ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียนทอดกฐิน ณ วัดนิคมสายเอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ... RSS Feed
คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ...
  คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดอภิธรรมศพคุณพ่อวิสุทธิ์ จงราช
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » อบรมลูกเสือจราจร RSS Feed
อบรมลูกเสือจราจร
  วันนี้ 6 ตุลาคม 2553 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่มาแนะนำและให้ความรู้เรื่องจราจรแก่ลูกเสือจราจรเพื...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคุณครูวิทยา สุ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคุณครูวิทยา สุ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคุณครูวิทยา สุขบท รับวัสดุครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เก้าอี้ทำงาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยลูกเสือ - เนตรนารี RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยลูกเสือ - เนตรนารี
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยลูกเสือ - เนตรนารี
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นวันครบรอบ 103 ปีของการพระราชทานธงชาติไทย  RSS Feed
วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นวันครบรอบ 103 ปีของการพระราชทานธงชาติไทย
  เนื่องด้วยวันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นวันครบรอบ 103 ปีของการพระราชทานธงชาติไทย
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ RSS Feed
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์
  กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสำหรับนักเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูศยามล ด้วงพันนา คุณครูอารีย์ จงราช และคุณครูเจษฎา สิ้น... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูศยามล ด้วงพันนา คุณครูอารีย์ จงราช และคุณครูเจษฎา สิ้น...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูศยามล ด้วงพันนา คุณครูอารีย์ จงราช และคุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ อนุเคราะห์โปรเจคเตอร์ให้ โร... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ อนุเคราะห์โปรเจคเตอร์ให้ โร...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ อนุเคราะห์โปรเจคเตอร์ให้ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนนิคม ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วม...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรี...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียนทอดกฐิน ณ วัดนิคมสายเอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กับชุมชน RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กับชุมชน
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กับชุมชน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day RSS Feed
กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day
  โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)จัดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นป 6 เพื่อล้างทำความสะอาดห้องเรียนชั้นเรียนและได้รับความอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่อง... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่อง...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด €...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง กิจกรรมพระธรรมทูต RSS Feed
โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง กิจกรรมพระธรรมทูต
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ขอกราบขอบพระคุณพระมหาจิรพัฒน์ จิรปญโญ วิทยากรอบรมธรรมสัญจรซึ่งได้มาแสดงธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม แด่คณะครูและนักเรี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ รับวัสดุครุภัณฑ์บริจาค  RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ รับวัสดุครุภัณฑ์บริจาค
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ รับวัสดุครุภัณฑ์บริจาค
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด 🙏��  RSS Feed
กิจกรรมวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด 🙏��
  กิจกรรมวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด 🙏🌓 โดยคุณครูฐศินากานต์ แพงมา คุณครูธัญชนก ตอนศรี คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และนักเรียนชั้นประ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยคุณครูพร หิตะชาติ คุณครูบูชา จันครา และคุณครูนิรมล อาจวิเชี... RSS Feed
กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยคุณครูพร หิตะชาติ คุณครูบูชา จันครา และคุณครูนิรมล อาจวิเชี...
  กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยคุณครูพร หิตะชาติ คุณครูบูชา จันครา และคุณครูนิรมล อาจวิเชียร
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
30451
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก