ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...   (27 พฤศจิกายน 2566, 15:40 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อพิจารณาการย้ายตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ...   (27 พฤศจิกายน 2566, 15:52 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศ...   (23 พฤศจิกายน 2566, 17:09 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติ...   (13 พฤศจิกายน 2566, 16:19 น.)
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้าย...   (31 ตุลาคม 2566, 16:54 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลา...   (5 ตุลาคม 2566, 13:15 น.)
การเสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียยจักพรรดิมาลา ประจำปี 2567   (25 กันยายน 2566, 16:01 น.)
สำรวยรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ...   (25 กันยายน 2566, 16:04 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   (8 กันยายน 2566, 16:53 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   (4 พฤศจิกายน 2564, 09:51 น.)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น...   (25 พฤษภาคม 2564, 14:10 น.)
แนวทางการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...   (4 มีนาคม 2564, 10:00 น.)
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถา...   (3 มีนาคม 2564, 13:53 น.)
มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา   (3 มีนาคม 2564, 13:59 น.)
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา...   (3 มีนาคม 2564, 14:03 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน...   (21 มกราคม 2564, 09:20 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...   (29 ตุลาคม 2563, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับ...   (29 ตุลาคม 2563, 08:56 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน   (26 สิงหาคม 2563, 21:18 น.)
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน   (27 เมษายน 2563, 14:25 น.)
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...   (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย   (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...   (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”   (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ   (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562   (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ทั้งหมด >>
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ เรื่องดีๆที่บ้านฉัน ปีที่ 3   (28 พฤศจิกายน 2566, 08:38 น.)
ซักช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยสร้างจิตสำนึกคว...   (24 พฤศจิกายน 2566, 12:00 น.)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   (23 พฤศจิกายน 2566, 09:08 น.)
ประชาสัมพันธ์มหกรรมทางวิชาการรายการ PHAYALAE VTE CHAMPIONSHIP AWARD 2023   (23 พฤศจิกายน 2566, 09:19 น.)
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566   (23 พฤศจิกายน 2566, 09:35 น.)
แจ้งการนำส่งข้อมูลและปฏิทินกไหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน RTชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกา...   (20 พฤศจิกายน 2566, 09:10 น.)
ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมหัวข้อ "Teacher as Content creator" การพัฒนาครูสู่นักสร้างสรรค์สื่อการสอน รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom   (17 พฤศจิกายน 2566, 14:26 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin)ระดับกลุ่มโรงเรียน   (16 พฤศจิกายน 2566, 13:34 น.)
การสำรวจข้อมูลการจัดพื้นที่สำหรับห้องเรียนพิเศษเพศศึกษาในสถานศึกษา   (13 พฤศจิกายน 2566, 10:06 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตืส่วนกลาง โดยวิธีเ...   (28 พฤศจิกายน 2566, 15:26 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27 พ.ย.66   (28 พฤศจิกายน 2566, 15:32 น.)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566   (28 พฤศจิกายน 2566, 16:48 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21พ.ย.66   (21 พฤศจิกายน 2566, 10:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (21 พฤศจิกายน 2566, 15:57 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (21 พฤศจิกายน 2566, 16:56 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5271 ศรีสะเก...   (21 พฤศจิกายน 2566, 16:58 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.31 ต.ค.66   (2 พฤศจิกายน 2566, 15:04 น.)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.31 ต.ค.66   (2 พฤศจิกายน 2566, 15:09 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)   (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย   (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี   (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29   (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา   (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2566   (16 พฤศจิกายน 2566, 17:07 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566   (9 ตุลาคม 2566, 09:37 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566   (11 กันยายน 2566, 16:24 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566   (9 สิงหาคม 2566, 09:40 น.)
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566   (11 กรกฎาคม 2566, 13:30 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม2566   (9 มิถุนายน 2566, 17:50 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน 2566   (10 พฤษภาคม 2566, 17:56 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม2566   (10 เมษายน 2566, 17:53 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2566   (10 มีนาคม 2566, 17:55 น.)
ทั้งหมด >>
การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567   (27 พฤศจิกายน 2566, 09:48 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   (27 พฤศจิกายน 2566, 11:24 น.)
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและคดีปกกครองชั้นสูง   (21 พฤศจิกายน 2566, 17:37 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจั...   (14 พฤศจิกายน 2566, 16:13 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจั...   (14 พฤศจิกายน 2566, 16:14 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก...   (14 พฤศจิกายน 2566, 16:14 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัด...   (14 พฤศจิกายน 2566, 16:15 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ...   (14 พฤศจิกายน 2566, 16:16 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...   (14 พฤศจิกายน 2566, 16:22 น.)
ทั้งหมด >>
การแก้ไขข้อความตัวหนังสือวิ่งที่หน้าเว็บไซต์   (30 เมษายน 2564, 10:35 น.)
ดำเนินการปรับปรงระบบ amss++ ปี 2564   (29 เมษายน 2564, 13:52 น.)
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมสลิบเงินเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง   (29 เมษายน 2564, 13:58 น.)
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน   (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...   (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร   (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์   (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
ทั้งหมด >>
มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด   (22 มิถุนายน 2565, 16:31 น.)
การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน   (24 กันยายน 2563, 11:22 น.)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดี   (4 สิงหาคม 2563, 09:15 น.)
กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (24 กรกฎาคม 2563, 10:54 น.)
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   (14 กรกฎาคม 2563, 18:07 น.)
กำชับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย   (27 พฤษภาคม 2563, 14:59 น.)
ทั้งหมด >>
แนวทางดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563   (2 ตุลาคม 2563, 10:33 น.)
ตัวอย่างคำสั่่งการเงินและพัสดุ   (2 ตุลาคม 2563, 10:36 น.)
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบแผนฯ โรงเรียนในสังกัด   (2 ตุลาคม 2563, 10:51 น.)
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคส่วนราชการ   (31 มีนาคม 2563, 11:27 น.)
แจ้งปฏิทินและเอกสารประกอบการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563   (31 มีนาคม 2563, 11:28 น.)
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   (5 พฤศจิกายน 2562, 11:49 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2566   (28 พฤศจิกายน 2566, 09:15 น.)
ทั้งหมด >>