"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
สพป.ศก. เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new
 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

rongtuk

icon hotแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

icon hot เรื่อง คำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปี 2559-2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

icon hot ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon hot เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

icon hot บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข เพื่อ สิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

icon hot เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด

icon hot แจ้งไปยังโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้นำนักเรียนมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษในวันที่ 22 พ.ค. 58 รายละเอียด

icon hot icon hot ด่วนที่สุด... ขณะนี้ระบบ DMC เปิดระบบแล้ว ให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 ให้เรียบร้อย ที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec58/
...ขอเชิญคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 และคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (itec)
ฉบับแก้ไขปรับปรุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลดคำสั่งเครือข่ายข้อมูลฯ | เครือข่าย ITEC
...ขอเชิญคุณครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามจุดอำเภอที่สังกัด ดังนี้
  1.อำเภอขุขันธ์ ร.ร.สังกัด อ.ขุขันธ์ วันที่ 25 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
  2.อำเภอปราค์กู่ ร.ร.สังกัด อ.ปรางค์กู่ วันที่ 26 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่
  3.อำเภอไพรบึง ร.ร.สังกัด อ.ไพรบึง วันที่ 27 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลไพรบึง
  4.อำเภอภูสิงห์ ร.ร.สังกัด อ.ภูสิงห์ วันที่ 28 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.บ้านตะเคียนราม
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ | หนังสือเชิญคณะทำงานเข้าประชุม
แบบฟอร์มรายงาน จัดส่งเขตพื้นที่ในวันประชุมดังกล่าว
1. รายงานนักเรียนซ้ำชั้น/รอดำเนินการ
2. นักเรียนติด G
3. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
icon hot สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 และให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของทุกกลุ่มวิชา รายงานตัวพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่  /pcs/new/ผลสอบครูผู้ช่วยปี2558.pdf

icon hot เตรียมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระบบจะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บมีดังนี้
1. นักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 มิถุนายน 2558
2. นักเรียนเข้าใหม่ มีข้อมูลดังนี้
    2.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
    2.2 รหัสประจำตัวนักเรียน ชั้น ห้อง
    2.3 เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
    2.4 เลขประจำตัวบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
    2.5 น้ำหนัก-ส่วนสูง ของนักเรียน (ทุกคน)
    2.6 ความด้อยโอกาส และขาดแคลน
เป็นต้น
***ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 (รอรายละเอียดเพิ่มเติม)

icon hotระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘
รายงานการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

icon hot การสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดาวน์โหลดรายละเอียด
icon hotบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข เพื่อ สิทธิสอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด

icon hotกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2558 รายละเอียด

icon hot บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก เพื่อสิทธิสอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
icon hot ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน... ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบ DMC หากพบว่ามีการซ้ำซ้อนให้ดำเนินการยืนยันตัวตนโดยการอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ตนเอง/บิดา/มารดา) ในช่องทางอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน...หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถูกตัดชื่อออกจากระบบและพิจารณาตัดเงินอุดหนุนรายหัวในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
icon hot เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา รายละเอียด
icon hot ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียด
icon hot โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

icon hot สถิติ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
icon hot ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด
icon hot แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลด
icon hot แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนปี 2559 ดาวน์โหลด
icon hot การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันโยคะสากล
กำหนดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประเภทเกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ประจาปี ๒๕๕๗
แจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่5 ประจำปี2558
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการบริหารที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยวิธี Action Learning แบบมุ่งเน้นการพัฒนาในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (Work Place Learning)