Home Forums Downloads News Article Contact
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ข้อมูลพื้นฐาน
♦ โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
♦ ข้อมูลผู้บริหาร
♦ อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
     ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2560
     ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2561
♦  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
♦  ข้อมูลการติดต่อ 
      ►ติดต่อประสานงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
♦  Social Network
     ► Facebook

การบริหารงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
♦ E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++

การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามฯงบประมาณรอบ6เดือน
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
<<ปีงบประมาณ 2563>>
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 63
- สรุปผลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 63
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กันยายน 62
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กันยายน 62
♦  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ

การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
♦ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2563
รายงานการกำกับติดตามฯการดำเนินการป้องกันฯ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69
ศิลปหัตถกรรม สพฐ.
ศิลปหัตถกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศิลปหัตถกรรม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ผลการแข่งขันระดับเขต

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สวัสดีวิทยา
บ้านโคกสูง
บ้านระกา
จะกงวิทยา
บ้านอังกุล
บ้านกันจาน*
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตาอุด
นิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)
บ้านปราสาท
บ้านปรือใหญ่
บ้านจันลม
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสะเดาใหญ่
บ้านสำโรงตาเจ็น
บ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
บ้านแขว
บ้านแทรง
วัดเขียน
ชุมชนบ้านหัวเสือ
หนองอารีพิทยา
บ้านตาเจา
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
บ้านผือ
บ้านไทร
บ้านหนองอิไทย*
บ้านพอก
บ้านดู่
บ้านขี้นาค
บ้านสนาย
บ้านไฮ
บ้านกอกหวาน
กระต่ายด่อนวิทยา
บ้านสวายสนิท
บ้านตาเปียง
บ้านหนองเชียงทูน
บ้านโคกตาล
บ้านแซรสะโบว
บ้านตะเคียนราม
บ้านแซรไปร
บ้านละลม
บ้านห้วยตามอญ
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

เว็บเครือข่ายประชาสัมพันธ์
บ้านตาโสม
บ้านตะเภา
บ้านแขว
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านเหล็ก
บ้านขนุนฯ
บ้านโคกตาล
บ้านสนามสามัคคีฯ
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกะกำ
อนุบาลภูสิงห์
บ้านกันแตสระรุน
► บ้านเคาะสนวนฯ
บ้านศาลา(ปก.) 
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านละเบิกตาฮีง
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสวายสนิท
บ้านหนองกาด
บ้านใจดี
บ้านนกยูง
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ 
บ้านขามทับขอน
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านเค็ง
► บ้านตูม
บ้านมะขาม 
สมาคมลูกจ้างฯ 
บ้านบัวบก
บ้านสะเดาน้อย
หนองอารีพิทยา
บ้านธาตุพิทยาคม
บ้านแทรง
บ้านพรหมเจริญ
บ้านกฤษณา
บ้านปราสาทกวางขาว
บ้านตาเจา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตราด
บ้านติ้ว
อนุบาลไพรบึง
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านห้วยตามอญ
บ้านปรือใหญ่
บ้านคอกหนองไพร
บ้านไพรพัฒนา
บ้านหนองเพดาน


เว็บ สพฐ.
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
     (B-OBEC)
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
    (EMIS)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    (DMC)

สาระความรู้
ตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 57
ระเบียบจ่ายเงินครองชีพฯ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
ข้อแนะนำป้องกันไวรัส
เลขประชาชน13หลัก
ปรับแต่งภาษาไทยหน้าเว็บ
ระเบียบการลา ปี 2555
ออกแบบเครือข่ายไร้สาย
สร้างรูปหกเหลี่ยมใน PS6

กลุ่มและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
สนง.ลูกเสือเขต
เครือข่ายพัฒนาสื่อฯ
ครูนรรฆศักดิ์
ครูนรรฆศักดิ์2
ผอ.สมควร
คุณโชติรัตน์  
ศน.ธนกฤต

บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ 
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล 
ตารางรถไฟ
ค่าโดยสารรถไฟ
บริษัทขนส่งจำกัด
สลากกินแบ่งโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
อ.เมืองศรีสะเกษ
อ.ขุขันธ์
อ.ปรางค์กู่
► อ.ไพรบึง
► อ.ภูสิงห์

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน
ASEAN Study Center
กิจกรรมปฐมวัย

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
ขั้นตอนการเข้าระบบ
เข้าระบบ
เอกสาร
คู่มือของโรงเรียน
คู่มือของเขตพื้นที่

เว็บงานประชาสัมพันธ์


สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 0

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 50
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 50

สถิติผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
6635318
คน ตั้งแต่ 11/10/52


Sorry, such file doesn't exist...