ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียน...     (20 ตุลาคม 2563, 15:45 น. )
การเร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     (14 ตุลาคม 2563, 15:51 น. )
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563     (8 ตุลาคม 2563, 16:12 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์สาระการเรียนรู้วิชาหลัก     (7 ตุลาคม 2563, 15:30 น. )
การนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยะวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก...     (24 กันยายน 2563, 15:22 น. )
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยะวัตรสมเด็จพระก...     (24 กันยายน 2563, 14:54 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพืนฐาน ตามแนวทางโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ฺน้อย ประเทศไทย"     (23 กันยายน 2563, 09:48 น. )
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1     (22 กันยายน 2563, 15:33 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเข้าร่...     (18 กันยายน 2563, 17:57 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเข้าร่...     (18 กันยายน 2563, 17:21 น. )
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือและพัฒนาวิทยากรแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรส...     (18 กันยายน 2563, 17:03 น. )
แจ้งทุก ร.ร.  เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรต้านทุจริต ...     (18 กันยายน 2563, 16:51 น. )
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการ...     (18 กันยายน 2563, 16:41 น. )
เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     (18 กันยายน 2563, 16:34 น. )
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดข...     (18 กันยายน 2563, 15:55 น. )
การนิเทศ ติดตามครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     (18 กันยายน 2563, 14:25 น. )
กิจกรรมนิทรรศนวัตกรรม : เรียนรู้...รักษ์พ่งไพร (ออนไลน์) ภายใต้โครงการค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพร ...     (15 กันยายน 2563, 17:57 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการส...     (11 กันยายน 2563, 16:31 น. )
การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     (11 กันยายน 2563, 16:12 น. )
การประกวดคัดเลือกสื่อการสร้างจิตสำนึกและสร้างเสริมความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิต...     (11 กันยายน 2563, 14:30 น. )
จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     (3 กันยายน 2563, 19:07 น. )
การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ (ทรู คลิกไลฟ์)     (2 กันยายน 2563, 16:12 น. )
มอบเกียรติบัตรสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็ก ที่มีผล O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการ DLTV     (28 สิงหาคม 2563, 16:37 น. )
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานการแสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ "การจัด...     (28 สิงหาคม 2563, 16:21 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรม ร.ร.ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย...     (27 สิงหาคม 2563, 21:38 น. )
การประชุมวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรม ร.ร.ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ...     (27 สิงหาคม 2563, 21:36 น. )
แจ้งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน     (27 สิงหาคม 2563, 19:47 น. )
สื่อดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน     (26 สิงหาคม 2563, 19:26 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister's Science Award 2020     (26 สิงหาคม 2563, 19:17 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27     (26 สิงหาคม 2563, 19:10 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1