ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA๔) ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๒ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ฯ วPA     (12 พฤษภาคม 2565, 16:35 น. )
เชิญผู้บริหารการศึกษาประชุมสัมมนาทางวิชาการ     (12 พฤษภาคม 2565, 16:32 น. )
การอบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565     (9 พฤษภาคม 2565, 16:33 น. )
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3”     (9 พฤษภาคม 2565, 16:32 น. )
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปร...     (3 พฤษภาคม 2565, 14:45 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course)     (25 มีนาคม 2565, 10:36 น. )
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา     (18 มีนาคม 2565, 13:50 น. )
ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2565     (28 กุมภาพันธ์ 2565, 08:52 น. )
โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2022      (23 กุมภาพันธ์ 2565, 16:37 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรั...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:51 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันควา...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:50 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เทนิดการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจ...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:47 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหม...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:44 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระท...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:42 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระท...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:39 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหม...     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:29 น. )
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565     (10 กุมภาพันธ์ 2565, 09:20 น. )
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2565     (8 กุมภาพันธ์ 2565, 14:16 น. )
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565     (27 มกราคม 2565, 14:04 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนหลักสูตร SET e - Learning ด้านการวางแผน การเงินและลงทุน     (27 มกราคม 2565, 14:03 น. )
หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2565     (26 มกราคม 2565, 09:16 น. )
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565     (25 มกราคม 2565, 15:27 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการ...     (25 มกราคม 2565, 14:01 น. )
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิซาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน แล...     (25 มกราคม 2565, 11:28 น. )
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕     (21 มกราคม 2565, 17:31 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฟรี "โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป...     (19 มกราคม 2565, 15:19 น. )
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔     (12 มกราคม 2565, 19:14 น. )
การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร ...     (30 ธันวาคม 2564, 10:59 น. )
สำรวจความต้องการรับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2565-2566     (16 ธันวาคม 2564, 10:24 น. )
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชานิติศาส...     (15 ธันวาคม 2564, 10:16 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1