ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

ส่งคู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการ...     (6 ตุลาคม 2565, 20:40 น. )
ประกาศผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2565     (30 กันยายน 2565, 18:20 น. )
เผยแพร่ หลักสูตรท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว     (30 กันยายน 2565, 17:38 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น     (30 กันยายน 2565, 11:21 น. )
เผยแพร่รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน ดำรงวิถีนวัตกรรม "ครูนวัตกร" สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โครงการพั...     (28 กันยายน 2565, 10:11 น. )
ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบ...     (23 กันยายน 2565, 09:03 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษ...     (20 กันยายน 2565, 18:08 น. )
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธ...     (20 กันยายน 2565, 10:49 น. )
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และวางแผนการประเมินคุณภา...     (19 กันยายน 2565, 11:25 น. )
การพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรร...     (16 กันยายน 2565, 13:54 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)     (15 กันยายน 2565, 12:11 น. )
การติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียน     (15 กันยายน 2565, 11:58 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการนำผลการป...     (14 กันยายน 2565, 17:51 น. )
ขยายเวลาการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธาร...     (14 กันยายน 2565, 17:05 น. )
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจ...     (14 กันยายน 2565, 16:36 น. )
การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องก...     (14 กันยายน 2565, 16:01 น. )
ทบทวนรายละเอียดข้อมูลการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะความต้องการขอยืมสิ่ง...     (8 กันยายน 2565, 17:21 น. )
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตไปสู่การปฏิบัติ และ Best Practice ระดับเขตพื้นที่     (8 กันยายน 2565, 16:32 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564     (6 กันยายน 2565, 12:02 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย ตามแนวทางโคร...     (6 กันยายน 2565, 11:17 น. )
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตไปสู่การปฏิบัติ และ Best Practice ระ...     (5 กันยายน 2565, 15:33 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...     (25 สิงหาคม 2565, 22:48 น. )
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมว...     (24 สิงหาคม 2565, 15:38 น. )
การแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยา...     (24 สิงหาคม 2565, 14:34 น. )
สมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตไปสู่การปฏิบัติ และ Best Practice ...     (24 สิงหาคม 2565, 11:45 น. )
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร     (22 สิงหาคม 2565, 14:37 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ...     (22 สิงหาคม 2565, 14:22 น. )
การประเมินคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปี...     (17 สิงหาคม 2565, 16:13 น. )
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565     (17 สิงหาคม 2565, 14:52 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปประถมศึกษ...     (16 สิงหาคม 2565, 18:29 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1