วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์   ส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและจัดการศึกษา   บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ   มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพตามมาตรฐาน

 

กลับหน้าหลัก