้างประมาณ 6,000 บาท ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลกันทรารมณ์ 4 (บ้านสะอาก) เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2483 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 67 คน โดยได้ย้ายนักเรียนมาจากโรงเรียนประชาบาลกันทรารมณ์ 1 (วัดโคก) และรับนักเรียนจากบ้านสะอาก บ้านโพธ์ศรี บ้านสมใจ เพิ่มเติม นายนาค มูลสาร เป็นครูใหญ่คนแรก และนายทองม้วน เรืองศิริ เป็นครูน้อย

พ.ศ. 2497 เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด คณะครู และชาวบ้านได้ร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง มีมุขยื่นออกทางด้านหน้า 2 ด้าน หลังคามุงสังกะสี ขนาด 3 ห้องเรียน ราคาประมาณ 60,000 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ

พ.ศ. 2513 ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และเริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

พ.ศ. 2516 นายคำนึง เสนาะ ครูใหญ่ ได้ปรึกษา หารือคณะกรรมการวัดและเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด ชาวบ้านสะอาก บ้านภูมิร่มเย็น เพื่อหาที่ดินสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ อันเนื่องจากที่เดิมคับแคบ และได้เห็นพ้องต้องกันมอบดินของวัดศรีสะอาด ด้านตะวันออกให้ เนื้อที่ 16 ไร่ พื้นที่เป็นป่าละเมาะรก คณะครู นักเรียน พระสงฆ์ และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบุกเบิกถากถางปรับจนเรียบร้อยใช้ก่อสร้างอาคารได้ ในปีนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ศก. 14 ขึ้น 1 หลัง งบประมาณ 3,000 บาท สร้างบนที่ดินแปลงเดิม

พ.ศ. 2517 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างอาคารแบบ ป. 1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง สร้างบนที่ดินแปลงใหม่ และย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มาเรียนที่อาคารใหม่และย้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 มาจากโรงเรียนอาคารเรียนเก่าที่ดินแปลงเดิมเมื่อ ปี 2523

พ.ศ. 2518 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ศก.12 ขึ้น 1 หลัง งบประมาณ 38,000 บาท สร้างบนที่ดินแปลงใหม่

พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ศก.04 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ 423,000 บาท และงบประมาณ 30,000 บาท สร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ ศก. 23 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน ศก.04 จำนวน 3ห้องเรียน และงบประมาณ 8,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก. 23 จำนวน 1หลัง

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2524 เกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านพักครู แบบ ศก. 14 ทางราชการได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนพบผู้กระทำให้เกิดความเสียหายและชดใช้ตามระเบียบของทางราชการ

พ.ศ. 2525 คณะครู นักการภารโรง พระสงฆ์วัดศรีสะอาด ผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตด้านหน้า และซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน ความยาว 38 เมตร เป็นเงิน 33,653 บาท

พ.ศ. 2529 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 800,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 10/26ขนาด 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2533 คณะครู นักการภารโรง กรรมการศึกษา พระสงฆ์วัดศรีสะอาด ผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์ 30,000 บาทและแรงงานก่อสร้างอาคารห้องสมุด เป็นอาคารไม้มุงสังกะสี ขนาด 1 ชั้น 1 ห้อง ยกพื้นสูง 1.20 เมตร ใช้วัสดุไม้จากการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า

พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ในปีนี้ทางราชการได้แยกตำบลใหม่ออกจากตำบลกันทรารมย์ เป็นตำบลศรีสะอาด โรงเรียนจึงสังกัดตำบลศรีสะอาด ตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. 2540 นายจำเริญ ดอกพวง อาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู นักการภารโรง กรรมการศึกษาพระสงฆ์วัดศรีสะอาด ผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคาร “อนุบาลร่วมใจพัฒนา 40” ขนาด 1 ชั้น 2 ห้องเรียน มูลค่า 316,000 บาท ใช้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล

และในปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณจัดห้องพิเศษ 3 ห้อง คือห้องปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณ 4,000 บาท ห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 40,000 บาท และห้องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 4,000 บาท

ปีการศึกษา 2540 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา

พ.ศ. 2541 คณะครู นักการภารโรง กรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์วัดศรีสะอาด ผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนสปช. 105/26 จำนวน 4 ห้องเรียน มูลค่า 185,67 บาท ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 49,814 บาท สร้างสนามตะกร้อ มูลค่า 12,317 บาท

พ.ศ. 2548 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ด้านตะวันตกและตะวันออกยาวตลอดแนวรั้วสุดทั้ง 2 ด้านของโรงเรียน ปูกระเบื้องพื้น และบันไดอาคาร สปช. 105/26 ก่อสร้างลานกีฬาหน้าเสาธง จัดสร้างลานสุขภาพสวนหย่อมข้างสนามฟุตบอล เคลื่อนย้ายและต่อเติมชั้นล่างอาคารห้องสมุด จัดหาคอมพิวเตอร์ 7เครื่องโดยงบประมาณตามแผนราชการของโรงเรียน ซ่อมบำรุงปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง งบบริจาคผ้าป่ากรุงเทพฯ จำนวน 30,000 บาท

