คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3