"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศก. เขต 3

สพป.ศก.3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

icon0005 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

hot เรื่อง รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
    
ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3 ทุกโรงเรียน รายงานการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ค.2557 เพื่อพิจารณาหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ให้ ดาวน์โหลดฟอร์ม และส่งไฟล์มาที่เมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ายในวันที่ 28 ก.ค. 57 (รหัส per_code ให้ใช้ รหัส obec 6 หลัก เช่น 530...)

hot เรื่อง กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร รายละเอียด 

เรื่อง จัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียด
เรื่อง การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับครูและนักเรียน ดาวน์โหลด
เรื่อง การดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ กู้ยืมเงิน ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
 การขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติจัดประชุมสัมนาในห้วงการประกาศใช้
กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร รายละเอียด
>>ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
>>ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
>>คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ schoolmis.csv
จำนวนนักเรียนพิการ deformity.csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส deformityocc.csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส occasion.csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน poor.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา religion.csv
จำนวนนักเรียนพักนอน homeless.csv
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน health.csv
จำนวนนักเรียนติด G gid.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา schoolInAreaList.csv
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน) studentInAreaList_health.csv
รายชื่อนักเรียนติด G studentInAreaList_gid.csv
รายชื่อนักเรียนพิการ studentInAreaList_deformity.csv
รายชื่อนักเรียนพิการ #2 studentInAreaList_deformity2.csv
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส studentInAreaList_occasion.csv
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาส studentInAreaList_deformityocc.csv
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ
การจัดซื่้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 1 และโซนที่ 2 (12 มิ.ย. 2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกาศรับสมัครผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการโดยแบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ประกวดวาดภาพ World Children's Picture Contest
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา