ฐานข้อมูลกลาง (DATA CENTER)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระบบงานโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารการศึกษา
(EMIS)
ระบบงานนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
(DMC)
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบ
AMSS++
DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบบข้อมูลข่าวสารน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
(เว็บไซต์สำนักงาน)


สิ่งก่อสร้าง
ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(BOBEC)
amss
ระบบรับ-ส่งหนังสือ
AMSS++
DLIT
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลังความรู้

สลิบเงินเดือน
สลิบเงินเดือน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร

พนักงานราชการครูผู้สอน
สลิบเงินเดือน
พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน)
พนักงานราชการพี่เลี้ยง
สลิบเงินเดือน
พนักงานราชการ
(พี่เลี้ยง)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3