วีดิทัศน์ภารกิจกลุ่มงาน/สาระความรู้และกระบวนงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ระหว่างดำเนินการ