ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้า...  (14 มกราคม 2565, 13:54 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้งโรงเรียนในสังกัด)  (6 มกราคม 2565, 16:28 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)  (6 มกราคม 2565, 16:26 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...  (19 พฤศจิกายน 2564, 11:37 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...  (18 พฤศจิกายน 2564, 11:02 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ...  (11 ตุลาคม 2564, 15:42 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปด...  (8 ตุลาคม 2564, 15:26 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเ...  (22 กันยายน 2564, 10:04 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  (6 สิงหาคม 2564, 11:32 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื...  (3 สิงหาคม 2564, 11:36 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (12 กรกฎาคม 2564, 10:56 น.)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564  (30 มิถุนายน 2564, 20:01 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (28 มิถุนายน 2564, 17:12 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชกา...  (24 มิถุนายน 2564, 09:38 น.)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ  (23 มิถุนายน 2564, 14:54 น.)
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่ง...  (3 มิถุนายน 2564, 15:53 น.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่...  (17 พฤษภาคม 2564, 16:13 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)  (6 พฤษภาคม 2564, 16:16 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการค...  (8 เมษายน 2564, 17:06 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชก...  (5 เมษายน 2564, 16:13 น.)
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)   (22 มีนาคม 2564, 14:31 น.)
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564" (เ...  (19 กุมภาพันธ์ 2564, 11:45 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)  (17 กุมภาพันธ์ 2564, 16:49 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งภายในเขต)  (17 กุมภาพันธ์ 2564, 16:50 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...  (29 มกราคม 2564, 15:41 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทา...  (20 มกราคม 2564, 10:26 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...  (20 มกราคม 2564, 10:29 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ภายในเขตพื้นที่การศึกษา)  (19 มกราคม 2564, 09:29 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (แจ้งต่างเขต)  (19 มกราคม 2564, 09:30 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำร...  (19 มกราคม 2564, 10:00 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (4 พฤศจิกายน 2564, 09:51 น.)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น...  (25 พฤษภาคม 2564, 14:10 น.)
แนวทางการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (4 มีนาคม 2564, 10:00 น.)
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถา...  (3 มีนาคม 2564, 13:53 น.)
มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา   (3 มีนาคม 2564, 13:59 น.)
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 มีนาคม 2564, 14:03 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน...  (21 มกราคม 2564, 09:20 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับ...  (29 ตุลาคม 2563, 08:56 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประม...  (29 ตุลาคม 2563, 09:02 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโ...  (29 ตุลาคม 2563, 09:04 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (28 ตุลาคม 2563, 17:44 น.)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพ...  (14 ตุลาคม 2563, 11:41 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)   (14 ตุลาคม 2563, 11:42 น.)
การจัดสรรค่าเช่าลริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   (14 ตุลาคม 2563, 11:44 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)และครุภัณฑ์ ...  (5 ตุลาคม 2563, 11:10 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนประชารัฐ (...  (5 ตุลาคม 2563, 11:09 น.)
การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (22 กันยายน 2563, 10:35 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...  (22 กันยายน 2563, 10:37 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 ของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ้างรายเด...  (10 กันยายน 2563, 15:57 น.)
ยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (10 กันยายน 2563, 15:59 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6  (10 กันยายน 2563, 16:24 น.)
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (8 กันยายน 2563, 11:09 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (31 สิงหาคม 2563, 10:13 น.)
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (31 สิงหาคม 2563, 16:45 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 5  (26 สิงหาคม 2563, 09:41 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5   (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง และธุร...  (26 สิงหาคม 2563, 09:42 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (19 สิงหาคม 2563, 10:44 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (10 มิถุนายน 2563, 10:01 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  (26 สิงหาคม 2563, 21:18 น.)
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  (27 เมษายน 2563, 14:25 น.)
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...  (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”  (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ  (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
ทั้งหมด >>
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึก...  (21 มกราคม 2565, 16:30 น.)
การดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2564  (19 มกราคม 2565, 15:23 น.)
ด่วนที่สุด!!! การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ E-COVID 19 Report  (13 มกราคม 2565, 18:31 น.)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี 2565  (29 ธันวาคม 2564, 16:03 น.)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ." ปีการศึกษา 2565  (29 ธันวาคม 2564, 17:36 น.)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 4  (28 ธันวาคม 2564, 10:05 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (28 ธันวาคม 2564, 13:46 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2  (28 ธันวาคม 2564, 14:20 น.)
การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ร...  (28 ธันวาคม 2564, 15:26 น.)
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  (22 ธันวาคม 2564, 22:04 น.)
การสำรวจความคิดเห็นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ใบงาน) ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุน...  (20 ธันวาคม 2564, 12:13 น.)
การส่งมอบต้นฉบับคู่มือครูฯ ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive)  (20 ธันวาคม 2564, 17:20 น.)
การสำรวจความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) และความพร้อมใน...  (20 ธันวาคม 2564, 18:11 น.)
การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์  (17 ธันวาคม 2564, 10:51 น.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564  (15 ธันวาคม 2564, 17:52 น.)
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จังหวั...  (14 ธันวาคม 2564, 16:08 น.)
การนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 4-2-3 Step  (13 ธันวาคม 2564, 15:24 น.)
บริษัท STTA สาธารณัฐสโลวัก นำเสนอเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบมีปฏิสัมพันธ์ VR Multiplayer Solution  (13 ธันวาคม 2564, 16:39 น.)
การส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  (8 ธันวาคม 2564, 19:42 น.)
การจัดทำแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไว...  (2 ธันวาคม 2564, 10:48 น.)
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษ...  (2 ธันวาคม 2564, 14:39 น.)
นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (30 พฤศจิกายน 2564, 13:56 น.)
ขอความร่วมมือสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ให้ข้อมูลต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  (30 พฤศจิกายน 2564, 11:39 น.)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564  (30 พฤศจิกายน 2564, 14:32 น.)
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู...  (30 พฤศจิกายน 2564, 16:09 น.)
การลงทะเบียนอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  (30 พฤศจิกายน 2564, 16:32 น.)
เผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (30 พฤศจิกายน 2564, 16:57 น.)
ส่งหนังสือ สนุกทดลอง กับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการ "ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย ปีท...  (30 พฤศจิกายน 2564, 17:20 น.)
ด่วน !!! ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย" และจัดแสดงนิท...  (25 พฤศจิกายน 2564, 09:51 น.)
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA Online)  (25 พฤศจิกายน 2564, 14:45 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (13 มกราคม 2565, 17:18 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4445 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจ...  (7 มกราคม 2565, 08:30 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.30 ธันวาคม 64  (5 มกราคม 2565, 16:50 น.)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 19 รายการ) ลว.30 ธ.ค.64  (5 มกราคม 2565, 17:02 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนพฤศจิกายน-ธั...  (16 ธันวาคม 2564, 16:50 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนพฤศจิกายน-ธั...  (16 ธันวาคม 2564, 16:53 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 13 ธ.ค.64  (15 ธันวาคม 2564, 11:24 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 1 งาน โดยวิธี...  (15 ธันวาคม 2564, 11:40 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13 ธ.ค.64  (15 ธันวาคม 2564, 11:43 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ...  (9 ธันวาคม 2564, 12:05 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (25 พฤศจิกายน 2564, 16:47 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ลว. 22 พ.ย. 64  (22 พฤศจิกายน 2564, 14:28 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18 พ.ย.64  (19 พฤศจิกายน 2564, 13:10 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ปี 2565  (12 พฤศจิกายน 2564, 09:17 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4445 ศรีสะเกษ ...  (11 พฤศจิกายน 2564, 13:17 น.)
ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ  (3 พฤศจิกายน 2564, 13:39 น.)
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ลว.27ตุลาคม 64  (3 พฤศจิกายน 2564, 14:00 น.)
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ลว. 3 พฤศจิกาย...  (3 พฤศจิกายน 2564, 14:02 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กร...  (29 ตุลาคม 2564, 17:11 น.)
ประกาศมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (26 ตุลาคม 2564, 17:31 น.)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (20 ตุลาคม 2564, 09:09 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29 ก.ย.64  (30 กันยายน 2564, 16:09 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.ย.64  (30 กันยายน 2564, 16:23 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 28 ก.ย.64  (30 กันยายน 2564, 16:26 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.ย.64 (ยอด19250)  (30 กันยายน 2564, 16:51 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเร...  (30 กันยายน 2564, 17:11 น.)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนนวัตกรรม โรงเรียนขนาดเล็ก...  (30 กันยายน 2564, 21:39 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 ก.ย.64  (24 กันยายน 2564, 11:45 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23 ก.ย.64  (24 กันยายน 2564, 11:49 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 กันยายน 2564, 17:48 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)  (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29  (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
งบทดลองเดือนตุลาคม2564  (10 มกราคม 2565, 15:44 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2564  (10 มกราคม 2565, 15:44 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม2564  (10 มกราคม 2565, 15:45 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม62  (8 ธันวาคม 2562, 15:11 น.)
งบทดลองเดือนกรกฎาคม64  (11 ตุลาคม 2564, 15:35 น.)
งบทดลองเดือนสิงหาคม64  (11 ตุลาคม 2564, 15:37 น.)
งบทดลองเดือนกันยายน64  (11 ตุลาคม 2564, 15:39 น.)
งบทดลอง มิถุนายน 64  (12 กรกฎาคม 2564, 16:40 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม64  (14 มิถุนายน 2564, 10:21 น.)
