Login/Register
งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69
ศิลปหัตถกรรม สพฐ.
ศิลปหัตถกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศิลปหัตถกรรม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ผลการแข่งขันระดับเขต
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
     ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2560
     ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2561
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
     ► ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
     ► พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561
     ► กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
     ► กฎกระทรวงฯ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
 
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

     ► ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

     ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

     ► ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

     ► พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

     ► พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

     ► พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        ► รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
        ► สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
       ► การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
และดนตรสากล e-bidding

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อและประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ-

       ► ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ปิดประกาศบอร์ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       ► การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กันยายน 62
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กันยายน 62
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
        ► มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► บันทึกรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        ► บันทึกการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3

O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดจัดจ้าง

        ► ลงเว็บไซต์ ประกาศมาตรการ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สวัสดีวิทยา
บ้านโคกสูง
บ้านระกา
จะกงวิทยา
บ้านอังกุล
บ้านกันจาน*
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตาอุด
นิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)
บ้านปราสาท
บ้านปรือใหญ่
บ้านจันลม
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสะเดาใหญ่
บ้านสำโรงตาเจ็น
บ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
บ้านแขว
บ้านแทรง
วัดเขียน
ชุมชนบ้านหัวเสือ
หนองอารีพิทยา
บ้านตาเจา
วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
บ้านผือ
บ้านไทร
บ้านหนองอิไทย*
บ้านพอก
บ้านดู่
บ้านขี้นาค
บ้านสนาย
บ้านไฮ
บ้านกอกหวาน
กระต่ายด่อนวิทยา
บ้านสวายสนิท
บ้านตาเปียง
บ้านหนองเชียงทูน
บ้านโคกตาล
บ้านแซรสะโบว
บ้านตะเคียนราม
บ้านแซรไปร
บ้านละลม
บ้านห้วยตามอญ
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
เว็บเครือข่ายประชาสัมพันธ์
บ้านตาโสม
บ้านตะเภา
บ้านแขว
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านเหล็ก
บ้านขนุนฯ
บ้านโคกตาล
บ้านสนามสามัคคีฯ
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกะกำ
อนุบาลภูสิงห์
บ้านกันแตสระรุน
► บ้านเคาะสนวนฯ
บ้านศาลา(ปก.) 
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านละเบิกตาฮีง
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสวายสนิท
บ้านหนองกาด
บ้านใจดี
บ้านนกยูง
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ 
บ้านขามทับขอน
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านเค็ง
► บ้านตูม
บ้านมะขาม 
สมาคมลูกจ้างฯ 
บ้านบัวบก
บ้านสะเดาน้อย
หนองอารีพิทยา
บ้านธาตุพิทยาคม
บ้านแทรง
บ้านพรหมเจริญ
บ้านกฤษณา
บ้านปราสาทกวางขาว
บ้านตาเจา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตราด
บ้านติ้ว
อนุบาลไพรบึง
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านห้วยตามอญ
บ้านปรือใหญ่
บ้านคอกหนองไพร
บ้านไพรพัฒนา
บ้านหนองเพดาน

เว็บ สพฐ.
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
     (B-OBEC)
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
    (EMIS)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    (DMC)
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์
มาตรการและกลไก
แผนปฏิบัติการ
สร้างค่านิยมสุจริต
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนป้องกันการทุจริต
ขั้นการให้บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
สาระความรู้
ตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 57
ระเบียบจ่ายเงินครองชีพฯ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
ข้อแนะนำป้องกันไวรัส
เลขประชาชน13หลัก
ปรับแต่งภาษาไทยหน้าเว็บ
ระเบียบการลา ปี 2555
ออกแบบเครือข่ายไร้สาย
สร้างรูปหกเหลี่ยมใน PS6
กลุ่มและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
สนง.ลูกเสือเขต
เครือข่ายพัฒนาสื่อฯ
ครูนรรฆศักดิ์
ครูนรรฆศักดิ์2
ผอ.สมควร
คุณโชติรัตน์  
ศน.ธนกฤต
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ 
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล 
ตารางรถไฟ
ค่าโดยสารรถไฟ
บริษัทขนส่งจำกัด
สลากกินแบ่ง


โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
อ.เมืองศรีสะเกษ
อ.ขุขันธ์
อ.ปรางค์กู่
► อ.ไพรบึง
► อ.ภูสิงห์
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน
ASEAN Study Center
กิจกรรมปฐมวัย
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
ขั้นตอนการเข้าระบบ
เข้าระบบ
เอกสาร
คู่มือของโรงเรียน
คู่มือของเขตพื้นที่
เว็บงานประชาสัมพันธ์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.
สถิติผู้ใช้งาน
Welcome, Anonymous
Nickname
Password
(Register)
Membership:
Latest:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 0

People Online:
Visitors: 31
Members: 0
Total: 31
สถิติผู้เข้าชม
We received
5957644
page views since 11/10/52
ข่าวด่วน


ระบบข้อมูล BigData


ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 ประกาศ » คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน  ฮิต RSS Feed
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
  คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (12 ส.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามแนวทาง Boot Camp  รูปภาพ จำนวน 36 รูป ฮิต RSS Feed
เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามแนวทาง Boot Camp
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo (2-4 ส.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมจัดทำระบบข้อมูล BigData รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมจัดทำระบบข้อมูล BigData
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมจัดทำระบบข้อมูล BigData (25 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  บรรยากาศตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (22-23 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทางไกล รูปภาพ จำนวน 28 รูป ฮิต RSS Feed
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทางไกล
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทางไกล รุ่นที่ 9 (20-21 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบ16 ปี รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบ16 ปี
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบ16 ปี (5 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รูปภาพ จำนวน 26 รูป ฮิต RSS Feed
การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (30 มิ.ย. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 หนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา » แจ้งผลการนิเทศเปิดภาคเรียน ฮิต RSS Feed
แจ้งผลการนิเทศเปิดภาคเรียน
  แจ้งผลการนิเทศเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประกาศ » ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ ฮิต RSS Feed
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประกาศ » คัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ฮิต RSS Feed
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
  คัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 (28 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
  ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา(26 ก.ค.62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(25 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวบริการ » ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ฮิต RSS Feed
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
  ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » บรรยากาศตรวจรับครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
บรรยากาศตรวจรับครุภัณฑ์คณิตศาสตร์
  บรรยากาศตรวจรับครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ (18-19 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (1 ก.ค. 62)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประกาศ » รับโอนฯบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ฮิต RSS Feed
รับโอนฯบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับโอนฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประกาศ » รับสมัครธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ฮิต RSS Feed
รับสมัครธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
  โรงเรียนบ้านศาลา อ.ภูสิงห์ รับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประกาศ » ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ ฮิต RSS Feed
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวรายหมวด

RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต12 ส.ค. 2562
 เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามแนวทาง Boot Camp  คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต03 ส.ค. 2562
 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต28 ก.ค. 2562
 ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต26 ก.ค. 2562
 ประชุมจัดทำระบบข้อมูล BigData คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต25 ก.ค. 2562
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต25 ก.ค. 2562
 ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต23 ก.ค. 2562
 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทางไกล คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต21 ก.ค. 2562
 บรรยากาศตรวจรับครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต19 ก.ค. 2562
 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบ16 ปี คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต05 ก.ค. 2562
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวบริการ
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
 ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ มาใหม่ ฮิต22 ก.ค. 2562
 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand-Japan Student Science Fair 2018 มาใหม่ ฮิต23 มี.ค. 2561
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม มาใหม่ ฮิต27 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต10 ต.ค. 2560
 รับหนังสือบันทึกภาพประวัติศาสตร์ มาใหม่ ฮิต27 มิ.ย. 2560
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดการประชุมผู้บริหาร ครูและลูกจ้าง  มาใหม่ ฮิต02 พ.ค. 2560
 แผนผังสนามสอบพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว มาใหม่ ฮิต14 เม.ย. 2560
 สถิติการรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว มาใหม่ ฮิต09 เม.ย. 2560
 สถิติการรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต08 เม.ย. 2560
 สถิติการรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต07 เม.ย. 2560
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : แจ้งโอนเงิน
สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด
 สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะ... ฮิต16 มี.ค. 2556
 สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์ควบคุมฯ(แท็บเล็ต)และรายการโทรทัศน์สี ฮิต16 มี.ค. 2556
 สพฐ.โอนเงินรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ฮิต16 มี.ค. 2556
 แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรบกพร่อง ฮิต05 มี.ค. 2556
 โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ฮิต27 ก.พ. 2556
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ฮิต09 ม.ค. 2556
 แจ้งโอนเงิน ฮิต29 ต.ค. 2555
 เงินค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2555  ฮิต12 ต.ค. 2555
 ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำเดือนสิงหาคม  ฮิต11 ต.ค. 2555
 ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรที่เอกสารบกพร่อง ฮิต11 ต.ค. 2555
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : หนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา
แจ้งผลการนิเทศเปิดภาคเรียน
 แจ้งผลการนิเทศเปิดภาคเรียน ฮิต17 มิ.ย. 2562
 สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มาใหม่ ฮิต29 เม.ย. 2561
 การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มาใหม่ ฮิต10 ม.ค. 2561
 ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart area ฮิต04 ก.พ. 2559
 ขยายผลการใช้งานโปรแกรม AMSS++ ฮิต17 ม.ค. 2559
 แจ้งประชุมคณะกรรมการคัดเลือกภาพฯปั่นเพื่อพ่อ ฮิต14 ธ.ค. 2558
 การจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ปั่นเพื่อพ่อ ฮิต01 ธ.ค. 2558
 หนังสือแจ้งประชุมคณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ฮิต01 ธ.ค. 2558
 คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ฮิต30 พ.ย. 2558
 กำหนดประชุมทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฮิต01 ก.ย. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : รวมรูปภาพ
รายงานตัวธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง
 รายงานตัวธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต15 พ.ค. 2560
 รวมภาพประชุมครู อ.ไพรบึง มาใหม่ ฮิต12 พ.ค. 2560
 รวมภาพประชุมครู อ.ปรางค์กู่ มาใหม่ ฮิต11 พ.ค. 2560
 รวมภาพประชุมครู อ.ขุขันธ์ (ภาคบ่าย) มาใหม่ ฮิต09 พ.ค. 2560
 รวมภาพประชุมครู อ.ขุขันธ์ (ภาคเช้า) มาใหม่ ฮิต09 พ.ค. 2560
 รวมภาพประชุมครู อ.ภูสิงห์ มาใหม่ ฮิต08 พ.ค. 2560
 การคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์และบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต20 ก.พ. 2560
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET . มาใหม่ ฮิต05 ก.พ. 2560
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET มาใหม่ ฮิต04 ก.พ. 2560
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมเตรียมสอบ O-NET มาใหม่ ฮิต02 ก.พ. 2560
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประชุม/อบรม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มาใหม่ ฮิต09 ต.ค. 2560
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มาใหม่ ฮิต08 ก.ย. 2560
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม  ฮิต07 ก.ค. 2559
 แจ้งประชุมครูอำเภอภูสิงห์ ฮิต03 พ.ค. 2559
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ฮิต08 ม.ค. 2559
 กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ฮิต09 พ.ย. 2558
 แจ้งเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม 28 มี.ค.-20 เม.ย. 2557 ฮิต25 มี.ค. 2557
 แก้ไขกำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ฮิต22 มิ.ย. 2556
 เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมวิทยุออนไลน์ ฮิต14 ก.ค. 2555
 เลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ฮิต12 มิ.ย. 2555
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาใหม่ ฮิต26 มิ.ย. 2561
 รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ฮิต28 ธ.ค. 2558
 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านหนองเตย ฮิต28 ธ.ค. 2558
 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสาร ฮิต26 มี.ค. 2557
 รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  ฮิต11 มี.ค. 2557
 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว  ฮิต07 ต.ค. 2556
 รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่องงานบ้าน ฮิต17 ก.ย. 2556
 รายงานการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ ฮิต17 มิ.ย. 2556
 รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม ของนางอนงค์ บุดดาวงษ์ ฮิต09 มี.ค. 2556
 รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ของนายจำรูญ มลิพันธ์ ฮิต06 มี.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : จัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้าง สพป.ศก เขต 3
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้าง สพป.ศก เขต 3 ฮิต30 ก.ค. 2558
 ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการโรงเรียน ฮิต30 ก.ค. 2558
 จัดซื้อระบบปฎิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2557 ฮิต29 ก.ค. 2558
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ฮิต17 ก.ย. 2557
 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ฮิต14 ส.ค. 2556
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สอบราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ ฮิต30 ก.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ ฮิต28 ก.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ ฮิต27 ก.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ ฮิต27 ก.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านทะลอก สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์  ฮิต25 ก.ค. 2555
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ภาพเคลื่อนไหว
กีฬา 5 เขตสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 และ สพม. เขต 28
 กีฬา 5 เขตสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 และ สพม. เขต 28 ฮิต27 ม.ค. 2556
RSS Feed หน้าแรก : ประกาศ
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
 คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน  มาใหม่ ฮิต24 ก.ย. 2562
 คัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน มาใหม่ ฮิต24 ก.ย. 2562
 รับโอนฯบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) มาใหม่ ฮิต18 มิ.ย. 2562
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ มาใหม่ ฮิต14 มิ.ย. 2562
 รับสมัครธุรการโรงเรียน 1 อัตรา มาใหม่ ฮิต12 มิ.ย. 2562
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ มาใหม่ ฮิต10 มิ.ย. 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาใหม่ ฮิต25 พ.ค. 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ มาใหม่ ฮิต23 พ.ค. 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งบุคลากรอื่น มาใหม่ ฮิต23 พ.ค. 2562
 ประกาศมาตรการสอบคัดเลือกฯพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาใหม่ ฮิต21 พ.ค. 2562
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : รายงาน/วาระการประชุม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  แจ้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2559
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2559  ฮิต08 ก.ย. 2559
 ระเบียบวาระประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ฮิต04 มี.ค. 2559
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ฮิต09 ก.พ. 2559
 ระเบียบวาระประชุมผู้บริหาร ฮิต09 ก.พ. 2559
 ระเบียบวาระประชุมผู้บริหาร ฮิต28 ม.ค. 2559
 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10 ฮิต09 ธ.ค. 2558
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ฮิต09 ธ.ค. 2558
 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 10 มิ.ย. 57 ฮิต08 มิ.ย. 2557
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 12 พ.ค. 57 ฮิต08 มิ.ย. 2557
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 10 มี.ค. 57 ฮิต11 พ.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : สาระความรู้
การสร้างรูปหกเหลี่ยมใน Adobe Photoshop CS6
 การสร้างรูปหกเหลี่ยมใน Adobe Photoshop CS6  มาใหม่ ฮิต11 มี.ค. 2560
 ติดตามการใช้งาน AMSS++ หรือ Smart Area ฮิต04 มี.ค. 2559
 เอกสารควบคุมภายใน ฮิต08 ก.ค. 2558
 ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2557 ฮิต18 ส.ค. 2557
 การลบ code ไฟล์ที่ติดไวรัส PHP-Nuke ฮิต09 ม.ค. 2557
 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในเว็บ PHP-Nuke ฮิต04 เม.ย. 2556
 ลบข้อมูลในกระดานข่าวในเว็บ PHP-Nuke ฮิต04 เม.ย. 2556
 แก้ไขไฟล์ที่ติด Code ไวรัส ฮิต04 เม.ย. 2556
 เอกสารประกอบการบรรยายควบคุมภายใน ฮิต20 ก.ค. 2555

