ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้...   (18 ตุลาคม 2562, 22:11 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกา...   (16 ตุลาคม 2562, 12:09 น.)
การสำรวจวันลาประจำปี พ.ศ.2562   (8 ตุลาคม 2562, 15:31 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...   (8 ตุลาคม 2562, 15:36 น.)
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1   (29 กันยายน 2562, 10:41 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้อ...   (25 กันยายน 2562, 10:56 น.)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ...   (19 กันยายน 2562, 10:34 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร...   (13 กันยายน 2562, 09:53 น.)
เร่งรัดการดำเนินการทาวินัย   (9 สิงหาคม 2562, 16:02 น.)
ทั้งหมด >>
ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (24 กันยายน 2562, 13:23 น.)
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   (8 สิงหาคม 2562, 11:22 น.)
เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   (6 สิงหาคม 2562, 16:47 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาแ...   (1 สิงหาคม 2562, 11:40 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...   (24 กรกฎาคม 2562, 16:31 น.)
แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ...   (8 กรกฎาคม 2562, 17:03 น.)
ข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปี 2562   (2 กรกฎาคม 2562, 16:43 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562   (28 มิถุนายน 2562, 11:29 น.)
สำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุน...   (4 มิถุนายน 2562, 13:51 น.)
ทั้งหมด >>
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562   (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3   (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน   (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
ทั้งหมด >>
กิจกรรมการบริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี   (22 ตุลาคม 2562, 14:49 น.)
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2020"   (22 ตุลาคม 2562, 14:58 น.)
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   (22 ตุลาคม 2562, 15:00 น.)
การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2562 SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2019 ภายใต้ชื่องาน "ROBOTS IN SPACE"   (17 ตุลาคม 2562, 17:09 น.)
เชิญร่วมกิจกรรม "เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15"   (11 ตุลาคม 2562, 13:17 น.)
เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน์   (9 ตุลาคม 2562, 11:10 น.)
สำรวจข้อมูลบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมอง ปี 63   (8 ตุลาคม 2562, 11:20 น.)
ประกาศผลการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์   (1 ตุลาคม 2562, 16:31 น.)
ประกาศ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และโรงเรียนที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ...   (27 กันยายน 2562, 15:19 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการสำนักงาน จำนวน 5 รายการ   (19 กันยายน 2562, 17:57 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน   (19 กันยายน 2562, 17:58 น.)
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562   (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:40 น.)
บก 06 จำนวน 4 รายการ 4 โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:41 น.)
ซื้อครุภณฑ์การศึกษา 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:42 น.)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ   (15 กรกฎาคม 2562, 15:52 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ   (15 กรกฎาคม 2562, 15:53 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)   (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร   (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร   (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ทั้งหมด >>
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:50 น.)
ทั้งหมด >>
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   (22 ตุลาคม 2562, 16:34 น.)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...   (17 ตุลาคม 2562, 15:03 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเป็นกรรมการโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   (17 ตุลาคม 2562, 15:04 น.)
การเปิดจองหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบงบจร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบพิเศษ ๒/๒๕๖๒   (9 ตุลาคม 2562, 13:26 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำบประมาณ การบริหารการใช้จ่าย...   (26 กันยายน 2562, 18:28 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด...   (26 กันยายน 2562, 18:29 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ข้อควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเ...   (26 กันยายน 2562, 18:30 น.)
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ   (26 กันยายน 2562, 18:33 น.)
คุรุสภาขยายเวลาการลงทะเบียนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560   (13 กันยายน 2562, 16:14 น.)
ทั้งหมด >>
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>