ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » การจัดการเรียนการสอนของครู D.A.R.E  ฮิต RSS Feed
การจัดการเรียนการสอนของครู D.A.R.E
  การจัดการเรียนการสอนของครู D.A.R.E เป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาด ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และกิจกรรมบูรณาการ ในระดับชั้นประ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง... ฮิต RSS Feed
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง...
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาช...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านกฤติยา โพธิ์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ นำคณะทำงานตรวจสอบฝ้าเพ... ฮิต RSS Feed
ท่านกฤติยา โพธิ์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ นำคณะทำงานตรวจสอบฝ้าเพ...
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่านกฤติยา โพธิ์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ นำคณะทำงานตรวจสอบฝ้าเพดานอาคารเรียนที่หลุดร่วงเสีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูศยามล ด้วงพันนา คุณครูทิพภา ดารุนิกร และคุณครูกานดา ประชุมวงค์ ร่วมวางหรีดเพื่อเคารพศพ และร่ว... ฮิต RSS Feed
คุณครูศยามล ด้วงพันนา คุณครูทิพภา ดารุนิกร และคุณครูกานดา ประชุมวงค์ ร่วมวางหรีดเพื่อเคารพศพ และร่ว...
  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คุณครูศยามล ด้วงพันนา คุณครูทิพภา ดารุนิกร และคุณครูกานดา ประชุมวงค์ ร่วมวางหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมไว้อาลัยนายชุม เพชรอินทร์...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » นักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ฮิต RSS Feed
นักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้นำนัก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉลองนิคมพัฒนา  ฮิต RSS Feed
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉลองนิคมพัฒนา
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนหนองฉลองนิคมพัฒนา เพื่อแจ้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ครั้งที่ ๓ ฮิต RSS Feed
ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ครั้งที่ ๓
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมศรีพิชิตบริบาล โรงเรียนอนุบาล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฮิต RSS Feed
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมภารกิจขับเคลื่อนเส... ฮิต RSS Feed
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมภารกิจขับเคลื่อนเส...
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมภารกิจขับเคลื่อนเสริมพลัง บวร + ๑ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยคณะผู้บริ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ฮิต RSS Feed
ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » นักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ฮิต RSS Feed
นักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)
  นักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง เพื่อลดความเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVD-19)...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเรารักโรงเรียน “Big Cleaning Day”  ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเรารักโรงเรียน “Big Cleaning Day”
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมเรารักโรงเรียน “Big Cleaning Day” และกิจกรรม ๕ ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแว... ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแว...
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการขย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ คุณครูนิรมล ศรีมงคล และคุณครูสายสมร พงษ์วัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแล... ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ คุณครูนิรมล ศรีมงคล และคุณครูสายสมร พงษ์วัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแล...
  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ คุณครูนิรมล ศรีมงคล และคุณครูสายสมร พงษ์วัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ฮิต RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ฮิต RSS Feed
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูพร หิตะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวขนิษฐา คำด้วง และนางสาวทิพภา ดารุนิกร ฮิต RSS Feed
ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวขนิษฐา คำด้วง และนางสาวทิพภา ดารุนิกร
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » นักเรียนรับทุนการศึกษาจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ ฮิต RSS Feed
นักเรียนรับทุนการศึกษาจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔
  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ คุณครูวลีรัตน์ ศรีบุญเรือง คุณครูทิพภา ดารุนิกร และคุณ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน  ฮิต RSS Feed
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีพิชิตบริบาล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ทั้ง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม Big Cleaning Day ฮิต RSS Feed
กิจกรรม Big Cleaning Day
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม ๕ ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยคณะครูและลูกเสือ - เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ทำคว...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
232258
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก