ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายการ

แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชก...     (22 ตุลาคม 2563, 17:22 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อ...     (21 ตุลาคม 2563, 15:55 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อ...     (21 ตุลาคม 2563, 15:53 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจ...     (21 ตุลาคม 2563, 15:47 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างกา...     (21 ตุลาคม 2563, 15:43 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดแล...     (21 ตุลาคม 2563, 15:39 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน...     (8 ตุลาคม 2563, 14:41 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านกา...     (8 ตุลาคม 2563, 14:37 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระร...     (8 ตุลาคม 2563, 14:19 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้า...     (8 ตุลาคม 2563, 14:08 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัด...     (7 ตุลาคม 2563, 09:35 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่...     (7 ตุลาคม 2563, 09:33 น. )
ขอเชิญเข้าเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างบำเหน็...     (7 ตุลาคม 2563, 09:30 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย...     (7 ตุลาคม 2563, 07:54 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้...     (7 ตุลาคม 2563, 07:45 น. )
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการการบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562     (25 กันยายน 2563, 16:49 น. )
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา     (24 กันยายน 2563, 17:51 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแ...     (24 กันยายน 2563, 16:21 น. )
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)รุ่น...     (23 กันยายน 2563, 16:15 น. )
การอบรมขยายผลพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ     (22 กันยายน 2563, 16:06 น. )
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนตในสถานศึกษา     (22 กันยายน 2563, 14:28 น. )
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนตในสถานศึกษา     (22 กันยายน 2563, 14:18 น. )
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป...     (21 กันยายน 2563, 15:58 น. )
ขอขยายเารเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕...     (18 กันยายน 2563, 18:40 น. )
สัมมนาวิชาการ "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปยุค 4.0"     (16 กันยายน 2563, 16:32 น. )
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการเลือกได้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัด...     (16 กันยายน 2563, 12:02 น. )
โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37"     (16 กันยายน 2563, 11:19 น. )
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     (10 กันยายน 2563, 08:57 น. )
การรับสมัครครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางโครงการบ้านวิท...     (9 กันยายน 2563, 09:49 น. )
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ     (3 กันยายน 2563, 19:01 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1