_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามแนวทาง Boot Camp
เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามแนวทาง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo (2-4 ส.ค. 62)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม โดยมีใจความว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนนำรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ก้าวทันการสื่อสารในโลกในยุคดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ดำเนินการขยายผลโครงการ Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จำนวน 60 คน กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรชาวไทย (Thai Master Trainer) ประจำศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) ครู Boot Camp ของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นตามลำดับ ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะครูที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.besiktash.com
ข่าวโดย : นายสายัน สุขเฉย
อ่าน 729 ครั้ง
วันที่ 03 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:32:00:AM