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้พัฒนาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม” เมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2549 คณะครู นักการภารโรง กรรมการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาโรงเรียนหลายด้านได้แก่

1. ซ่อมอาคารเรียน ศก. 04 เปลี่ยนเสาทุกต้น เทพื้นและก่อผนังใหม่ โดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด จำนวน 200,000 บาท
2. จัดหาศาลาพักร้อน 3 หลัง เป็นเงิน 48,000 บาท จากครูบริจาค 1 หลัง และอีก 2 หลังเป็นงบประมาณตามแผนราชการประจำปี
3. จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน ป้ายซุ้มประตูทางเข้า มูลค่า 52,999 บาท งบบริจาค
4. สร้างโรงจอดรถ งบประมาณบริจาค 20,000 บาท
5. จัดหาเครื่องดนตรีดุริยางค์ งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด 200,000 บาท
6. หมู่บ้านสะอาก ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ โครงการ SML 1 หลัง มอบให้โรงเรียนมูลค่า 250,000 บาท
7.จัดหาครุภัณฑ์ดนตรี 60,000 บาท งบประมาณ แผนราชการประจำปี
พ.ศ. 2550 -ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนักเรียน 1 หลัง มูลค่า 70,000 บาท งบบริจาค และได้ปรับปรุงซ่อมอาคารอเนกประสงค์ ทั้ง 2 หลัง ด้วยงบประมาณทางราชการ 50,000 บาท และงบบริจาค 20,000 บาท
-นายฉับพลัน สมร ก่อสร้างศาลาพักร้อน บริจาค 1 หลัง มูลค่า 16,000 บาท
-ก่อสร้างโรงเรือนบริการอาหาร 1 หลัง 1 ห้อง มูลค่า 4,000 บาท ด้วยการบริจาควัสดุ แรงงานของครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
พ.ศ. 2551 –ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายเข้าประกบกันต่อเชื่อมหลังคา ต่อเสาปูนทุกต้น และลาดพื้นใหม่ ใช้งบราชการ 50,000 บาท และเงินผ้าป่า 30,000 บาท
-ก่อสร้างอาคารโรงครัวห้องเรียนอเนกประสงค์ 1 หลัง โดยการบริจาควัสดุ แรงงาน ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน คิดเป็นมูลค่า 98,500 บาท
พ.ศ. 2552 –จัดหาศาลาพักร้อน 2 หลัง ด้วยงบประมาณราชการ มูลค่ารวม 48,000 บาท และนายสำราญ แสงจันทร์ กรรมการสถานศึกษา ได้บริจาคศาลาพักร้อนใช้ในสนามเด็กเล่น อีก 1 หลัง มูลค่า 14,000 บาท
พ.ศ. 2553 –หลวงปู่ธรรมาพิทักษา เจ้าอาวาสองค์อุปธรรมวัดพระธาตุเรืองรอง จังหวัด ศรีสะเกษ ได้มอบพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 55 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และผู้อำนวยการและคณะครูได้ระดมทุนบริจาคก่อสร้างศาลาประดิษฐาน 1 หลัง มูลค่า 105,000 บาท
พ.ศ. 2554 เริ่มก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด ห้องประชุม คอมพิวเตอร์) ด้วยงบการบริจาคคณะผ้าป่า ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ระยะเริ่มต้นเป็นเงิน 1,080,000 บาท
-ก่อสร้างอาคารโรงครัวห้องเรียนอเนกประสงค์ 1 หลัง โดยการบริจาควัสดุ แรงงาน ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน คิดเป็นมูลค่า 98,000 บาท
พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
พ.ศ. 2555 โรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมทำบุญฉลองครบรอบ 72 ปีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ร่วมบริจาคข้าวเพื่อทำผ้าป่าข้าวเปลือกและบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาคิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 117,964 บาท เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด ห้องประชุม คอมพิวเตอร์)
พ.ศ. 2556 คณะศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ผู้มีจิตศรัทธาได้ระดมทุนจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์) ได้งบประมาณทั้งสิ้น 827,982 บาทและในปีเดียวกันได้นำงบประมาณดังกล่าวมาต่อเติม หลังคา ฉาบ ก่อ ผนังชั้น 2 ปูกระเบื้องชั้น 2 วางโครงหน้าต่างและติดตั้งกระจก และสร้างเวที
พ.ศ. 2557 คณะศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ผู้มีจิตศรัทธาได้ระดมทุนจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์) ได้งบประมาณทั้งสิ้น 813,073 บาทและในปีเดียวกันได้นำงบประมาณดังกล่าวมาต่อเติม หลังคา ฉาบ ก่อ ผนังชั้น 2 ปูกระเบื้องชั้น 2 วางโครงหน้าต่างและติดตั้งกระจก และสร้างเวที
พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ซึ่งเป็นงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 1,870,000.- บาท

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านศรีสะอาด ตำบลศรีสะอาด อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 293 คน ครูและบุคลากร 21 คน นายสมบูรณ์ อินทร์ดา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน โทรศัพท์ 088-5821714

กลับหน้าหลัก