oit63

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดี


หน่วยตรวจสอบภายใน