ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายการ

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๔     (22 กันยายน 2566, 11:42 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับ...     (22 กันยายน 2566, 11:42 น. )
โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43”     (8 กันยายน 2566, 10:09 น. )
ขอเชิญสมัครสมาชิก Teachers' CLUB และเข้าร่วมหลักสูตรอบรมพัฒนาครู     (4 สิงหาคม 2566, 18:28 น. )
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมงานประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9...     (4 สิงหาคม 2566, 18:28 น. )
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของลูกจ้างส่วนราชการ และการ...     (11 กรกฎาคม 2566, 13:58 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรม     (20 มิถุนายน 2566, 14:47 น. )
การจัดสัมมนาทางวิชาการ     (9 มิถุนายน 2566, 08:51 น. )
การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร ...     (9 มิถุนายน 2566, 08:51 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “รู้เท่าทันม...     (25 พฤษภาคม 2566, 17:07 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “การเสริมสร้...     (25 พฤษภาคม 2566, 17:06 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “แนวทางปฏิบั...     (25 พฤษภาคม 2566, 17:05 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “แนวทางการป้...     (25 พฤษภาคม 2566, 17:05 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “ข้อกฎหมายแล...     (25 พฤษภาคม 2566, 17:03 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “เทคนิคและแน...     (25 พฤษภาคม 2566, 17:02 น. )
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร “ออกแบบเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ (Career Path to Success by Design)”     (25 พฤษภาคม 2566, 08:38 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรม     (5 เมษายน 2566, 14:59 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมแบบผสมผสานตามโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ     (27 กุมภาพันธ์ 2566, 08:59 น. )
การอบรม “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ วPA และไฟล์ดิจิทัลส่งในระบบ DPA”     (20 กุมภาพันธ์ 2566, 09:06 น. )
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร"การฝึกอบรมเช...     (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:16 น. )
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "การฝึกอบรมเ...     (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:15 น. )
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖b หลักสูตร "การฝึกอบรมเช...     (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:15 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "การฝึกอบรมเช...     (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:14 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "แนวทางการแก้...     (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:13 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "เทคนิคการพิจ...     (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:13 น. )
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "Growth Mindset : การใช้...     (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:11 น. )
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา     (24 มกราคม 2566, 20:30 น. )
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕'๖๖     (24 มกราคม 2566, 20:29 น. )
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประ...     (24 มกราคม 2566, 20:28 น. )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     (20 มกราคม 2566, 10:48 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1