หน้าแรก | ดาวน์โหลด| วีดิทัศน์กลุ่มงาน | วีดิทัศน์กิจกรรม| ข่าวประชาสัมพันธ์ | รับส่งหนังสือราชการ (AMSS++) | เพิ่มบุคลากรในระบบ AMSS++ | ร้องเรียนการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
ข้อมูลพื้นฐาน
♦ โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
♦ อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
     ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2560
     ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2561
♦  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
♦  ข้อมูลการติดต่อ 
      ►ติดต่อประสานงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
♦  Social Network
     ► Facebook
การบริหารงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
♦ E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามฯงบประมาณรอบ6เดือน
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
<<ปีงบประมาณ 2563>>
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 63
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กันยายน 62
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กันยายน 62
♦  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2563
รายงานการกำกับติดตามฯการดำเนินการป้องกันฯ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69
ศิลปหัตถกรรม สพฐ.
ศิลปหัตถกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศิลปหัตถกรรม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ผลการแข่งขันระดับเขต
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สวัสดีวิทยา
บ้านโคกสูง
บ้านระกา
จะกงวิทยา
บ้านอังกุล
บ้านกันจาน*
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตาอุด
นิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)
บ้านปราสาท
บ้านปรือใหญ่
บ้านจันลม
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสะเดาใหญ่
บ้านสำโรงตาเจ็น
บ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
บ้านแขว
บ้านแทรง
วัดเขียน
ชุมชนบ้านหัวเสือ
หนองอารีพิทยา
บ้านตาเจา
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
บ้านผือ
บ้านไทร
บ้านหนองอิไทย*
บ้านพอก
บ้านดู่
บ้านขี้นาค
บ้านสนาย
บ้านไฮ
บ้านกอกหวาน
กระต่ายด่อนวิทยา
บ้านสวายสนิท
บ้านตาเปียง
บ้านหนองเชียงทูน
บ้านโคกตาล
บ้านแซรสะโบว
บ้านตะเคียนราม
บ้านแซรไปร
บ้านละลม
บ้านห้วยตามอญ
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
เว็บเครือข่ายประชาสัมพันธ์
บ้านตาโสม
บ้านตะเภา
บ้านแขว
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านเหล็ก
บ้านขนุนฯ
บ้านโคกตาล
บ้านสนามสามัคคีฯ
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกะกำ
อนุบาลภูสิงห์
บ้านกันแตสระรุน
► บ้านเคาะสนวนฯ
บ้านศาลา(ปก.) 
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านละเบิกตาฮีง
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสวายสนิท
บ้านหนองกาด
บ้านใจดี
บ้านนกยูง
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ 
บ้านขามทับขอน
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านเค็ง
► บ้านตูม
บ้านมะขาม 
สมาคมลูกจ้างฯ 
บ้านบัวบก
บ้านสะเดาน้อย
หนองอารีพิทยา
บ้านธาตุพิทยาคม
บ้านแทรง
บ้านพรหมเจริญ
บ้านกฤษณา
บ้านปราสาทกวางขาว
บ้านตาเจา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตราด
บ้านติ้ว
อนุบาลไพรบึง
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านห้วยตามอญ
บ้านปรือใหญ่
บ้านคอกหนองไพร
บ้านไพรพัฒนา
บ้านหนองเพดาน

เว็บ สพฐ.
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
     (B-OBEC)
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
    (EMIS)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    (DMC)
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์
มาตรการและกลไก
แผนปฏิบัติการ
สร้างค่านิยมสุจริต
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนป้องกันการทุจริต
ขั้นการให้บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
สาระความรู้
ตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 57
ระเบียบจ่ายเงินครองชีพฯ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
ข้อแนะนำป้องกันไวรัส
เลขประชาชน13หลัก
ปรับแต่งภาษาไทยหน้าเว็บ
ระเบียบการลา ปี 2555
ออกแบบเครือข่ายไร้สาย
สร้างรูปหกเหลี่ยมใน PS6
กลุ่มและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
สนง.ลูกเสือเขต
เครือข่ายพัฒนาสื่อฯ
ครูนรรฆศักดิ์
ครูนรรฆศักดิ์2
ผอ.สมควร
คุณโชติรัตน์  
ศน.ธนกฤต
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ 
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล 
ตารางรถไฟ
ค่าโดยสารรถไฟ
บริษัทขนส่งจำกัด
สลากกินแบ่ง


โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
อ.เมืองศรีสะเกษ
อ.ขุขันธ์
อ.ปรางค์กู่
► อ.ไพรบึง
► อ.ภูสิงห์
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน
ASEAN Study Center
กิจกรรมปฐมวัย
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
ขั้นตอนการเข้าระบบ
เข้าระบบ
เอกสาร
คู่มือของโรงเรียน
คู่มือของเขตพื้นที่
เว็บงานประชาสัมพันธ์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
สถิติผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 0

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 46
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 46
สถิติผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
6212420
คน ตั้งแต่ 11/10/52

หมวด : หนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาใหม่ ฮิต    
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (อ่าน 436 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน  สุขเฉย (27 ธ.ค. 2555)ประชุมคณะกรรมการจัดทำบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (อ่าน 538 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (23 ธ.ค. 2555)รายละเอียดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลดได้ที่เว็บนี้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 443 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (06 ธ.ค. 2555)กรมการศาสนา ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯโดยไม่ถือเป็นวันลา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สั่งจองบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2556 (อ่าน 425 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (05 ธ.ค. 2555)สั่งจองบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2556 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหาร (อ่าน 551 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 พ.ย. 2555)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นตัวชี้วัดที่ 1... (อ่าน 822 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (18 ส.ค. 2555)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นตัวชี้วัดที่ 12
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 710 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (09 ก.ค. 2555)ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประก... (อ่าน 478 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ก.ค. 2555)ประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 763 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน  สุขเฉย (11 พ.ค. 2555)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 16-17 พ.ค. 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 704 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (05 ม.ค. 2555)ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 25... (อ่าน 691 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ธ.ค. 2554)ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล็ก ประชุมเพื่อจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 25... (อ่าน 812 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ธ.ค. 2554)ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ ประชุมเพื่อจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 25... (อ่าน 816 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ธ.ค. 2554)ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ประชุมเพื่อจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555... (อ่าน 753 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ธ.ค. 2554)ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ประชุมเพื่อจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 25... (อ่าน 700 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (07 ธ.ค. 2554)ประชุมคณะกรรมการจัดทำสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สั่งจองสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555 (อ่าน 927 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (15 พ.ย. 2554)สั่งจองสมุดบันทึก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี 2555 รายงานข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมส่งภาพถ่ายชุดปกติขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ภายในวันที่ 18 พฤ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (อ่าน 1032 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (18 ต.ค. 2554)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการมาตรฐานการควบคุมภายใน (อ่าน 1546 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (19 ก.ย. 2554)หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการออกตรวจ กำกับ และให้คำปรึกษาโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปี 2555 ระหว่างวัน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง (อ่าน 3219 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (25 ส.ค. 2554)เนื่องจากขณะนี้ โทรศัพท์ส่วนกลาง สพป.ศก.3 หมายเลข 045-671259 ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกลุ่ม ตามหมายเลขโท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การปฏิบัติหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือฉลองครบรอบ 100 ปี... (อ่าน 1811 ครั้ง) ฮิต
โดย : สายัน สุขเฉย (25 ส.ค. 2554)การปฏิบัติหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทยร้อยใจเทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 29-31 สิงหาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปรือใหญ่ว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 3
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง
25 ส.ค. 2554
 ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart area
04 ก.พ. 2559
 ขยายผลการใช้งานโปรแกรม AMSS++
17 ม.ค. 2559
 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน
07 ส.ค. 2558
 การปฏิบัติหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือฉลองครบรอบ 100 ปี
25 ส.ค. 2554
ทั้งหมด
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ และ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 0 4567 1259 โทรสาร 0 4567 1333
ผู้จัดทำ นายสายัน  สุขเฉย โทร 08 1760 1146
E-Mail : sayan4925@gmail.com
ID Line : 0817601146
เว็บไซต์นี้รองรับ Mozilla Firefox ,Google Chrome  ความละเอียดในการแสดงผลของจอภาพสูงสุดที่ 1366x768 pixel
ประวัติและผลงาน