ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> รายการ

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษา     (27 มีนาคม 2560, 12:03 น. )
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ     (21 มีนาคม 2560, 10:33 น. )
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา     (21 มีนาคม 2560, 09:34 น. )
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียน ...     (17 มีนาคม 2560, 16:46 น. )
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)     (15 มีนาคม 2560, 10:14 น. )
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ     (14 มีนาคม 2560, 14:59 น. )
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ     (7 มีนาคม 2560, 11:01 น. )
การรายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560     (27 กุมภาพันธ์ 2560, 16:38 น. )
สรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560     (22 กุมภาพันธ์ 2560, 11:43 น. )
การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560     (22 กุมภาพันธ์ 2560, 11:10 น. )
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     (21 กุมภาพันธ์ 2560, 16:14 น. )
การเฝ้้าระวังป้องกหันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและไปทัศนศึกษา     (21 กุมภาพันธ์ 2560, 09:27 น. )
โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนอนงานโคงการพัฒนาคุณภาพชีวิ...     (20 กุมภาพันธ์ 2560, 15:32 น. )
การคัดเลือกนักเรียนรับทืนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ     (20 กุมภาพันธ์ 2560, 15:25 น. )
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัรครเข้าร่วมการคัดเลือกตามโครงงการฯ     (20 กุมภาพันธ์ 2560, 09:08 น. )
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ     (17 กุมภาพันธ์ 2560, 17:08 น. )
แจ้งสถานการณ์เเนวทางและมาตรการการรดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิ...     (17 กุมภาพันธ์ 2560, 15:47 น. )
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม School Tournament      (15 กุมภาพันธ์ 2560, 11:34 น. )
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม     (15 กุมภาพันธ์ 2560, 11:07 น. )
การประชุมส่งเสริมการดำเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 และขยายผลการใช้งานระบ...     (14 กุมภาพันธ์ 2560, 15:22 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ภายใต้โครงก...     (14 กุมภาพันธ์ 2560, 10:39 น. )
การประกวดบรรยายาธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)     (13 กุมภาพันธ์ 2560, 11:45 น. )
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560     (9 กุมภาพันธ์ 2560, 16:44 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธ์แห่งความดี ปี ๒ ตอน... "เดินตามรอยเท้าพ่อ"     (8 กุมภาพันธ์ 2560, 11:17 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์เรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาทีได้อย่างไร     (6 กุมภาพันธ์ 2560, 13:05 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนฯ     (6 กุมภาพันธ์ 2560, 10:23 น. )
ขอความร่วมมือ     (2 กุมภาพันธ์ 2560, 17:09 น. )
ขอเชิญร่วมรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560"     (2 กุมภาพันธ์ 2560, 17:07 น. )
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเย...     (26 มกราคม 2560, 16:11 น. )
โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน     (20 มกราคม 2560, 16:43 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 6 7 8 9 10 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1