ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (9 มกราคม 2563, 17:09 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งในสังกัด  (8 มกราคม 2563, 17:15 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งต่างสังกัด  (8 มกราคม 2563, 17:16 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563  (26 ธันวาคม 2562, 14:55 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)  (26 ธันวาคม 2562, 14:57 น.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (29 พฤศจิกายน 2562, 11:05 น.)
ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2563  (21 พฤศจิกายน 2562, 14:39 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...  (31 ตุลาคม 2562, 14:59 น.)
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้...  (18 ตุลาคม 2562, 22:11 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกา...  (16 ตุลาคม 2562, 12:09 น.)
การสำรวจวันลาประจำปี พ.ศ.2562  (8 ตุลาคม 2562, 15:31 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...  (8 ตุลาคม 2562, 15:36 น.)
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  (29 กันยายน 2562, 10:41 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้อ...  (25 กันยายน 2562, 10:56 น.)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ...  (19 กันยายน 2562, 10:34 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร...  (13 กันยายน 2562, 09:53 น.)
เร่งรัดการดำเนินการทาวินัย  (9 สิงหาคม 2562, 16:02 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2562  (1 สิงหาคม 2562, 10:03 น.)
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรท...  (8 กรกฎาคม 2562, 11:58 น.)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้า...  (8 กรกฎาคม 2562, 12:00 น.)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น...  (5 กรกฎาคม 2562, 10:38 น.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (4 กรกฎาคม 2562, 09:02 น.)
การรายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  (25 มิถุนายน 2562, 10:39 น.)
ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ...  (25 มิถุนายน 2562, 18:33 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ...  (18 มิถุนายน 2562, 13:41 น.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (12 มิถุนายน 2562, 11:12 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ...  (5 มิถุนายน 2562, 12:53 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา...  (5 มิถุนายน 2562, 12:55 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนขึ้น...  (25 พฤษภาคม 2562, 18:42 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้ง...  (25 พฤษภาคม 2562, 18:43 น.)
ทั้งหมด >>
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ  (15 มกราคม 2563, 15:19 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)   (13 มกราคม 2563, 09:04 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (13 มกราคม 2563, 14:21 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ...  (23 ธันวาคม 2562, 10:06 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล...  (2 ธันวาคม 2562, 10:21 น.)
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ  (8 พฤศจิกายน 2562, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง คร...  (5 พฤศจิกายน 2562, 09:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ใน...  (5 พฤศจิกายน 2562, 09:37 น.)
ขอเชิญประชุม  (30 ตุลาคม 2562, 16:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ...  (25 ตุลาคม 2562, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเร...  (25 ตุลาคม 2562, 08:50 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชก...  (25 ตุลาคม 2562, 08:51 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุ...  (25 ตุลาคม 2562, 08:52 น.)
ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (24 กันยายน 2562, 13:23 น.)
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  (8 สิงหาคม 2562, 11:22 น.)
เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   (6 สิงหาคม 2562, 16:47 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาแ...  (1 สิงหาคม 2562, 11:40 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (24 กรกฎาคม 2562, 16:31 น.)
แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ...  (8 กรกฎาคม 2562, 17:03 น.)
ข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปี 2562  (2 กรกฎาคม 2562, 16:43 น.)
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562   (28 มิถุนายน 2562, 11:29 น.)
สำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุน...  (4 มิถุนายน 2562, 13:51 น.)
การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักง...  (16 พฤษภาคม 2562, 09:28 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค...  (13 พฤษภาคม 2562, 15:27 น.)
การจัดทำแผนเพิ่มแระสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (7 พฤษภาคม 2562, 15:11 น.)
การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (3 พฤษภาคม 2562, 11:11 น.)
กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  (23 เมษายน 2562, 16:18 น.)
เผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา...  (22 เมษายน 2562, 10:33 น.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  (4 เมษายน 2562, 16:14 น.)
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (14 มีนาคม 2562, 09:37 น.)
ทั้งหมด >>
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ  (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น.)
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น.)
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น.)
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น.)
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561  (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น.)
ทั้งหมด >>
เสนอโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  (15 มกราคม 2563, 16:11 น.)
การนิเทศ ติดตาม ครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา : CSE E Learning project  (15 มกราคม 2563, 17:43 น.)
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  (15 มกราคม 2563, 17:57 น.)
การพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (13 มกราคม 2563, 11:49 น.)
แจ้งกำหนดการสอบ Pre O-Net ป.6 และ ม.3  (13 มกราคม 2563, 16:11 น.)
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" แล...  (13 มกราคม 2563, 16:52 น.)
ขอข้อมูลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  (7 มกราคม 2563, 10:02 น.)
การอบรม Boot Camp Turbo รุ่นที่ 2  (7 มกราคม 2563, 10:41 น.)
การแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATH CONTEST 2019) ครั้งที่ 28  (20 ธันวาคม 2562, 15:50 น.)
การแข่งขันหุ่นต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/2020  (20 ธันวาคม 2562, 15:58 น.)
จดหมายข่าว NIETS News  (20 ธันวาคม 2562, 16:01 น.)
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2563  (17 ธันวาคม 2562, 16:12 น.)
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ  (12 ธันวาคม 2562, 16:47 น.)
