"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศก. เขต 3

สพป.ศก.3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new

 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

icon hot ขอเชิญครูเข้าอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
  
   รุ่นที่ 1 ครูอำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557
     รุ่นที่ 2 ครูอำเภอปรางค์กู่ ไพรบึง ภูสิงห์  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด

icon hotเอกสารประกอบการอบรมเข้าปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอoประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง >> ประวัติศาสตร์ | หน้าที่พลเมือง

icon hotโครงการ”ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

icon hotเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งผลงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (
Obec Awards)ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

icon hotแจ้งทุกโรงเรียนได้ ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC เพื่อขอรับจัดสรร งบประมาณค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน รอบ 2 ภายในวันที่ 10 พ.ย 57 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57
1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ตรงกับปัจจุบัน
2. แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องมากที่สุด
3. ย้ายเข้า ย้ายออกนักเรียนตามความเป็นจริง
โรงเรียนสามารถยืนยันและยกเลิกได้จนถึงวันที่ 10 พ.ย.57

icon hot ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ประกาศ

icon hotแบบสำรวจปริมาณงานสถานศึกษา ปี 2557 ดาวน์โหลด
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน ปี 2557 ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2557 เป็น http://Awards57.obecAwards.net/obec-esan/

icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

icon hot ขณะนี้โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลประชากรวัยเรียนจาก ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2550-2554 เพื่อใช้ประกอบการตอบคำถามตัวชี้วัดด้านโอกาสทางการศึกษาได้แล้วที่นี่ http://itec.ssk3.go.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอัพข้อมูลตัวชี้วัดได้ที่ช่องทางนี้
http://210.1.20.61/emesobec/2557/1

เครดิต : ทีม ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

icon hotการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนปลายทาง ภาพประกอบ1 ภาพประกอบ2

hotด่วน การติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 
hot ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
เรื่อง การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับครูและนักเรียน ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
 การขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติจัดประชุมสัมนาในห้วงการประกาศใช้
กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร รายละเอียด
>>ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
>>ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
>>คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


♦   
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557"
รางวัล "Crown Prince CIPTA Award 2015"
การติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศจัดสรรที่นั่งแก่นักเรียนไทย
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลศรีลังกา
การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี