ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม  (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ  (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา  (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน  (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร  (30 มิถุนายน 2559, 16:39 น.)
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...  (15 มิถุนายน 2559, 11:57 น.)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  (29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธ...  (15 มิถุนายน 2559, 12:11 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าร...  (8 เมษายน 2563, 16:36 น.)
สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (4 เมษายน 2563, 14:45 น.)
หลักเกณฑ์การให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาแลบรรเทาผลกระทบจาก...  (3 เมษายน 2563, 10:13 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   (23 มีนาคม 2563, 08:56 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (แจ้งต่าง สพท.)  (23 มีนาคม 2563, 08:58 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก...  (19 มีนาคม 2563, 09:36 น.)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)   (13 มีนาคม 2563, 10:57 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเล...  (5 มีนาคม 2563, 10:20 น.)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั...  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 10:46 น.)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น...  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 22:40 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต...  (24 กุมภาพันธ์ 2563, 14:06 น.)
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38(1) เพื่อแต่งตั้ง(...  (24 มกราคม 2563, 17:48 น.)
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตร...  (24 มกราคม 2563, 17:53 น.)
การจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (9 มกราคม 2563, 17:09 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งในสังกัด  (8 มกราคม 2563, 17:15 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) แจ้งต่างสังกัด  (8 มกราคม 2563, 17:16 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563  (26 ธันวาคม 2562, 14:55 น.)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 (แจ้งต่างเขตพื้นที่การศึกษา)  (26 ธันวาคม 2562, 14:57 น.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (29 พฤศจิกายน 2562, 11:05 น.)
ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2563  (21 พฤศจิกายน 2562, 14:39 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...  (31 ตุลาคม 2562, 14:59 น.)
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้...  (18 ตุลาคม 2562, 22:11 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกา...  (16 ตุลาคม 2562, 12:09 น.)
การสำรวจวันลาประจำปี พ.ศ.2562  (8 ตุลาคม 2562, 15:31 น.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ...  (8 ตุลาคม 2562, 15:36 น.)
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  (29 กันยายน 2562, 10:41 น.)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการรับโอนพนักงานส่วนท้อ...  (25 กันยายน 2562, 10:56 น.)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ...  (19 กันยายน 2562, 10:34 น.)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร...  (13 กันยายน 2562, 09:53 น.)
เร่งรัดการดำเนินการทาวินัย  (9 สิงหาคม 2562, 16:02 น.)
ทั้งหมด >>
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (***แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม)  (31 มีนาคม 2563, 14:05 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   (27 มีนาคม 2563, 09:17 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอขุขันธ์ ฉบับเต็ม   (25 มีนาคม 2563, 15:28 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการก...  (25 มีนาคม 2563, 16:40 น.)
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน   (18 มีนาคม 2563, 10:25 น.)
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดั...  (18 มีนาคม 2563, 10:26 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3  (16 มีนาคม 2563, 17:10 น.)
มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   (16 มีนาคม 2563, 17:11 น.)
การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ปีการศึกษา 2563  (16 มีนาคม 2563, 17:14 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ค...  (16 มีนาคม 2563, 17:14 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3  (11 มีนาคม 2563, 10:17 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (10 มีนาคม 2563, 10:46 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอปรางค์กู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (10 มีนาคม 2563, 10:49 น.)
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (10 มีนาคม 2563, 11:10 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...  (10 มีนาคม 2563, 14:43 น.)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีง...  (10 มีนาคม 2563, 14:44 น.)
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึก...  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 16:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนประชาร...  (24 มกราคม 2563, 15:58 น.)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่งระดั...  (24 มกราคม 2563, 16:04 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเง...  (21 มกราคม 2563, 17:00 น.)
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ  (15 มกราคม 2563, 15:19 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)   (13 มกราคม 2563, 09:04 น.)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (13 มกราคม 2563, 14:21 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ...  (23 ธันวาคม 2562, 10:06 น.)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล...  (2 ธันวาคม 2562, 10:21 น.)
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ  (8 พฤศจิกายน 2562, 14:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง คร...  (5 พฤศจิกายน 2562, 09:36 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ใน...  (5 พฤศจิกายน 2562, 09:37 น.)
ขอเชิญประชุม  (30 ตุลาคม 2562, 16:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ...  (25 ตุลาคม 2562, 08:49 น.)
ทั้งหมด >>
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...  (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...  (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”  (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ  (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562  (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   (21 มิถุนายน 2562, 08:56 น.)
คู่มือการจัดทำโครงงานนักเรียน สพป.ศก.3  (20 มิถุนายน 2562, 14:03 น.)
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561  (23 เมษายน 2561, 09:01 น.)
