ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  (8 กันยายน 2566, 16:53 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครู...  (31 สิงหาคม 2566, 15:00 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุค...  (18 สิงหาคม 2566, 14:14 น.)
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (7 สิงหาคม 2566, 14:35 น.)
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแห...  (20 กรกฎาคม 2566, 15:01 น.)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้...  (14 กรกฎาคม 2566, 10:37 น.)
มาตราการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...  (14 กรกฎาคม 2566, 10:46 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด)  (27 มิถุนายน 2566, 15:46 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566  (27 มิถุนายน 2566, 15:45 น.)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลา...  (8 มิถุนายน 2566, 10:47 น.)
มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาก...  (23 พฤษภาคม 2566, 09:47 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  (2 พฤษภาคม 2566, 09:38 น.)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าร...  (24 เมษายน 2566, 14:03 น.)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณารับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค...  (11 เมษายน 2566, 09:57 น.)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 25656 สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เ...  (28 มีนาคม 2566, 12:32 น.)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (17 มีนาคม 2566, 15:36 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค...  (15 มีนาคม 2566, 08:23 น.)
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี...  (3 มีนาคม 2566, 16:47 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการ...  (2 มีนาคม 2566, 17:22 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  (1 มีนาคม 2566, 15:00 น.)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 28 ค.(...  (4 กุมภาพันธ์ 2566, 16:59 น.)
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการคร...  (27 มกราคม 2566, 15:41 น.)
แก้ไขประเภทตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)  (19 มกราคม 2566, 17:23 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)  (12 มกราคม 2566, 11:47 น.)
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (10 มกราคม 2566, 08:54 น.)
มาตราการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ...  (29 ธันวาคม 2565, 17:23 น.)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สู...  (16 ธันวาคม 2565, 09:46 น.)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมารา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อ...  (16 พฤศจิกายน 2565, 14:16 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมารตา 38 ค.(2) เ...  (16 พฤศจิกายน 2565, 15:00 น.)
รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและ...  (14 พฤศจิกายน 2565, 14:01 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (4 พฤศจิกายน 2564, 09:51 น.)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น...  (25 พฤษภาคม 2564, 14:10 น.)
แนวทางการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (4 มีนาคม 2564, 10:00 น.)
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถา...  (3 มีนาคม 2564, 13:53 น.)
มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา   (3 มีนาคม 2564, 13:59 น.)
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 มีนาคม 2564, 14:03 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน...  (21 มกราคม 2564, 09:20 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:56 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประม...  (29 ตุลาคม 2563, 09:02 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโ...  (29 ตุลาคม 2563, 09:04 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (28 ตุลาคม 2563, 17:44 น.)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพ...  (14 ตุลาคม 2563, 11:41 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)   (14 ตุลาคม 2563, 11:42 น.)
การจัดสรรค่าเช่าลริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   (14 ตุลาคม 2563, 11:44 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)และครุภัณฑ์ ...  (5 ตุลาคม 2563, 11:10 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนประชารัฐ (...  (5 ตุลาคม 2563, 11:09 น.)
การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (22 กันยายน 2563, 10:35 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (22 กันยายน 2563, 10:37 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 ของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ้างรายเด...  (10 กันยายน 2563, 15:57 น.)
ยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (10 กันยายน 2563, 15:59 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6  (10 กันยายน 2563, 16:24 น.)
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (8 กันยายน 2563, 11:09 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (31 สิงหาคม 2563, 10:13 น.)
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (31 สิงหาคม 2563, 16:45 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 5  (26 สิงหาคม 2563, 09:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5   (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง และธุร...  (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (19 สิงหาคม 2563, 10:44 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (10 มิถุนายน 2563, 10:01 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  (26 สิงหาคม 2563, 21:18 น.)
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  (27 เมษายน 2563, 14:25 น.)
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...  (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”  (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ  (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศ...  (21 กันยายน 2566, 10:21 น.)
เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพผ้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  (21 กันยายน 2566, 11:00 น.)
มอบเกียรติบัตร  (21 กันยายน 2566, 11:08 น.)
เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนำผลการทดสอบ RT NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนา  (21 กันยายน 2566, 11:11 น.)
แจ้งรับหนังสือ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช  (19 กันยายน 2566, 14:49 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโตรงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ประจำปี2566  (15 กันยายน 2566, 11:54 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สำหรับครูผ้สอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระด...  (15 กันยายน 2566, 14:38 น.)
ประชาสัมพันธ์แข่งขันการต่อคำศัพท์ และสมการระดับประเทศ  (14 กันยายน 2566, 09:54 น.)
ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผ้นำการเปลี่ยนแปลงไปยังโรง...  (14 กันยายน 2566, 10:21 น.)
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2566  (12 กันยายน 2566, 11:32 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทจริตศึกษาบูรณาการหลักสตรท้องถิ่นและกิจกรรมการถอดบทเรีย...  (12 กันยายน 2566, 16:03 น.)
ประกาศผลการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (12 กันยายน 2566, 16:25 น.)
ประกาศผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี 2566  (12 กันยายน 2566, 21:29 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตะหนักร้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพั...  (7 กันยายน 2566, 09:29 น.)
การประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (6 กันยายน 2566, 15:01 น.)
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speed contest ) เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาตร์"  (5 กันยายน 2566, 10:28 น.)
ประชาสัมพันธ์การสมัครจัดคริปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม งบประมาณปี พ.ศ.2566  (4 กันยายน 2566, 16:09 น.)
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก ส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้...  (4 กันยายน 2566, 18:40 น.)
แบบสำรวจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (30 สิงหาคม 2566, 14:15 น.)
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (25 สิงหาคม 2566, 15:03 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเส...  (25 สิงหาคม 2566, 17:43 น.)
รายงานและบึนทึกคะแนนหลักเรียนมาตราฐานและตัวชี้วัดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปี2566  (21 สิงหาคม 2566, 14:43 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding  (21 สิงหาคม 2566, 16:23 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแ...  (21 สิงหาคม 2566, 16:34 น.)
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสตรต้านทจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ...  (17 สิงหาคม 2566, 15:41 น.)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการการพัฒนาคณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (11 สิงหาคม 2566, 11:27 น.)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท (A-MATH)  (11 สิงหาคม 2566, 11:53 น.)
การเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดี Best Practice การจัดการเรียนร้ประวัติศาสตร์ในวันประชุมผู้บริหาร  (11 สิงหาคม 2566, 16:53 น.)
การประชมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาครและบคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ร...  (10 สิงหาคม 2566, 14:09 น.)
การขอสนับสนุนการบันทึกข้อมูลสำหรับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2566 บนฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา  (9 สิงหาคม 2566, 10:57 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมขอ...  (21 กันยายน 2566, 17:41 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 รายการ โ...  (21 กันยายน 2566, 17:45 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมส...  (20 กันยายน 2566, 10:00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 15 กันยายน 6...  (18 กันยายน 2566, 10:00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมระบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...  (14 กันยายน 2566, 17:13 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14 ก.ย.66  (14 กันยายน 2566, 17:30 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 11 ก.ย. 66  (11 กันยายน 2566, 18:36 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเก...  (7 กันยายน 2566, 09:58 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5271 โดยวิธี...  (7 กันยายน 2566, 10:03 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิ...  (7 กันยายน 2566, 10:10 น.)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7 ก.ย.66  (7 กันยายน 2566, 17:31 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิะีเแพาะเจาะจง ลว. 7 ก.ย.66  (7 กันยายน 2566, 17:36 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 4 ก.ย.66  (4 กันยายน 2566, 17:46 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 4 ก.ย.66  (4 กันยายน 2566, 17:47 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธ...  (25 สิงหาคม 2566, 17:58 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 ส.ค.66  (24 สิงหาคม 2566, 15:01 น.)
ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมื...  (24 สิงหาคม 2566, 15:05 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2...  (24 สิงหาคม 2566, 15:09 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นสำนักงานเขตพ...  (24 สิงหาคม 2566, 15:16 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นสำนักงานเขตพ...  (24 สิงหาคม 2566, 15:19 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดรูปภาพพร้อมใส่กรอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 23 ส.ค.66  (24 สิงหาคม 2566, 15:22 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาให้สอดคล้องกับกา...  (24 สิงหาคม 2566, 15:31 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...  (27 กรกฎาคม 2566, 10:30 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3207 สรีสะเก...  (21 กรกฎาคม 2566, 11:07 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ...  (20 กรกฎาคม 2566, 17:07 น.)
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ลว 17 ก.ค.66  (14 กรกฎาคม 2566, 11:47 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12 ก.ค.66  (12 กรกฎาคม 2566, 17:16 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวด...  (3 กรกฎาคม 2566, 15:36 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลว 23 มิย 66  (23 มิถุนายน 2566, 16:40 น.)
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566  (23 มิถุนายน 2566, 16:57 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)  (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29  (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566  (11 กันยายน 2566, 16:24 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566  (9 สิงหาคม 2566, 09:40 น.)
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566  (11 กรกฎาคม 2566, 13:30 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม2566  (9 มิถุนายน 2566, 17:50 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน 2566  (10 พฤษภาคม 2566, 17:56 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม2566  (10 เมษายน 2566, 17:53 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2566  (10 มีนาคม 2566, 17:55 น.)
