ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

ประกาศผลการตัดสินความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่การศึกษ...     (28 กันยายน 2566, 11:50 น. )
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก...     (28 กันยายน 2566, 11:06 น. )
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร...     (27 กันยายน 2566, 08:51 น. )
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง "Esan Free Fight Championship" ครั้งที่ ๑     (26 กันยายน 2566, 11:29 น. )
เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนำผลการทดสอบ RT NT และ O-NET ...     (21 กันยายน 2566, 11:11 น. )
มอบเกียรติบัตร     (21 กันยายน 2566, 11:08 น. )
เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพผ้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565     (21 กันยายน 2566, 11:00 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนระดับประถ...     (21 กันยายน 2566, 10:21 น. )
แจ้งรับหนังสือ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช     (19 กันยายน 2566, 14:49 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สำหรับครูผ้สอนโครงการบ้านนักวิท...     (15 กันยายน 2566, 14:38 น. )
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโตรงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ประจำปี2566     (15 กันยายน 2566, 11:54 น. )
ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผ้นำการเปลี...     (14 กันยายน 2566, 10:21 น. )
ประชาสัมพันธ์แข่งขันการต่อคำศัพท์ และสมการระดับประเทศ     (14 กันยายน 2566, 09:54 น. )
ประกาศผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี 2566     (12 กันยายน 2566, 21:29 น. )
ประกาศผลการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมา...     (12 กันยายน 2566, 16:25 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทจริตศึกษาบูรณาการหลักสตรท้องถิ่นและกิจก...     (12 กันยายน 2566, 16:03 น. )
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำป...     (12 กันยายน 2566, 11:32 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตะหนักร้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศร...     (7 กันยายน 2566, 09:29 น. )
การประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริต...     (6 กันยายน 2566, 15:01 น. )
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speed contest ) เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศา...     (5 กันยายน 2566, 10:28 น. )
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก ส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพร...     (4 กันยายน 2566, 18:40 น. )
ประชาสัมพันธ์การสมัครจัดคริปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม งบประมาณปี พ.ศ.2566     (4 กันยายน 2566, 16:09 น. )
แบบสำรวจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     (30 สิงหาคม 2566, 14:15 น. )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบร...     (25 สิงหาคม 2566, 17:43 น. )
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน     (25 สิงหาคม 2566, 15:03 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เร...     (21 สิงหาคม 2566, 16:34 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding     (21 สิงหาคม 2566, 16:23 น. )
รายงานและบึนทึกคะแนนหลักเรียนมาตราฐานและตัวชี้วัดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปี2566     (21 สิงหาคม 2566, 14:43 น. )
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสตรต้านทจริตศึกษาระดับกา...     (17 สิงหาคม 2566, 15:41 น. )
การเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดี Best Practice การจัดการเรียนร้ประวัติศาสตร์ในวันประชุมผู้บริหาร     (11 สิงหาคม 2566, 16:53 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1