ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (9 มกราคม 2563, 17:09 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งในสังกัด   (8 มกราคม 2563, 17:15 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งต่างสังกัด   (8 มกราคม 2563, 17:16 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563   (26 ธันวาคม 2562, 14:55 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)   (26 ธันวาคม 2562, 14:57 น.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (29 พฤศจิกายน 2562, 11:05 น.)
ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2563   (21 พฤศจิกายน 2562, 14:39 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...   (31 ตุลาคม 2562, 14:59 น.)
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้...   (18 ตุลาคม 2562, 22:11 น.)
ทั้งหมด >>
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ   (15 มกราคม 2563, 15:19 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)   (13 มกราคม 2563, 09:04 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (13 มกราคม 2563, 14:21 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ...   (23 ธันวาคม 2562, 10:06 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล...   (2 ธันวาคม 2562, 10:21 น.)
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ   (8 พฤศจิกายน 2562, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง คร...   (5 พฤศจิกายน 2562, 09:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ใน...   (5 พฤศจิกายน 2562, 09:37 น.)
ขอเชิญประชุม   (30 ตุลาคม 2562, 16:24 น.)
ทั้งหมด >>
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ   (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562   (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3   (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
ทั้งหมด >>
เสนอโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์   (15 มกราคม 2563, 16:11 น.)
การนิเทศ ติดตาม ครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา : CSE E Learning project   (15 มกราคม 2563, 17:43 น.)
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   (15 มกราคม 2563, 17:57 น.)
การพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (13 มกราคม 2563, 11:49 น.)
แจ้งกำหนดการสอบ Pre O-Net ป.6 และ ม.3   (13 มกราคม 2563, 16:11 น.)
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" แล...   (13 มกราคม 2563, 16:52 น.)
ขอข้อมูลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV   (7 มกราคม 2563, 10:02 น.)
การอบรม Boot Camp Turbo รุ่นที่ 2   (7 มกราคม 2563, 10:41 น.)
การแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATH CONTEST 2019) ครั้งที่ 28   (20 ธันวาคม 2562, 15:50 น.)
ทั้งหมด >>
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (14 มกราคม 2563, 09:38 น.)
การโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 มกราคม 2563   (13 มกราคม 2563, 15:43 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563   (12 พฤศจิกายน 2562, 09:35 น.)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   (12 พฤศจิกายน 2562, 09:56 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562   (6 พฤศจิกายน 2562, 15:50 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการสำนักงาน จำนวน 5 รายการ   (19 กันยายน 2562, 17:57 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน   (19 กันยายน 2562, 17:58 น.)
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562   (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)   (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร   (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร   (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ทั้งหมด >>
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:50 น.)
ทั้งหมด >>
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน   (17 มกราคม 2563, 15:06 น.)
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา   (17 มกราคม 2563, 15:46 น.)
ขอเชิญเข้ารบการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ...   (17 มกราคม 2563, 15:55 น.)
ขอเชิญครูอาสาสมัครจีนร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๓   (17 มกราคม 2563, 16:05 น.)
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง   (17 มกราคม 2563, 16:08 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   (16 มกราคม 2563, 14:45 น.)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างฯ"   (14 มกราคม 2563, 16:43 น.)
ขอเชิญเข้ารบการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญา"   (14 มกราคม 2563, 16:46 น.)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒   (13 มกราคม 2563, 16:08 น.)
ทั้งหมด >>
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์   (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   (5 พฤศจิกายน 2562, 11:49 น.)
ทั้งหมด >>