"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
 
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศก. เขต 3
เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 

datacenter

icon hot ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เรื่องการสมัครสอบ-ประกาศสอบ และการจัดซื้อ-จัดจ้าง เว็บมาสเตอร์ได้แยกออกเป็นหมวดหมู่บนเว็บไซต์แล้วนะคะ หากโรงเรียนใดต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้แจ้งเรื่องและไฟล์แนบมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และโทรประสานมาที่ 086-4616528 ...แจ้งมาเพื่อทราบ

icon hot นับถอยหลัง O-Net 58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
เหลืออีก 61 วัน
- ป.6 สอบ  27 กุมภาพันธ์ 2559
- ม.3 สอบ  27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
- ม.6
 สอบ  6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559

icon hotโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  รายละเอียด
>>ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ตามมาตรฐานสากล (IS) ฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอเปลี่ยนเป็น ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล หนังสือราชการ | รายชื่อผู้เข้าอบรม
icon hot แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด
icon hotรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/58
ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/59

icon hot การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล (IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GIAS 5 STEPs  รายละเอียด | กำหนดการ

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559   ดาวน์โหลด
icon hot สารสนเทศประชากรวัยเรียน จำแนกตามปี พ.ศ. เกิด และโรงเรียน
***ให้นำไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียนรายปี และราย 5 ปี  ดาวน์โหลด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูแสนดี ประจำปี พ.ศ. 2558 
**ประกาศผลการคัดเลือก
**แนบท้ายประกาศผลการคัดเลือก
icon hotการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online  รายละเอียด
icon hot การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558  รายละเอียด
icon hot การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 รายละเอียด
******ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  รายละเอียด
icon hot ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด
icon hot ขอความอนุเคราะห์แจ้งเร่งรัดการเข้าระบบ  รายละเอียด
icon hot การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
icon hotเรื่อง การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายละเอียด
icon hotการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รายละเอียดและ(username-password)
 
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

panithand

"ปณิธานความดี ปีมหามงคล"
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


บ้านบัลลังก์
♦ 
บ้านตาอุด
♦ 
บ้านคะนาสามัคคี
♦ 
บ้านปราสาทเยอ
บ้านตูม

♦ 
บ้านตะเคียนบังอีง
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปีการศึกษา 2558
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
แบบป้ายประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดลอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร สพฐ. พ.ศ.25551
สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศกรณีผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินครั้งแรกเฉพาะค่าเล่าเรียนฯหากปีถัดมาประสงค์จะกู้ยืมค่าครองชีพ
ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมในและต่างประเทศ ประจำปี 2559
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับYFU สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมัน ประจำปี 2559
ทุนฝึกอบรมของสำนักงานกพ.สำหรับข้าราชการประจำปี 2559
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559