ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  (4 สิงหาคม 2563, 09:08 น.)
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา และการย...  (30 กรกฎาคม 2563, 12:20 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)  (24 กรกฎาคม 2563, 16:04 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา)  (24 กรกฎาคม 2563, 16:05 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ขอใช้บัญชี...  (16 กรกฎาคม 2563, 09:34 น.)
ประกาศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์...  (14 กรกฎาคม 2563, 10:18 น.)
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563  (13 กรกฎาคม 2563, 14:19 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)  (3 กรกฎาคม 2563, 15:38 น.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด ส...  (30 มิถุนายน 2563, 20:09 น.)
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (23 มิถุนายน 2563, 11:36 น.)
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ.2557-2561) ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ2561  (26 พฤษภาคม 2563, 11:12 น.)
สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเ...  (22 พฤษภาคม 2563, 10:53 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลื...  (14 พฤษภาคม 2563, 09:45 น.)
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (12 พฤษภาคม 2563, 13:29 น.)
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้า...  (30 เมษายน 2563, 19:34 น.)
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (20 เมษายน 2563, 10:44 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ...  (20 เมษายน 2563, 13:16 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าร...  (8 เมษายน 2563, 16:36 น.)
สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (4 เมษายน 2563, 14:45 น.)
หลักเกณฑ์การให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาแลบรรเทาผลกระทบจาก...  (3 เมษายน 2563, 10:13 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   (23 มีนาคม 2563, 08:56 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)  (23 มีนาคม 2563, 08:58 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (19 มีนาคม 2563, 09:36 น.)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)   (13 มีนาคม 2563, 10:57 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเล...  (5 มีนาคม 2563, 10:20 น.)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั...  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 10:46 น.)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น...  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 22:40 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต...  (24 กุมภาพันธ์ 2563, 14:06 น.)
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38(1) เพื่อแต่งตั้ง(...  (24 มกราคม 2563, 17:48 น.)
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตร...  (24 มกราคม 2563, 17:53 น.)
ทั้งหมด >>
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (10 มิถุนายน 2563, 10:01 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 (ธุรการ 15,000)  (4 มิถุนายน 2563, 15:16 น.)
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการ...  (4 มิถุนายน 2563, 15:17 น.)
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  (21 พฤษภาคม 2563, 13:13 น.)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น...  (15 พฤษภาคม 2563, 10:31 น.)
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (29 เมษายน 2563, 13:56 น.)
การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุ...  (16 เมษายน 2563, 11:24 น.)
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดั...  (16 เมษายน 2563, 13:58 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (***แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม)  (31 มีนาคม 2563, 14:05 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (27 มีนาคม 2563, 09:17 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอขุขันธ์ ฉบับเต็ม   (25 มีนาคม 2563, 15:28 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการก...  (25 มีนาคม 2563, 16:40 น.)
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน   (18 มีนาคม 2563, 10:25 น.)
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดั...  (18 มีนาคม 2563, 10:26 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3  (16 มีนาคม 2563, 17:10 น.)
มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   (16 มีนาคม 2563, 17:11 น.)
การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ปีการศึกษา 2563  (16 มีนาคม 2563, 17:14 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ค...  (16 มีนาคม 2563, 17:14 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3  (11 มีนาคม 2563, 10:17 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (10 มีนาคม 2563, 10:46 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอปรางค์กู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (10 มีนาคม 2563, 10:49 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (10 มีนาคม 2563, 11:10 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...  (10 มีนาคม 2563, 14:43 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีง...  (10 มีนาคม 2563, 14:44 น.)
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึก...  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 16:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนประชาร...  (24 มกราคม 2563, 15:58 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่งระดั...  (24 มกราคม 2563, 16:04 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (21 มกราคม 2563, 17:00 น.)
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ  (15 มกราคม 2563, 15:19 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)   (13 มกราคม 2563, 09:04 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  (27 เมษายน 2563, 14:25 น.)
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...  (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”  (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ  (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
ทั้งหมด >>
เชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย  (5 สิงหาคม 2563, 12:21 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14  (5 สิงหาคม 2563, 16:48 น.)
การเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (5 สิงหาคม 2563, 16:50 น.)
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563  (5 สิงหาคม 2563, 16:59 น.)
การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ.  (4 สิงหาคม 2563, 13:27 น.)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโ...  (3 สิงหาคม 2563, 10:50 น.)
ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (31 กรกฎาคม 2563, 17:46 น.)
เผยแพร่สื่อออนไลน์ E-Book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (31 กรกฎาคม 2563, 17:47 น.)
แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19  (31 กรกฎาคม 2563, 17:51 น.)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  (30 กรกฎาคม 2563, 17:00 น.)
แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  (29 กรกฎาคม 2563, 11:39 น.)
การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  (29 กรกฎาคม 2563, 15:36 น.)
ขอเชิญร่วมงานและประกวดแข่งขัน "วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563"  (29 กรกฎาคม 2563, 17:04 น.)
แจ้งข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานประกัน  (24 กรกฎาคม 2563, 17:14 น.)
ตอบแบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ระ...  (24 กรกฎาคม 2563, 17:19 น.)
แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย  (24 กรกฎาคม 2563, 18:34 น.)
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563  (23 กรกฎาคม 2563, 16:36 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สรรค์สร้าง...ปันประสบการณ์การอ่าน"  (23 กรกฎาคม 2563, 17:15 น.)
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2563  (23 กรกฎาคม 2563, 17:56 น.)
การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ สพป.ศรีสะเกษ ...  (21 กรกฎาคม 2563, 10:17 น.)
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม "ส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา"  (17 กรกฎาคม 2563, 15:18 น.)
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2563  (13 กรกฎาคม 2563, 18:03 น.)
การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562(SAR)  (13 กรกฎาคม 2563, 18:50 น.)
การประเมินพฤติกรรมนักเรียนเพื่อวัดพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต  (13 กรกฎาคม 2563, 19:03 น.)
แจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  (13 กรกฎาคม 2563, 19:50 น.)
ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพระบายสี, การเขียนเรียงความและหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "การเรียนการสอนทางไกลในส...  (9 กรกฎาคม 2563, 16:41 น.)
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  (9 กรกฎาคม 2563, 16:58 น.)
แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ  (9 กรกฎาคม 2563, 15:21 น.)
การส่งแผน IEP เพื่อขอรับงบประมาณคูปองการศึกษา สำหรับเด็กพิการเรียนรวม  (8 กรกฎาคม 2563, 17:52 น.)
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)  (8 กรกฎาคม 2563, 16:31 น.)
ทั้งหมด >>
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...  (6 สิงหาคม 2563, 23:57 น.)
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (4 สิงหาคม 2563, 14:48 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ...  (3 สิงหาคม 2563, 09:55 น.)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (24 กรกฎาคม 2563, 16:22 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3207 ศรีสะ...  (16 กรกฎาคม 2563, 17:24 น.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ  (16 กรกฎาคม 2563, 22:16 น.)
ร่างประกากศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (16 กรกฎาคม 2563, 22:19 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4445 ศรีสะเกษ  (16 กรกฎาคม 2563, 22:20 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  (14 กรกฎาคม 2563, 17:58 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  (14 กรกฎาคม 2563, 18:05 น.)
แจ้งโอนเงินธุรการ 27 รายและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ราย  (13 กรกฎาคม 2563, 21:42 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปี...  (8 กรกฎาคม 2563, 21:57 น.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563  (4 กรกฎาคม 2563, 15:59 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอัดสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (3 กรกฎาคม 2563, 18:23 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (2 กรกฎาคม 2563, 14:43 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ...  (2 กรกฎาคม 2563, 14:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (30 มิถุนายน 2563, 10:00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (26 มิถุนายน 2563, 14:39 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการตามรอยพ่อเน้นพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธี...  (24 มิถุนายน 2563, 17:54 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (22 มิถุนายน 2563, 17:31 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (18 มิถุนายน 2563, 16:54 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบการศึกษาทางไกล DLTV DLIT ประจำปีงบประมาณ พศ 256...  (17 มิถุนายน 2563, 10:54 น.)
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2  (16 มิถุนายน 2563, 15:22 น.)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประ...  (10 มิถุนายน 2563, 18:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พศ 2563  (5 มิถุนายน 2563, 10:55 น.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พค 63  (3 มิถุนายน 2563, 15:37 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...  (2 มิถุนายน 2563, 17:13 น.)
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุุปกรณ์   (29 พฤษภาคม 2563, 10:19 น.)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  (27 พฤษภาคม 2563, 11:15 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  (27 พฤษภาคม 2563, 15:15 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)  (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29  (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
อนุญาตเดินทางไปราชการ   (5 สิงหาคม 2563, 11:03 น.)
ขอแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การสรรหารองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563  (5 สิงหาคม 2563, 11:14 น.)
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (5 สิงหาคม 2563, 14:56 น.)
การคัดเลือกครุผู้สอนสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)  (6 สิงหาคม 2563, 15:13 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษ...  (4 สิงหาคม 2563, 17:05 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรออนไลน์  (4 สิงหาคม 2563, 17:10 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2563  (29 กรกฎาคม 2563, 20:05 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้...  (24 กรกฎาคม 2563, 09:35 น.)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  (23 กรกฎาคม 2563, 11:06 น.)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื...  (23 กรกฎาคม 2563, 11:30 น.)
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภขนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14  (23 กรกฎาคม 2563, 11:33 น.)
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563  (23 กรกฎาคม 2563, 17:38 น.)
ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบทเรียนออนไลน์  (22 กรกฎาคม 2563, 18:02 น.)
ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงจิตเวชเด็ก ๔ โรคหล...  (23 กรกฎาคม 2563, 10:44 น.)
การสรรหาผู้บริหารและครูดีเด่นการศึกษาปฐมวัย  (21 กรกฎาคม 2563, 15:31 น.)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น  (21 กรกฎาคม 2563, 16:22 น.)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตา...  (21 กรกฎาคม 2563, 17:43 น.)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่...  (21 กรกฎาคม 2563, 17:56 น.)
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข"ประจำปี2563(ปีที่10)และโครงการ"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2563(ปีที่5)  (20 กรกฎาคม 2563, 17:11 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูรในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่ว...  (16 กรกฎาคม 2563, 15:09 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563  (16 กรกฎาคม 2563, 19:05 น.)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครุและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  (15 กรกฎาคม 2563, 11:11 น.)
ขอเชิญส่งบุคลากรสังกัดหน่วยงานเข้ารับการอบรม  (15 กรกฎาคม 2563, 11:30 น.)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการฝึกทักษะเพิ่มIQ แก่เ...  (14 กรกฎาคม 2563, 11:45 น.)
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการฝึกทักษะเพิ่ม IQ แก่เด็กนักเรียนช...  (10 กรกฎาคม 2563, 19:08 น.)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Aw...  (10 กรกฎาคม 2563, 16:54 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำพัฒนาการจัดกา...  (10 กรกฎาคม 2563, 19:06 น.)
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562  (9 กรกฎาคม 2563, 17:05 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต)รุ่นท...  (9 กรกฎาคม 2563, 09:57 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระรา...  (9 กรกฎาคม 2563, 10:10 น.)
ทั้งหมด >>
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน  (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...  (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร  (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1