การคัดเลือก ร.ร.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปี 2563  (10 ธันวาคม 2562, 15:30 น.)
เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562  (10 ธันวาคม 2562, 15:32 น.)
การคัดเลือก ร.ร. เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  (4 ธันวาคม 2562, 18:06 น.)
แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD  (29 พฤศจิกายน 2562, 10:27 น.)
การนิเทศ ติดตาม ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ (ที่มีตัว...  (28 พฤศจิกายน 2562, 17:20 น.)
การนิเทศ ติดตาม ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ (ตามรายชื...  (28 พฤศจิกายน 2562, 17:22 น.)
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2562 ครั้ง...  (22 พฤศจิกายน 2562, 14:36 น.)
การประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษา : CSE E Learning Project  (21 พฤศจิกายน 2562, 11:09 น.)
การพัฒนาหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา รุ่นที่ 1  (21 พฤศจิกายน 2562, 11:12 น.)
ขอเชิญร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (21 พฤศจิกายน 2562, 11:21 น.)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  (21 พฤศจิกายน 2562, 11:24 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมกติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) สำหรับครูอาจารย์ และนักเรียน โด...  (21 พฤศจิกายน 2562, 11:30 น.)
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2562 ครั้ง...  (18 พฤศจิกายน 2562, 16:05 น.)
การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ...  (18 พฤศจิกายน 2562, 16:40 น.)
การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด อ่าน เขียน ปี 2563  (13 พฤศจิกายน 2562, 16:02 น.)
การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (13 พฤศจิกายน 2562, 16:03 น.)
แจ้งรายชื่อครูผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา รุ่นที่ 1  (13 พฤศจิกายน 2562, 16:05 น.)
ทั้งหมด >>
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (14 มกราคม 2563, 09:38 น.)
การโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 มกราคม 2563  (13 มกราคม 2563, 15:43 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563  (12 พฤศจิกายน 2562, 09:35 น.)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (12 พฤศจิกายน 2562, 09:56 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  (6 พฤศจิกายน 2562, 15:50 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  (19 กันยายน 2562, 17:57 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน  (19 กันยายน 2562, 17:58 น.)
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562  (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62  (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:40 น.)
บก 06 จำนวน 4 รายการ 4 โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:41 น.)
ซื้อครุภณฑ์การศึกษา 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:42 น.)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ  (15 กรกฎาคม 2562, 15:52 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ  (15 กรกฎาคม 2562, 15:53 น.)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  (11 กรกฎาคม 2562, 08:43 น.)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (5 กรกฎาคม 2562, 08:55 น.)
ราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (4 กรกฎาคม 2562, 13:33 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (4 กรกฎาคม 2562, 13:34 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์  (4 กรกฎาคม 2562, 15:23 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ  (10 เมษายน 2562, 08:49 น.)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  (10 เมษายน 2562, 08:50 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:33 น.)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 4 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 5 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:39 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 9 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:41 น.)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:42 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:37 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:43 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรงเรียน  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:47 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (28 กุมภาพันธ์ 2562, 08:50 น.)
ทั้งหมด >>
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  (17 มกราคม 2563, 15:06 น.)
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา  (17 มกราคม 2563, 15:46 น.)
ขอเชิญเข้ารบการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ...  (17 มกราคม 2563, 15:55 น.)
ขอเชิญครูอาสาสมัครจีนร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๓  (17 มกราคม 2563, 16:05 น.)
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง  (17 มกราคม 2563, 16:08 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  (16 มกราคม 2563, 14:45 น.)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างฯ"  (14 มกราคม 2563, 16:43 น.)
ขอเชิญเข้ารบการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญา"  (14 มกราคม 2563, 16:46 น.)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  (13 มกราคม 2563, 16:08 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗  (17 ธันวาคม 2562, 16:34 น.)
ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔)  (6 ธันวาคม 2562, 10:28 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ  (27 พฤศจิกายน 2562, 17:36 น.)
การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ ๒๕๖๒  (25 พฤศจิกายน 2562, 16:50 น.)
การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  (19 พฤศจิกายน 2562, 16:42 น.)
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่...  (19 พฤศจิกายน 2562, 16:43 น.)
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  (5 พฤศจิกายน 2562, 14:05 น.)
การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติด้วยการวิจัย  (5 พฤศจิกายน 2562, 14:07 น.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ...  (5 พฤศจิกายน 2562, 14:08 น.)
เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา  (5 พฤศจิกายน 2562, 14:09 น.)
เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา  (5 พฤศจิกายน 2562, 14:12 น.)
เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย  (5 พฤศจิกายน 2562, 14:13 น.)
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (24 ตุลาคม 2562, 16:54 น.)
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (22 ตุลาคม 2562, 16:34 น.)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  (17 ตุลาคม 2562, 15:03 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเป็นกรรมการโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (17 ตุลาคม 2562, 15:04 น.)
การเปิดจองหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบงบจร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบพิเศษ ๒/๒๕๖๒  (9 ตุลาคม 2562, 13:26 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำบประมาณ การบริหารการใช้จ่าย...  (26 กันยายน 2562, 18:28 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด...  (26 กันยายน 2562, 18:29 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ข้อควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเ...  (26 กันยายน 2562, 18:30 น.)
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ  (26 กันยายน 2562, 18:33 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1