_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดการประชุมผู้บริหาร ครูและลูกจ้าง
สพป.ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหาร ครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท
นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ แจ้งว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท แยกเป็นรายอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ อำเภอภูสิงห์ กำหนดประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วัดไพรพัฒนา , อำเภอขุขันธ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑-๕ กำหนดประชุมฯ ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ , อำเภอขุขันธ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๖-๑๐ กำหนดประชุมฯ ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ , อำเภอปรางค์กู่ กำหนดประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ , อำเภอไพรบึง กำหนดประชุมฯในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน จึงขอแจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เข้าประชุมพร้อมกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 1656 ครั้ง
วันที่ 02 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:35:07:PM