ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายการ

ส่งเอกสารปรับปรุงการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562     (26 มีนาคม 2563, 17:29 น. )
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์     (26 มีนาคม 2563, 17:27 น. )
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน     (26 มีนาคม 2563, 17:26 น. )
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณ...     (19 มีนาคม 2563, 14:16 น. )
ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา"     (12 มีนาคม 2563, 14:39 น. )
เสนอราคารายละเอียดที่พัก เพื่อจัดเลี้ยง ประชุม งานมุฑิตาจิต     (12 มีนาคม 2563, 14:33 น. )
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Learning through Scientific lnquiry in Technology Enhanced Environment (ส่ง 11 มีนาคม 2562)     (11 มีนาคม 2563, 11:03 น. )
เชิญร่วมกิจกรรมอบรม Collective Trainer     (4 มีนาคม 2563, 13:50 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ"เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงไ...     (4 มีนาคม 2563, 13:44 น. )
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563 (โครงการ 19 20)     (4 มีนาคม 2563, 13:32 น. )
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563 (โครงการ 16 17 18)     (4 มีนาคม 2563, 13:29 น. )
ประกาศการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ...     (4 มีนาคม 2563, 12:59 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา     (26 กุมภาพันธ์ 2563, 19:30 น. )
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู     (26 กุมภาพันธ์ 2563, 15:17 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา     (25 กุมภาพันธ์ 2563, 14:21 น. )
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562     (24 กุมภาพันธ์ 2563, 16:47 น. )
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR:TERM OF REFERENCE)และการบริหารสัญญา     (19 กุมภาพันธ์ 2563, 09:07 น. )
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล...     (13 กุมภาพันธ์ 2563, 16:42 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพจารณารับโล่รางวัลประ...     (12 กุมภาพันธ์ 2563, 15:07 น. )
เชิญเข้าอบรมสัมมนา     (12 กุมภาพันธ์ 2563, 15:04 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาการบร...     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 17:24 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญเข้าร่วมอบหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2563     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 17:04 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักศูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฏหมยเกี่ยวกับการดำเนิน...     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 17:00 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เสริมสร้างความรุ้ทางกฏหมายฯ"     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:57 น. )
ขอเชิญเข้ารวมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:54 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณ...     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:25 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวการขัดกันระ...     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:21 น. )
การรับสมัครชิงทุน "2021 Fulbright Teachimg Excellence and Achievement Program"TEA)     (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:17 น. )
แนวทางการนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรีย...     (7 กุมภาพันธ์ 2563, 13:56 น. )
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา     (31 มกราคม 2563, 17:07 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1