ข่าวทุกหมวด

เมนูสำหรับผู้ดูแลเว็บ
  เข้าสู่ระบบ 
  ออกจากระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
สลิบเงินเดือน
DataCenter
AMSS++(Smart Area)
ค้นหาหนังสือส่งจากเขต
การเพิ่มปีปฏิทิน
คู่มือ AMSS++
ผลการติดตาม AMSS++
Smart OBEC
แจ้งข่าวจากกลุ่มงาน
เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
DataCenter
ระบบงานอื่นๆ
ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
รายงานลดการใช้พลังงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน
อ.ขุขันธ์
อ.ปรางค์กู่
อ.ไพรบึง
อ.ภูสิงห์
รวม 4 อำเภอ
ร.ร.ขนาดเล็ก อ.ขุขันธ์
ร.ร.ขนาดเล็ก อ.ปรางค์กู่
ร.ร.ขนาดเล็ก อ.ไพรบึง
ร.ร.ขนาดเล็ก อ.ภูสิงห์
รวม ร.ร.ขนาดเล็ก
การจัดการระบบ
· Home
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ความเห็นที่ผ่านมา
· ค้นหา
· ชื่อเรื่องวันนี้
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติเข้าชม
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รับเรื่องราวร้องทุกข์
· วารสารสมาชิก
· สมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่อง
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่บทความ
· เรื่องทั้งหมด
· เว็บลิงค์
· แนะนำบอกต่อ
· โฆษณา
เว็บที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
►obecmail
 ก.ค.ศ. 
►กพร.สพฐ.
 คุรุสภา 
 สกสค. 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
 สพม.เขต 28
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
มติชน
สยามกีฬา
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพทูเดย์
เดอะเนชั่น
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บางกอกโพสต์
ข่าวสด
ค้นงานวิจัยไทย
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจ
ต้องการฝึกอบรมในข้อใดมากที่สุด

เว็บไซต์ PHP-Nuke
บันทึกและตัดต่อเสียง
บันทึกและตัดต่อภาพ
ส่งข่าวผ่านเว็บResults
Polls

Votes: 50
Comments: 0
รายการย้อนหลัง

คลิกเลือกรายการ
ข่าวและเพลงย้อนหลัง
โปรแกรมป้องกันไวรัส
► Bitdefender
► Kaspersky
► McAfee
► Panda
► Symantec
► Trend Micro
พยากรณ์อากาศรายจังหวัด
หน่วยงานต่างๆ

Radio
94.0 Bangkok Radio
► 91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ความเร็ว Internet
Uninet
Speedtest
Kapook
3BB
True
CATกสท.
กสทช.
Game-thai
สบท.
ต่างประเทศ
Bandwidth
ดู IP Address
เว็บที่เกี่ยวข้องสรุปผลเรื่องร้องเรียน


ภาษา
Select Interface Language:

English Thai

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ และ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 0 4567 1259 โทรสาร 0 4567 1333
ผู้จัดทำ นายสายัน  สุขเฉย โทร 08 1760 1146
E-Mail : sayan4925@gmail.com
ID Line : 0817601146
เว็บไซต์นี้รองรับ Mozilla Firefox ,Google Chrome  ความละเอียดในการแสดงผลของจอภาพสูงสุดที่ 1366x768 pixel
ประวัติและผลงาน

Page Generation: 0.46 Seconds