ถ่ายทดดสด/วีดิทัศน์ผลงานและกิจกรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์
ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
..................................

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อออนไลน์ฯ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.
<ช่องทางการรับชม>
.....................................
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อออนไลน์ฯ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง
วันที่ 28,29 กันยายน 2564
เวลา 16.30 - 17.30 น.
<ช่องทางการรับชม>
แบบประเมินความพึงพอใจ
ส่งผลงานวีดิทัศน์
(ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
...........................................
การประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ช่องทางการรับชม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบทดสอบ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
......................................
การนิเทศออนไลน์โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
วันที่ 27 กันยายน 2564
เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ช่องทางการรับชม
........................................

การอบรมออนไลน์
โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ
ระดับอนุบาล
(กิจกรรมที่ 1)
วันที่ 20 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมการประชุมขับเคลื่อน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ออนไลน์
วันที่ 24 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร


โครงการการพัฒนาระบบการศึกษา
โดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(กิจกรรมที่ 1)
วันที่ 14 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร


การอบรมออนไลน์
โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ
ระดับอนุบาล
(กิจกรรมที่ 1)
วันที่ 20 กันยายน 2564


อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
9 ก.ย. 2564 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
วีดิทัศน์ประกอบการอบรม
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

เพลงเส้นชัยภัทธศาสน์ ( MV2 Official )30 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร


วันที่ 9 ก.ย. 2564 ช่วงเช้า


26 ส.ค. 2564 ช่วงเช้า

26 ส.ค. 2564 ช่วงบ่าย
 
25 ส.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น

25 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร(26 ส.ค.2564เป็นต้นไป


24 ส.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ไฟล์อบรม24 ส.ค. 2564 ช่วง 09.00-12.00น.


24 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

 
ไฟล์นำเสนอรายชื่อผู้ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 2564

Youtube
Facebook
รายชื่อรับเกียรติบัตรทาง E-Mail