งบทดลองเดือนมกราคม2566  (10 กุมภาพันธ์ 2566, 17:56 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม2565  (10 มกราคม 2566, 17:57 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2565  (9 ธันวาคม 2565, 09:15 น.)
งบทดลองเดือนตุลาคม2565  (9 พฤศจิกายน 2565, 17:58 น.)
งบทดลองเดือนกันยายน2565  (10 ตุลาคม 2565, 11:39 น.)
งบทดลองเดือนสิงหาคม2565  (9 กันยายน 2565, 13:38 น.)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม2565  (10 สิงหาคม 2565, 14:45 น.)
งบทดลองเดือนมิถุนายน2565  (8 กรกฎาคม 2565, 15:37 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม2565  (9 มิถุนายน 2565, 10:44 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน2565  (10 พฤษภาคม 2565, 14:35 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม2565  (8 เมษายน 2565, 13:25 น.)
งบทดลองเดือนมกราคม65  (23 มีนาคม 2565, 16:24 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์65  (23 มีนาคม 2565, 16:26 น.)
งบทดลองเดือนตุลาคม2564  (10 มกราคม 2565, 15:44 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564  (10 มกราคม 2565, 15:44 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม2564  (10 มกราคม 2565, 15:45 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม62  (8 ธันวาคม 2562, 15:11 น.)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม64  (11 ตุลาคม 2564, 15:35 น.)
งบทดลองเดือนสิงหาคม64  (11 ตุลาคม 2564, 15:37 น.)
งบทดลองเดือนกันยายน64  (11 ตุลาคม 2564, 15:39 น.)
งบทดลอง มิถุนายน 64  (12 กรกฎาคม 2564, 16:40 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม64  (14 มิถุนายน 2564, 10:21 น.)
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตราการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  (31 พฤษภาคม 2564, 15:56 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน  (22 กันยายน 2566, 11:42 น.)
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๔  (22 กันยายน 2566, 11:42 น.)
โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43”  (8 กันยายน 2566, 10:09 น.)
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมงานประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566  (4 สิงหาคม 2566, 18:28 น.)
ขอเชิญสมัครสมาชิก Teachers' CLUB และเข้าร่วมหลักสูตรอบรมพัฒนาครู  (4 สิงหาคม 2566, 18:28 น.)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของลูกจ้างส่วนราชการ และการประชุมใหญ่สามัญ...  (11 กรกฎาคม 2566, 13:58 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรม  (20 มิถุนายน 2566, 14:47 น.)
การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีกา...  (9 มิถุนายน 2566, 08:51 น.)
การจัดสัมมนาทางวิชาการ  (9 มิถุนายน 2566, 08:51 น.)
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร “ออกแบบเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ (Career Path to Success by Design)”  (25 พฤษภาคม 2566, 08:38 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการก...  (25 พฤษภาคม 2566, 17:02 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติก...  (25 พฤษภาคม 2566, 17:03 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดต่อ...  (25 พฤษภาคม 2566, 17:05 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกา...  (25 พฤษภาคม 2566, 17:05 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ในการเ...  (25 พฤษภาคม 2566, 17:06 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมาย...  (25 พฤษภาคม 2566, 17:07 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรม  (5 เมษายน 2566, 14:59 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมแบบผสมผสานตามโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ  (27 กุมภาพันธ์ 2566, 08:59 น.)
การอบรม “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ วPA และไฟล์ดิจิทัลส่งในระบบ DPA”  (20 กุมภาพันธ์ 2566, 09:06 น.)
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเ...  (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:11 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรร...  (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:13 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจ...  (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:13 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้า...  (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:14 น.)
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖b หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้า...  (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:15 น.)
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้...  (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:15 น.)
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้า...  (6 กุมภาพันธ์ 2566, 10:16 น.)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕'๖๖  (24 มกราคม 2566, 20:28 น.)
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕'๖๖  (24 มกราคม 2566, 20:29 น.)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา  (24 มกราคม 2566, 20:30 น.)
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕'๖๖  (20 มกราคม 2566, 10:45 น.)
ทั้งหมด >>
การแก้ไขข้อความตัวหนังสือวิ่งที่หน้าเว็บไซต์   (30 เมษายน 2564, 10:35 น.)
ดำเนินการปรับปรงระบบ amss++ ปี 2564  (29 เมษายน 2564, 13:52 น.)
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมสลิบเงินเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง  (29 เมษายน 2564, 13:58 น.)
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน  (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...  (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร  (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1