ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (29 พฤศจิกายน 2562, 11:05 น.)
ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2563   (21 พฤศจิกายน 2562, 14:39 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...   (31 ตุลาคม 2562, 14:59 น.)
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้...   (18 ตุลาคม 2562, 22:11 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกา...   (16 ตุลาคม 2562, 12:09 น.)
การสำรวจวันลาประจำปี พ.ศ.2562   (8 ตุลาคม 2562, 15:31 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...   (8 ตุลาคม 2562, 15:36 น.)
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1   (29 กันยายน 2562, 10:41 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้อ...   (25 กันยายน 2562, 10:56 น.)
ทั้งหมด >>
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล...   (2 ธันวาคม 2562, 10:21 น.)
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ   (8 พฤศจิกายน 2562, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง คร...   (5 พฤศจิกายน 2562, 09:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ใน...   (5 พฤศจิกายน 2562, 09:37 น.)
ขอเชิญประชุม   (30 ตุลาคม 2562, 16:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ...   (25 ตุลาคม 2562, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเร...   (25 ตุลาคม 2562, 08:50 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชก...   (25 ตุลาคม 2562, 08:51 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุ...   (25 ตุลาคม 2562, 08:52 น.)
ทั้งหมด >>
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ   (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562   (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3   (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561   (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1   (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา   (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน   (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
ทั้งหมด >>
การคัดเลือก ร.ร. เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ   (4 ธันวาคม 2562, 18:06 น.)
แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD   (29 พฤศจิกายน 2562, 10:27 น.)
การนิเทศ ติดตาม ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ (ที่มีตัว...   (28 พฤศจิกายน 2562, 17:20 น.)
การนิเทศ ติดตาม ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ (ตามรายชื...   (28 พฤศจิกายน 2562, 17:22 น.)
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2562 ครั้ง...   (22 พฤศจิกายน 2562, 14:36 น.)
การประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษา : CSE E Learning Project   (21 พฤศจิกายน 2562, 11:09 น.)
การพัฒนาหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา รุ่นที่ 1   (21 พฤศจิกายน 2562, 11:12 น.)
ขอเชิญร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (21 พฤศจิกายน 2562, 11:21 น.)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563   (21 พฤศจิกายน 2562, 11:24 น.)
ทั้งหมด >>
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563   (12 พฤศจิกายน 2562, 09:35 น.)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   (12 พฤศจิกายน 2562, 09:56 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562   (6 พฤศจิกายน 2562, 15:50 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการสำนักงาน จำนวน 5 รายการ   (19 กันยายน 2562, 17:57 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน   (19 กันยายน 2562, 17:58 น.)
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562   (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:40 น.)
บก 06 จำนวน 4 รายการ 4 โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก   (2 สิงหาคม 2562, 10:41 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)   (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร   (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร   (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...   (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่   (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ทั้งหมด >>
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62   (6 สิงหาคม 2562, 14:50 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔)   (6 ธันวาคม 2562, 10:28 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ   (27 พฤศจิกายน 2562, 17:36 น.)
การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ ๒๕๖๒   (25 พฤศจิกายน 2562, 16:50 น.)
การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   (19 พฤศจิกายน 2562, 16:42 น.)
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่...   (19 พฤศจิกายน 2562, 16:43 น.)
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓   (5 พฤศจิกายน 2562, 14:05 น.)
การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติด้วยการวิจัย   (5 พฤศจิกายน 2562, 14:07 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...   (5 พฤศจิกายน 2562, 14:08 น.)
เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา   (5 พฤศจิกายน 2562, 14:09 น.)
ทั้งหมด >>
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
ทั้งหมด >>
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   (5 พฤศจิกายน 2562, 11:49 น.)
ทั้งหมด >>