ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มอำนวยการ >> ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ >> รายละเอียด

 

 

                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๗๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ มาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

                   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๗๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙)

 

1 - หนังสือเวียน  (ขนาด 0.91 MB)


วันที่ประกาศ : 15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.  อ่าน 716 ครั้ง  โดย กลุ่มอำนวยการ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1