ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้โครงการสรุปผลการดำเนินงานและนำไ...     (29 กันยายน 2566, 21:24 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสรุปผลการดำเนินงานและนำไปพัฒนาการขับเคลื่อนนโ...     (28 กันยายน 2566, 18:48 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 28 ก.ย.66     (28 กันยายน 2566, 18:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดสด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 7 รายกา...     (28 กันยายน 2566, 18:40 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบ...     (27 กันยายน 2566, 16:45 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 130 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ก.ย.66     (27 กันยายน 2566, 15:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ก.ย.66     (27 กันยายน 2566, 14:28 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษ...     (21 กันยายน 2566, 17:45 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประส...     (21 กันยายน 2566, 17:41 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษ...     (20 กันยายน 2566, 10:00 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจ...     (18 กันยายน 2566, 10:00 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14 ก.ย.66     (14 กันยายน 2566, 17:30 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมระบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้...     (14 กันยายน 2566, 17:13 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ...     (11 กันยายน 2566, 18:36 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิะีเแพาะเจาะจง ลว. 7 ก.ย.66     (7 กันยายน 2566, 17:36 น. )
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7 ก.ย.66     (7 กันยายน 2566, 17:31 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยว...     (7 กันยายน 2566, 10:10 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบ...     (7 กันยายน 2566, 10:03 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของสำนักงานเขตพื้นที่...     (7 กันยายน 2566, 09:58 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 4 ก.ย.66     (4 กันยายน 2566, 17:47 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 4 ก.ย.66     (4 กันยายน 2566, 17:46 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ ...     (25 สิงหาคม 2566, 17:58 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาใ...     (24 สิงหาคม 2566, 15:31 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดรูปภาพพร้อมใส่กรอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 23 ส.ค.66     (24 สิงหาคม 2566, 15:22 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเ...     (24 สิงหาคม 2566, 15:19 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเ...     (24 สิงหาคม 2566, 15:16 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรีย...     (24 สิงหาคม 2566, 15:09 น. )
ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึก...     (24 สิงหาคม 2566, 15:05 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 ส.ค.66     (24 สิงหาคม 2566, 15:01 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โด...     (27 กรกฎาคม 2566, 10:30 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1