_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
กิจกรรม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีนางนันทนา หมื่นจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมรณรงค์ปลอดเหล้าบุหรี่ และนำไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รับทราบแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มงวด รู้เท่าทันและได้รู้จักทักษะ วิธีการป้องกันกลุ่มเป้าหมายให้ห่างไกลจากภัยของยาเสพติดทุกชนิดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และเขต 4 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกโรงเรียน จำนวน 198 คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.umraniyeescort.com
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 1002 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:19:21:AM