เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ประเมิน ITA
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
     ► ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 
     ► พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561
     ► กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

     ► ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

     ► ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

     ► พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
        ► รายงานการติดตามการดำเนินงานรายภาคเรียน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        ►คู่มือบริหารงานวิชาการ
        ►คู่มือการบริหารงานงบประมาณ
        ►คู่มือการบริหารงานบุคคล
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การย้ายเข้า
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การย้ายออก
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
        ► สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► ประกาศมาตรการ
       ► การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
       ► แบบ สขร 1 จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: jakongwittaya
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 1
ผู้บริหาร

       นายเจตตุพงษ์  มะโนราห์   

  ผู้อำนวยการโรงเรียนจะกงวิทยา

สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
34209
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : สถิติการเข้าชม

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : สถิติการเข้าชม

ผู้เยี่ยมชม 34210 คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.055 % (19)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 6.302 % (2156)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 90.87 % (31087)
 Opera: OperaOperaOpera 0 % (0)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.146 % (50)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 2.624 % (898)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 8.491 % (2905)
 Linux:LinuxLinuxLinux 6.199 % (2121)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.681 % (233)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 84.62 % (28951)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:1
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:1
 จำนวนเรื่องที่แสดง:0
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:2
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:0
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:0
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:0

โรงเรียนจะกงวิทยา
ผู้จัดทำ นายชาญวิชญ์ บุตรอุดม , นายนิเทศ จันครา
E-Mail : Jakongwittaya@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที