ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (ร...     (31 สิงหาคม 2565, 14:20 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA4) ด้านที่ 1, ด้านที่ 2 เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ฯ วPA     (18 สิงหาคม 2565, 16:46 น. )
ขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวเพื่อให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก     (18 สิงหาคม 2565, 16:44 น. )
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     (18 สิงหาคม 2565, 16:44 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พ...     (17 สิงหาคม 2565, 14:40 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหม...     (17 สิงหาคม 2565, 14:39 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านก...     (17 สิงหาคม 2565, 14:37 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหร...     (17 สิงหาคม 2565, 14:35 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสั...     (17 สิงหาคม 2565, 14:34 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระ...     (17 สิงหาคม 2565, 14:32 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริ...     (17 สิงหาคม 2565, 14:31 น. )
ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     (4 สิงหาคม 2565, 16:16 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนวิ...     (4 สิงหาคม 2565, 16:13 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “แนวทางกาป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่...     (6 มิถุนายน 2565, 09:42 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามร...     (6 มิถุนายน 2565, 09:41 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การจัดทำบัญชีไห้เป็นไปตามมาตรฐานการ...     (6 มิถุนายน 2565, 09:40 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที...     (6 มิถุนายน 2565, 09:38 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำ...     (6 มิถุนายน 2565, 09:34 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการ ไม่...     (6 มิถุนายน 2565, 09:33 น. )
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA๔) ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๒ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ฯ วPA     (12 พฤษภาคม 2565, 16:35 น. )
เชิญผู้บริหารการศึกษาประชุมสัมมนาทางวิชาการ     (12 พฤษภาคม 2565, 16:32 น. )
การอบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565     (9 พฤษภาคม 2565, 16:33 น. )
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3”     (9 พฤษภาคม 2565, 16:32 น. )
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปร...     (3 พฤษภาคม 2565, 14:45 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course)     (25 มีนาคม 2565, 10:36 น. )
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา     (18 มีนาคม 2565, 13:50 น. )
ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2565     (28 กุมภาพันธ์ 2565, 08:52 น. )
โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2022      (23 กุมภาพันธ์ 2565, 16:37 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรั...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:51 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันควา...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:50 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1