oit65
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา