ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเ...  (22 กันยายน 2564, 10:04 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  (6 สิงหาคม 2564, 11:32 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื...  (3 สิงหาคม 2564, 11:36 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (12 กรกฎาคม 2564, 10:56 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564  (30 มิถุนายน 2564, 20:01 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (28 มิถุนายน 2564, 17:12 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชกา...  (24 มิถุนายน 2564, 09:38 น.)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ  (23 มิถุนายน 2564, 14:54 น.)
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่ง...  (3 มิถุนายน 2564, 15:53 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่...  (17 พฤษภาคม 2564, 16:13 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)  (6 พฤษภาคม 2564, 16:16 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการค...  (8 เมษายน 2564, 17:06 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชก...  (5 เมษายน 2564, 16:13 น.)
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)   (22 มีนาคม 2564, 14:31 น.)
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564" (เ...  (19 กุมภาพันธ์ 2564, 11:45 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)  (17 กุมภาพันธ์ 2564, 16:49 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งภายในเขต)  (17 กุมภาพันธ์ 2564, 16:50 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...  (29 มกราคม 2564, 15:41 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทา...  (20 มกราคม 2564, 10:26 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...  (20 มกราคม 2564, 10:29 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ภายในเขตพื้นที่การศึกษา)  (19 มกราคม 2564, 09:29 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (แจ้งต่างเขต)  (19 มกราคม 2564, 09:30 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำร...  (19 มกราคม 2564, 10:00 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับย้ายข...  (18 มกราคม 2564, 13:42 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุค...  (18 มกราคม 2564, 13:44 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)  (8 มกราคม 2564, 09:48 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้งโรงเรียน)  (11 มกราคม 2564, 10:22 น.)
สำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  (5 มกราคม 2564, 15:49 น.)
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี 2564  (30 ธันวาคม 2563, 13:40 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้า...  (30 ธันวาคม 2563, 14:51 น.)
ทั้งหมด >>
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น...  (25 พฤษภาคม 2564, 14:10 น.)
แนวทางการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (4 มีนาคม 2564, 10:00 น.)
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถา...  (3 มีนาคม 2564, 13:53 น.)
มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา   (3 มีนาคม 2564, 13:59 น.)
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 มีนาคม 2564, 14:03 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน...  (21 มกราคม 2564, 09:20 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:56 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประม...  (29 ตุลาคม 2563, 09:02 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโ...  (29 ตุลาคม 2563, 09:04 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (28 ตุลาคม 2563, 17:44 น.)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพ...  (14 ตุลาคม 2563, 11:41 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)   (14 ตุลาคม 2563, 11:42 น.)
การจัดสรรค่าเช่าลริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   (14 ตุลาคม 2563, 11:44 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)และครุภัณฑ์ ...  (5 ตุลาคม 2563, 11:10 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนประชารัฐ (...  (5 ตุลาคม 2563, 11:09 น.)
การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (22 กันยายน 2563, 10:35 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (22 กันยายน 2563, 10:37 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 ของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ้างรายเด...  (10 กันยายน 2563, 15:57 น.)
ยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (10 กันยายน 2563, 15:59 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6  (10 กันยายน 2563, 16:24 น.)
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (8 กันยายน 2563, 11:09 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (31 สิงหาคม 2563, 10:13 น.)
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (31 สิงหาคม 2563, 16:45 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 5  (26 สิงหาคม 2563, 09:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5   (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง และธุร...  (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (19 สิงหาคม 2563, 10:44 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (10 มิถุนายน 2563, 10:01 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 (ธุรการ 15,000)  (4 มิถุนายน 2563, 15:16 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  (26 สิงหาคม 2563, 21:18 น.)
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  (27 เมษายน 2563, 14:25 น.)
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...  (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”  (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ  (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
ทั้งหมด >>
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O=NET)ประจำปีการศึกษา 2564  (22 กันยายน 2564, 09:34 น.)
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ช...  (22 กันยายน 2564, 09:58 น.)
การขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาของโรงเรียน  (22 กันยายน 2564, 13:52 น.)
การประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21  (22 กันยายน 2564, 15:26 น.)
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  (22 กันยายน 2564, 15:52 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  (22 กันยายน 2564, 16:11 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 "ตลาดนัดหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม...  (21 กันยายน 2564, 18:12 น.)
แจ้งโรงเรียนรับชมการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมผ่านระบบออนไลน์  (21 กันยายน 2564, 20:33 น.)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 2  (17 กันยายน 2564, 09:59 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA Online)  (17 กันยายน 2564, 16:15 น.)
ประชุมการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ...  (17 กันยายน 2564, 16:36 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล  (17 กันยายน 2564, 16:37 น.)
แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย 4 Step Smart Supervisor และ 2 Step สู่คุณภาพผู้เรียน ปี 2 ปีการศึกษา 2564  (17 กันยายน 2564, 17:30 น.)
ประชุมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  (13 กันยายน 2564, 21:23 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการวิจัยชั้นเรียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางก...  (13 กันยายน 2564, 21:27 น.)
แจ้งประกาศผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีพุทธศักราช 2564  (13 กันยายน 2564, 22:25 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2564  (13 กันยายน 2564, 22:28 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญาราย...  (13 กันยายน 2564, 23:21 น.)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน พหุปัญญารายบุคคลที่น้อมนำพระบรมราโช...  (13 กันยายน 2564, 23:32 น.)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และก...  (9 กันยายน 2564, 14:46 น.)
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเ...  (8 กันยายน 2564, 11:29 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศโรงเรียนจัดการศึกษาเรียมรวมผ่านระบบออนไลน์  (8 กันยายน 2564, 11:57 น.)
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่...  (8 กันยายน 2564, 12:11 น.)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน Kick Off "เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่" ตามนโยบาย Quick win  (2 กันยายน 2564, 20:04 น.)
เชิญประชุมเพื่อฟังการชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...  (25 สิงหาคม 2564, 12:17 น.)
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรม สำหรับครูภาษาอังกฤษ Digital Literacy and Multicultural Learning for English...  (23 สิงหาคม 2564, 12:09 น.)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (23 สิงหาคม 2564, 19:09 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  (23 สิงหาคม 2564, 18:08 น.)
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโครงการสร้างความเข้มแข็งใ...  (20 สิงหาคม 2564, 16:17 น.)
แจ้งผู้บริหารและครูสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม  (20 สิงหาคม 2564, 16:19 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซม ห้องเก็บพัสดุอาคารรวมใจ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะ...  (21 กันยายน 2564, 16:24 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21 ก.ย.64  (21 กันยายน 2564, 18:44 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21 ก.ย.64  (21 กันยายน 2564, 18:59 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ...  (21 กันยายน 2564, 19:19 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)โด...  (17 กันยายน 2564, 09:55 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)โด...  (17 กันยายน 2564, 10:03 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เดือนสิงหาคม-กันยายน ...  (17 กันยายน 2564, 10:22 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (15 กันยายน 2564, 19:03 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (15 กันยายน 2564, 19:05 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13 ก.ย.64  (14 กันยายน 2564, 11:20 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการประชุมทางไกล Video Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (14 กันยายน 2564, 22:40 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (14 กันยายน 2564, 22:43 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข.5271 ศรีสะเกษ ...  (9 กันยายน 2564, 14:13 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเวปไซต์  (9 กันยายน 2564, 17:42 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (8 กันยายน 2564, 11:22 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (8 กันยายน 2564, 11:23 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บพัสดุุ อาคารรวมใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (8 กันยายน 2564, 11:26 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (7 กันยายน 2564, 12:03 น.)
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) โ...  (1 กันยายน 2564, 14:43 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดีจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (1 กันยายน 2564, 17:41 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (1 กันยายน 2564, 17:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ลว31 ส.ค.64  (1 กันยายน 2564, 18:18 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค. 64  (1 กันยายน 2564, 19:23 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (1 กันยายน 2564, 19:28 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (1 กันยายน 2564, 19:47 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (1 กันยายน 2564, 19:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (30 สิงหาคม 2564, 14:38 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ส.ค.64  (27 สิงหาคม 2564, 08:48 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ลว.26 ส.ค.64  (27 สิงหาคม 2564, 08:52 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (26 สิงหาคม 2564, 15:51 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)  (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29  (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
งบทดลองเดือนธันวาคม62  (8 ธันวาคม 2562, 15:11 น.)
งบทดลอง มิถุนายน 64  (12 กรกฎาคม 2564, 16:40 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม64  (14 มิถุนายน 2564, 10:21 น.)
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตราการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  (31 พฤษภาคม 2564, 15:56 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน63  (10 เมษายน 2563, 18:53 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน64  (11 พฤษภาคม 2564, 15:22 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม64  (10 มีนาคม 2564, 15:21 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์64  (11 กุมภาพันธ์ 2564, 15:21 น.)
งบทดลองเดือนมกราคม64  (11 มกราคม 2564, 15:20 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม63  (11 ธันวาคม 2563, 15:20 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน63  (9 พฤศจิกายน 2563, 15:19 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ปี 2564 ลว 20 ตุลาคม 63  (20 ตุลาคม 2563, 10:04 น.)
งบทดลองเดือนตุลาคม63  (10 ตุลาคม 2563, 15:19 น.)
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรโอน วันที่ 18 กย.63  (19 กันยายน 2563, 09:29 น.)
งบทดลองเดือนกันยายน63  (10 กันยายน 2563, 11:30 น.)
งบทดลองเดือนสิงหาคม63  (11 สิงหาคม 2563, 18:24 น.)
รายละเอียดการโอนค่าการศึกษาบุตร 30 ก.ค.63  (1 สิงหาคม 2563, 10:30 น.)
รายละเอียดการโอนค่าเช่าบ้าน 31ก.ค.63  (1 สิงหาคม 2563, 10:31 น.)
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ณ.16 กรกฎาคม 2563  (16 กรกฎาคม 2563, 17:08 น.)
งบทดลองเดือนกรกฏาคม63  (10 กรกฎาคม 2563, 14:14 น.)
งบทดลองเดือนมิถุนายน63  (11 มิถุนายน 2563, 14:14 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม63  (11 พฤษภาคม 2563, 15:14 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม63  (11 มีนาคม 2563, 11:13 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์63  (9 กุมภาพันธ์ 2563, 14:12 น.)
งบทดลองเดือนมกราคม63  (12 มกราคม 2563, 10:11 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน62  (9 พฤศจิกายน 2562, 15:10 น.)
งบทดลองเดือนตุลาคม62  (10 ตุลาคม 2562, 15:07 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62  (6 สิงหาคม 2562, 14:50 น.)
ทั้งหมด >>
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)  (21 กันยายน 2564, 19:22 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในรู...  (21 กันยายน 2564, 19:30 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...  (21 กันยายน 2564, 19:35 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในรู...  (20 กันยายน 2564, 18:10 น.)
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.น.บส.) รุ่นที่ 14  (17 กันยายน 2564, 16:55 น.)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  (16 กันยายน 2564, 17:53 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (15 กันยายน 2564, 14:09 น.)
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค...  (1 กันยายน 2564, 15:18 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกาาระดับชาติ ครั้งที่ 16  (24 สิงหาคม 2564, 14:59 น.)
การสอบวัดผลทักษะาษาอังกฤษา ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาามกรอบมารฐานทางภาษา...  (26 สิงหาคม 2564, 18:43 น.)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...  (26 สิงหาคม 2564, 18:45 น.)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔  (26 สิงหาคม 2564, 18:46 น.)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online  (26 สิงหาคม 2564, 18:47 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (17 สิงหาคม 2564, 14:47 น.)
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  (17 สิงหาคม 2564, 14:48 น.)
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิเทโเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์  (13 สิงหาคม 2564, 19:04 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (13 สิงหาคม 2564, 19:05 น.)
การอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  (13 สิงหาคม 2564, 19:09 น.)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...  (10 สิงหาคม 2564, 15:18 น.)
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรายงานการพัฒนาบุคลากร  (9 สิงหาคม 2564, 10:17 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ฟรีและแบบมีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจีทัล  (5 สิงหาคม 2564, 17:57 น.)
ขอความอนุเคราะห์ส่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  (5 สิงหาคม 2564, 17:59 น.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนา...  (5 สิงหาคม 2564, 18:01 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach โดยใช้ผังกราฟิก (Graphic)  (5 สิงหาคม 2564, 18:03 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............ คณะ...  (22 กรกฎาคม 2564, 18:38 น.)
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย”  (19 กรกฎาคม 2564, 18:39 น.)
การอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA แบบออนไลน์  (19 กรกฎาคม 2564, 19:00 น.)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (15 กรกฎาคม 2564, 18:31 น.)
การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อ...  (14 กรกฎาคม 2564, 15:29 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564  (14 กรกฎาคม 2564, 15:29 น.)
ทั้งหมด >>
การแก้ไขข้อความตัวหนังสือวิ่งที่หน้าเว็บไซต์   (30 เมษายน 2564, 10:35 น.)
ดำเนินการปรับปรงระบบ amss++ ปี 2564  (29 เมษายน 2564, 13:52 น.)
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมสลิบเงินเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง  (29 เมษายน 2564, 13:58 น.)
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน  (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...  (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร  (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1