"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
สพป.ศก. เขต 3

สพป.ศก.3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

icon hot ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557  ให้แก้ไขช่วงวันที่ 26-27 ส.ค. 57
**ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย  เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=13258
icon hot การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” 
รับสมัคร  วันที่  18 – 22 สิงหาคม  2557  ณ กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด
hot ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานผลการดำเนินงาน ด้านโอกาสทางการศึกษาระดับสถานศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดคู่มือ
hotด่วน การติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 
icon hot ขอเชิญร่วมอบรมค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2014  รายละเอียด
icon hot คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ระดับเครือข่ายโรงเรียน
    
ด้วย สพป.ศก.3 กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาระบบ ICT ภายในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานและการเรียนรู้ของนักเรียน จึงแต่งตั้งคณะทำงานระดับโรงเรียนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานดังกล่าว
     กำหนดรุ่นคณะทำงานเครือข่ายระดับโรงเรียน | รายละเอียด | คำสั่ง
icon hot อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร (e-Office)
  
ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ ICT เพื่อกาบริหารฯ ระหว่างวันที่ 15-25 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าอบรมตามรุ่น วัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
รายละเอียด
icon hot ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลเพื่อประกอบการรับจัดสรรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่เว็บไซต์ http://obecict.bopp.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 รายละเอียด  
**เบื้องต้นเข้าใช้งานโดยใช้รหัส smis 8 หลัก เช่น 3030001  เป็นต้น
hot ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
hot แบบสรุปผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
เรื่อง การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับครูและนักเรียน ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
 การขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติจัดประชุมสัมนาในห้วงการประกาศใช้
กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร รายละเอียด
>>ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
>>ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
>>คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ (แก้ไขไฟล์แนบ)
การจัดซื่้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 1 และโซนที่ 2 (12 มิ.ย. 2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู) ปีที่ 4 รุ่นที่ 3
รายละเอียดหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ ด้านวิชาการ(ล่าสุด)
ปร​ะกาศรายชื่​อผู้สมัครส​อบทุน YFU
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ใหม่ เรื่องการพัฒนาครูฯด้านการวัดผล
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯกำหนดวันเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
แจ้งแก้ไข และขยายระยะเวลา การรับสมัครผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2557
การจัดมหกรรมสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
สำนักงาน กพ.จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557