_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุม PLC หลักสูตรฯc]tกระบวนการเรียนรู้
ประชุม
ประชุม PLC กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ได้จัดการประชุม PLC กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และนายพุทธ มงคล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบนโยบาย จุดเน้นการดำเนินการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจในการการประชุม PLC กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายจากท่านรองทวี สอนคำเสน ให้ดำเนินการ PLC ภายในกลุ่มงานตามขั้นตอนการทำงาน (Step Smart Supervison) ใน step2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มศึกษานิเทศก์และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่โรงเรียน ต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.internationalescort.org
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 499 ครั้ง
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:06:47:AM