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1  (23 เมษายน 2561, 09:47 น.)
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (23 เมษายน 2561, 10:05 น.)
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา  (23 เมษายน 2561, 10:39 น.)
โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  (23 เมษายน 2561, 10:57 น.)
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน  (18 เมษายน 2561, 10:52 น.)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  (18 เมษายน 2561, 10:55 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (4 เมษายน 2561, 16:01 น.)
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑  (26 มีนาคม 2561, 16:54 น.)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561  (16 มีนาคม 2561, 10:38 น.)
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุ...  (13 มีนาคม 2561, 16:21 น.)
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง  (13 มีนาคม 2561, 16:28 น.)
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561  (8 มีนาคม 2561, 09:51 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  (6 มีนาคม 2561, 09:58 น.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (6 มีนาคม 2561, 15:29 น.)
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ  (6 มีนาคม 2561, 15:47 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (5 มีนาคม 2561, 09:34 น.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้อง...  (5 มีนาคม 2561, 09:49 น.)
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ  (2 มีนาคม 2561, 08:53 น.)
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น.)
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น.)
ทั้งหมด >>
(ร่าง)หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สพฐ.  (8 เมษายน 2563, 14:56 น.)
ส่งเอกสารการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชธาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  (3 เมษายน 2563, 16:18 น.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (1 เมษายน 2563, 16:19 น.)
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการก...  (1 เมษายน 2563, 16:30 น.)
การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID - ๑๙)สำหรั...  (31 มีนาคม 2563, 10:18 น.)
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ  (27 มีนาคม 2563, 15:39 น.)
การสำรวจข้อมูลในการเตรียมความพร้อมจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (27 มีนาคม 2563, 15:50 น.)
การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (20 มีนาคม 2563, 16:16 น.)
แจ้งสถานศึกษากรอกแบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (12 มีนาคม 2563, 10:24 น.)
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7  (11 มีนาคม 2563, 09:23 น.)
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563  (10 มีนาคม 2563, 14:13 น.)
การตอบแบบประเมินตนเองการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการบริหารจัดการขยะ และสร้างวินัยในการลด...  (10 มีนาคม 2563, 14:16 น.)
แจ้งสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  (10 มีนาคม 2563, 16:35 น.)
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24  (10 มีนาคม 2563, 16:37 น.)
ส่งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปการศึกษา 2562  (10 มีนาคม 2563, 16:40 น.)
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม 26 ก.พ.63 เวลา 19.57 น.)  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 19:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 13:39 น.)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 15:12 น.)
การสำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า...  (21 กุมภาพันธ์ 2563, 10:18 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563  (21 กุมภาพันธ์ 2563, 16:15 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020  (21 กุมภาพันธ์ 2563, 16:21 น.)
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดส่งหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 14:18 น.)
แจ้ง ร.ร.ประชารัฐ ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพตนเอง  (14 กุมภาพันธ์ 2563, 09:56 น.)
เชิญคณะกรรมการประชุมเตรียมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษ...  (14 กุมภาพันธ์ 2563, 10:14 น.)
เชิญประชุมเตรียมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562  (14 กุมภาพันธ์ 2563, 10:19 น.)
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (14 กุมภาพันธ์ 2563, 10:53 น.)
ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดโครงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563  (12 กุมภาพันธ์ 2563, 14:32 น.)
การสำรวจข้อมูลครูแนะแนวในโรงเรียน และข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านจิตวิทยาแนะแนว  (12 กุมภาพันธ์ 2563, 10:28 น.)
การบันทึกข้อมูล ร.ร.ประชารัฐ และ ร.ร.ในความสนับสนุนของภาคเอกชน บนระบบบริหารจัดการ ร.ร.ประชารัฐ  (12 กุมภาพันธ์ 2563, 14:46 น.)
เชิญประชุม การประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562  (7 กุมภาพันธ์ 2563, 17:08 น.)
ทั้งหมด >>
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (18 มีนาคม 2563, 16:45 น.)
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:32 น.)
มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:46 น.)
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (17 กุมภาพันธ์ 2563, 09:55 น.)
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (17 กุมภาพันธ์ 2563, 10:01 น.)
มาตรการเกี่ยวกับเงินยืมราชการ  (17 กุมภาพันธ์ 2563, 10:07 น.)
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (14 มกราคม 2563, 09:38 น.)
การโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 13 มกราคม 2563  (13 มกราคม 2563, 15:43 น.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2563  (12 พฤศจิกายน 2562, 09:35 น.)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (12 พฤศจิกายน 2562, 09:56 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  (6 พฤศจิกายน 2562, 15:50 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  (19 กันยายน 2562, 17:57 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน  (19 กันยายน 2562, 17:58 น.)