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตราการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  (31 พฤษภาคม 2564, 15:56 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน63  (10 เมษายน 2563, 18:53 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน64  (11 พฤษภาคม 2564, 15:22 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม64  (10 มีนาคม 2564, 15:21 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์64  (11 กุมภาพันธ์ 2564, 15:21 น.)
งบทดลองเดือนมกราคม64  (11 มกราคม 2564, 15:20 น.)
งบทดลองเดือนธันวาคม63  (11 ธันวาคม 2563, 15:20 น.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน63  (9 พฤศจิกายน 2563, 15:19 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ปี 2564 ลว 20 ตุลาคม 63  (20 ตุลาคม 2563, 10:04 น.)
งบทดลองเดือนตุลาคม63  (10 ตุลาคม 2563, 15:19 น.)
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรโอน วันที่ 18 กย.63  (19 กันยายน 2563, 09:29 น.)
งบทดลองเดือนกันยายน63  (10 กันยายน 2563, 11:30 น.)
งบทดลองเดือนสิงหาคม63  (11 สิงหาคม 2563, 18:24 น.)
รายละเอียดการโอนค่าการศึกษาบุตร 30 ก.ค.63  (1 สิงหาคม 2563, 10:30 น.)
รายละเอียดการโอนค่าเช่าบ้าน 31ก.ค.63  (1 สิงหาคม 2563, 10:31 น.)
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ณ.16 กรกฎาคม 2563  (16 กรกฎาคม 2563, 17:08 น.)
งบทดลองเดือนกรกฏาคม63  (10 กรกฎาคม 2563, 14:14 น.)
งบทดลองเดือนมิถุนายน63  (11 มิถุนายน 2563, 14:14 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม63  (11 พฤษภาคม 2563, 15:14 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม63  (11 มีนาคม 2563, 11:13 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์63  (9 กุมภาพันธ์ 2563, 14:12 น.)
ทั้งหมด >>
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕  (21 มกราคม 2565, 17:31 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฟรี "โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น เลิศโดยยึดข้อ...  (19 มกราคม 2565, 15:19 น.)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔  (12 มกราคม 2565, 19:14 น.)
การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีกา...  (30 ธันวาคม 2564, 10:59 น.)
สำรวจความต้องการรับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2565-2566  (16 ธันวาคม 2564, 10:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์  (15 ธันวาคม 2564, 10:16 น.)
การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (9 ธันวาคม 2564, 18:40 น.)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตร “การจัดการเรีย...  (3 ธันวาคม 2564, 16:11 น.)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตร “การจัดการเรีย...  (3 ธันวาคม 2564, 16:12 น.)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตร “การจัดการเรีย...  (3 ธันวาคม 2564, 16:13 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อรองผู้อำนวยการที่มีผลงานดีเด่น รองผู้อำนวยการที่มีความก้าวหน้าใน...  (3 ธันวาคม 2564, 16:52 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔   (25 พฤศจิกายน 2564, 11:20 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น “พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้...  (25 พฤศจิกายน 2564, 11:25 น.)
ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร“แนววินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้...  (17 พฤศจิกายน 2564, 09:47 น.)
ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร“วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่...  (17 พฤศจิกายน 2564, 09:49 น.)
ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร“ส่งเสริมทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำ...  (17 พฤศจิกายน 2564, 09:51 น.)
ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร“เจำะลึกกำรท ำสัญญำและกำรบริหำรสัญญำ ตำมพระรำชบั...  (17 พฤศจิกายน 2564, 09:53 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรั...  (17 พฤศจิกายน 2564, 09:56 น.)
ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร“ข้อควรระวังกำรเบิกเงินจำกคลังกำรบัญชีภำครัฐไม่...  (17 พฤศจิกายน 2564, 10:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจ...  (17 พฤศจิกายน 2564, 10:09 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวท...  (17 พฤศจิกายน 2564, 10:11 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  (17 พฤศจิกายน 2564, 15:48 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  (17 พฤศจิกายน 2564, 15:49 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  (17 พฤศจิกายน 2564, 15:51 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  (17 พฤศจิกายน 2564, 15:56 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  (17 พฤศจิกายน 2564, 15:57 น.)
ขอเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ จังหวัดศรีสะเกษ  (12 พฤศจิกายน 2564, 09:35 น.)
การเปลี่ยนตำแหน่การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 2  (8 พฤศจิกายน 2564, 09:53 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  (4 พฤศจิกายน 2564, 09:54 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๙  (4 พฤศจิกายน 2564, 14:13 น.)
ทั้งหมด >>
การแก้ไขข้อความตัวหนังสือวิ่งที่หน้าเว็บไซต์   (30 เมษายน 2564, 10:35 น.)
ดำเนินการปรับปรงระบบ amss++ ปี 2564  (29 เมษายน 2564, 13:52 น.)
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมสลิบเงินเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง  (29 เมษายน 2564, 13:58 น.)
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน  (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...  (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร  (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1