ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าร...   (8 เมษายน 2563, 16:36 น.)
สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (4 เมษายน 2563, 14:45 น.)
หลักเกณฑ์การให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาแลบรรเทาผลกระทบจาก...   (3 เมษายน 2563, 10:13 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   (23 มีนาคม 2563, 08:56 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)   (23 มีนาคม 2563, 08:58 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...   (19 มีนาคม 2563, 09:36 น.)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)   (13 มีนาคม 2563, 10:57 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเล...   (5 มีนาคม 2563, 10:20 น.)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั...   (26 กุมภาพันธ์ 2563, 10:46 น.)
ทั้งหมด >>
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (***แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม)   (31 มีนาคม 2563, 14:05 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (27 มีนาคม 2563, 09:17 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอขุขันธ์ ฉบับเต็ม   (25 มีนาคม 2563, 15:28 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการก...   (25 มีนาคม 2563, 16:40 น.)
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน   (18 มีนาคม 2563, 10:25 น.)
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดั...   (18 มีนาคม 2563, 10:26 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3   (16 มีนาคม 2563, 17:10 น.)
มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   (16 มีนาคม 2563, 17:11 น.)
การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ปีการศึกษา 2563   (16 มีนาคม 2563, 17:14 น.)
ทั้งหมด >>
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...   (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย   (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...   (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”   (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ   (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562   (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3   (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ทั้งหมด >>
(ร่าง)หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สพฐ.   (8 เมษายน 2563, 14:56 น.)
ส่งเอกสารการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชธาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"   (3 เมษายน 2563, 16:18 น.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   (1 เมษายน 2563, 16:19 น.)
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการก...   (1 เมษายน 2563, 16:30 น.)
การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID - ๑๙)สำหรั...   (31 มีนาคม 2563, 10:18 น.)
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ   (27 มีนาคม 2563, 15:39 น.)
การสำรวจข้อมูลในการเตรียมความพร้อมจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์   (27 มีนาคม 2563, 15:50 น.)
การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   (20 มีนาคม 2563, 16:16 น.)
แจ้งสถานศึกษากรอกแบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   (12 มีนาคม 2563, 10:24 น.)
ทั้งหมด >>
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (18 มีนาคม 2563, 16:45 น.)
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:32 น.)
มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:46 น.)
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:55 น.)
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   (17 กุมภาพันธ์ 2563, 10:01 น.)
มาตรการเกี่ยวกับเงินยืมราชการ   (17 กุมภาพันธ์ 2563, 10:07 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (14 มกราคม 2563, 09:38 น.)
การโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 มกราคม 2563   (13 มกราคม 2563, 15:43 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563   (12 พฤศจิกายน 2562, 09:35 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)   (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย   (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี   (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29   (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา   (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
ทั้งหมด >>
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:50 น.)
ทั้งหมด >>
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562   (2 เมษายน 2563, 17:07 น.)
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน   (26 มีนาคม 2563, 17:26 น.)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์   (26 มีนาคม 2563, 17:27 น.)
ส่งเอกสารปรับปรุงการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562   (26 มีนาคม 2563, 17:29 น.)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...   (19 มีนาคม 2563, 14:16 น.)
เสนอราคารายละเอียดที่พัก เพื่อจัดเลี้ยง ประชุม งานมุฑิตาจิต   (12 มีนาคม 2563, 14:33 น.)
ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา"   (12 มีนาคม 2563, 14:39 น.)
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Learning through Scientific lnquiry in Technology Enhanced Environment (ส่ง 11 มีนาคม 2562)   (11 มีนาคม 2563, 11:03 น.)
ประกาศการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า ...   (4 มีนาคม 2563, 12:59 น.)
ทั้งหมด >>
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน   (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...   (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร   (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์   (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคส่วนราชการ   (31 มีนาคม 2563, 11:27 น.)
แจ้งปฏิทินและเอกสารประกอบการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563   (31 มีนาคม 2563, 11:28 น.)
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   (5 พฤศจิกายน 2562, 11:49 น.)
ทั้งหมด >>