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2562  (6 สิงหาคม 2562, 10:36 น.)
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 62  (6 สิงหาคม 2562, 14:34 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:40 น.)
บก 06 จำนวน 4 รายการ 4 โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:41 น.)
ซื้อครุภณฑ์การศึกษา 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  (2 สิงหาคม 2562, 10:42 น.)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ  (15 กรกฎาคม 2562, 15:52 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ  (15 กรกฎาคม 2562, 15:53 น.)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  (11 กรกฎาคม 2562, 08:43 น.)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (5 กรกฎาคม 2562, 08:55 น.)
ราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (4 กรกฎาคม 2562, 13:33 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  (4 กรกฎาคม 2562, 13:34 น.)
เกณฑ์คุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์  (4 กรกฎาคม 2562, 15:23 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ  (10 เมษายน 2562, 08:49 น.)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  (10 เมษายน 2562, 08:50 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:33 น.)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน 4 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:37 น.)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 5 รายการ  (2 เมษายน 2562, 11:39 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)  (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29  (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ  (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน  (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ  (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)  (4 ธันวาคม 2561, 15:32 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกเพชร  (1 ธันวาคม 2561, 10:14 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร  (23 พฤศจิกายน 2561, 16:29 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั...  (15 ธันวาคม 2559, 10:30 น.)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนบ้านดู่  (8 ธันวาคม 2559, 14:45 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  (23 พฤศจิกายน 2559, 09:50 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านดู่ เรื่อง เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (18 พฤศจิกายน 2559, 17:01 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านเค็ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง  (16 พฤศจิกายน 2559, 09:47 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบก...  (3 พฤศจิกายน 2559, 09:19 น.)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙)   (3 พฤศจิกายน 2559, 09:21 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านนกยูงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  (2 พฤศจิกายน 2559, 08:57 น.)
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้า เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  (2 พฤศจิกายน 2559, 11:15 น.)
ทั้งหมด >>
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562  (2 เมษายน 2563, 17:07 น.)
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน  (26 มีนาคม 2563, 17:26 น.)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  (26 มีนาคม 2563, 17:27 น.)
ส่งเอกสารปรับปรุงการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  (26 มีนาคม 2563, 17:29 น.)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  (19 มีนาคม 2563, 14:16 น.)
เสนอราคารายละเอียดที่พัก เพื่อจัดเลี้ยง ประชุม งานมุฑิตาจิต  (12 มีนาคม 2563, 14:33 น.)
ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา"  (12 มีนาคม 2563, 14:39 น.)
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Learning through Scientific lnquiry in Technology Enhanced Environment (ส่ง 11 มีนาคม 2562)  (11 มีนาคม 2563, 11:03 น.)
ประกาศการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า ...  (4 มีนาคม 2563, 12:59 น.)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563 (โครงการ 16 17 18)  (4 มีนาคม 2563, 13:29 น.)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563 (โครงการ 19 20)  (4 มีนาคม 2563, 13:32 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ"เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่ว...  (4 มีนาคม 2563, 13:44 น.)
เชิญร่วมกิจกรรมอบรม Collective Trainer  (4 มีนาคม 2563, 13:50 น.)
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 15:17 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  (26 กุมภาพันธ์ 2563, 19:30 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  (25 กุมภาพันธ์ 2563, 14:21 น.)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562  (24 กุมภาพันธ์ 2563, 16:47 น.)
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR:TERM OF REFERENCE)และการบริหารสัญญา  (19 กุมภาพันธ์ 2563, 09:07 น.)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ obec awa...  (13 กุมภาพันธ์ 2563, 16:42 น.)
เชิญเข้าอบรมสัมมนา  (12 กุมภาพันธ์ 2563, 15:04 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ใน...  (12 กุมภาพันธ์ 2563, 15:07 น.)
การรับสมัครชิงทุน "2021 Fulbright Teachimg Excellence and Achievement Program"TEA)  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:17 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวการขัดกันระหว่างประฌยชน์ส่...  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:21 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัด...  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:25 น.)
ขอเชิญเข้ารวมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:54 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เสริมสร้างความรุ้ทางกฏหมายฯ"  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 16:57 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักศูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฏหมยเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ข...  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 17:00 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญเข้าร่วมอบหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2563  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 17:04 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเ...  (11 กุมภาพันธ์ 2563, 17:24 น.)
แนวทางการนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PL...  (7 กุมภาพันธ์ 2563, 13:56 น.)
ทั้งหมด >>
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน  (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...  (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร  (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)ในสถานศึกษา   (10 เมษายน 2562, 11:56 น.)
ทั้งหมด >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1