ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     (23 พฤษภาคม 2565, 18:18 น. )
ประกาศผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (Plus HL) ระดับเขตพื้นที่การศึก...     (23 พฤษภาคม 2565, 16:03 น. )
การใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-SAR)     (20 พฤษภาคม 2565, 09:51 น. )
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022     (19 พฤษภาคม 2565, 16:57 น. )
การติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน     (12 พฤษภาคม 2565, 19:24 น. )
การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ใบงาน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565     (3 พฤษภาคม 2565, 17:17 น. )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวัฏจักรการสืบเส...     (29 เมษายน 2565, 16:03 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวัฏจักรการสืบเสาะตามแนวทางโครงการบ้าน...     (29 เมษายน 2565, 14:45 น. )
การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีกา...     (26 เมษายน 2565, 17:01 น. )
สำรวจข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา...     (20 เมษายน 2565, 17:12 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐ...     (12 เมษายน 2565, 18:09 น. )
ขอส่งรายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร...     (8 เมษายน 2565, 15:39 น. )
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนน...     (8 เมษายน 2565, 14:22 น. )
สำรวจการรับรู้ความเป็นอิสระของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา     (8 เมษายน 2565, 11:40 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่น...     (7 เมษายน 2565, 16:11 น. )
ส่งไฟล์ข้อมูลการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564     (5 เมษายน 2565, 16:03 น. )
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่น...     (5 เมษายน 2565, 15:55 น. )
การประเมินคุณภาพภายนอก กรณี โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม     (5 เมษายน 2565, 15:38 น. )
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ...     (1 เมษายน 2565, 15:58 น. )
โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ(ICE 2022)     (29 มีนาคม 2565, 17:53 น. )
การรับสม้ครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอย ประเทศไทย ระดับปร...     (16 มีนาคม 2565, 15:07 น. )
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครประกวดสุดยอดนวัตกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวทางใหม่     (11 มีนาคม 2565, 15:23 น. )
การเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา     (10 มีนาคม 2565, 16:58 น. )
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และช่องทางการเข้า...     (8 มีนาคม 2565, 17:34 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 16 ปีการ...     (7 มีนาคม 2565, 15:19 น. )
ประชาสัมพันธ์หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2565     (1 มีนาคม 2565, 16:37 น. )
การทดสอบ RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564     (28 กุมภาพันธ์ 2565, 16:52 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเปลี่ยนครูผู้สอนเป็น Coach     (28 กุมภาพันธ์ 2565, 11:38 น. )
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (S...     (28 กุมภาพันธ์ 2565, 10:44 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนพหุปัญญารายบุคคลที...     (25 กุมภาพันธ์ 2565, 12:04 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1