_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
นายสุทัศน์ บุญจอม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ได้นำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาคอีสานตอนล่าง ณ จังหวัดบุรีัรมย์ ในวันที่ 24-26 กันยายน 2563

ข่าวโดย : คมกริช บุญพรม
อ่าน 30 ครั้ง
วันที่ 02 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:55:36:PM