ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

การสำรวจข้อมูลในการเตรียมความพร้อมจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์     (27 มีนาคม 2563, 15:50 น. )
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ     (27 มีนาคม 2563, 15:39 น. )
การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่     (20 มีนาคม 2563, 16:16 น. )
แจ้งสถานศึกษากรอกแบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศ...     (12 มีนาคม 2563, 10:24 น. )
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7     (11 มีนาคม 2563, 09:23 น. )
ส่งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปการศึกษา 2562     (10 มีนาคม 2563, 16:40 น. )
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับช...     (10 มีนาคม 2563, 16:37 น. )
แจ้งสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)     (10 มีนาคม 2563, 16:35 น. )
การตอบแบบประเมินตนเองการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการบริหารจัดการขยะ และสร...     (10 มีนาคม 2563, 14:16 น. )
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563     (10 มีนาคม 2563, 14:13 น. )
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม 26 ก.พ.63 เวลา 19.57 น....     (26 กุมภาพันธ์ 2563, 19:57 น. )
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563     (25 กุมภาพันธ์ 2563, 15:12 น. )
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)     (25 กุมภาพันธ์ 2563, 13:39 น. )
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020     (21 กุมภาพันธ์ 2563, 16:21 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563     (21 กุมภาพันธ์ 2563, 16:15 น. )
การสำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั...     (21 กุมภาพันธ์ 2563, 10:18 น. )
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดส่งหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวช...     (19 กุมภาพันธ์ 2563, 14:18 น. )
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย     (14 กุมภาพันธ์ 2563, 10:53 น. )
เชิญประชุมเตรียมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีกา...     (14 กุมภาพันธ์ 2563, 10:19 น. )
เชิญคณะกรรมการประชุมเตรียมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเ...     (14 กุมภาพันธ์ 2563, 10:14 น. )
แจ้ง ร.ร.ประชารัฐ ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพตนเอง     (14 กุมภาพันธ์ 2563, 09:56 น. )
การบันทึกข้อมูล ร.ร.ประชารัฐ และ ร.ร.ในความสนับสนุนของภาคเอกชน บนระบบบริหารจัดการ ร.ร.ประชาร...     (12 กุมภาพันธ์ 2563, 14:46 น. )
ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดโครงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563     (12 กุมภาพันธ์ 2563, 14:32 น. )
การสำรวจข้อมูลครูแนะแนวในโรงเรียน และข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านจ...     (12 กุมภาพันธ์ 2563, 10:28 น. )
เชิญประชุม การประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562     (7 กุมภาพันธ์ 2563, 17:08 น. )
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายกา...     (31 มกราคม 2563, 16:30 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายหลักสูตร STEM & Robotics Camp     (30 มกราคม 2563, 17:47 น. )
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีกา...     (28 มกราคม 2563, 19:42 น. )
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แ...     (24 มกราคม 2563, 14:22 น. )
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ     (15 มกราคม 2563, 17:57 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1