oit63

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดี
 

หน่วยตรวจสอบภายใน