พัฒนาคุณภาพการศึกษา


BIG DATA

ระบบงานนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียน
รายบุคคล
(DMC)

ระบบงานนักเรียน

ข้อมูล นักเรียน
รายบุคคล
(DMC) สพป.
ศรีสะเกษ เขต 3


สิ่งก่อสร้าง
ระบบข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง
(BOBEC)
DLTV
มูลนิธิการศึกษา
ทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

amss

ระบบรับ-ส่งหนังสือ
AMSS++

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบ
AMSS++

ค้นหาหนังสือราชการ
ส่งจากเขต

DLIT

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบงานโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหาร
การศึกษา
(EMIS)


คลังความรู้


คลังความรู้
ระบบข้อมูลข่าวสารน

เว็บไซต์
สำนักงาน
สลิบเงินเดือน


สลิบเงินเดือน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการครูผู้สอน

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน)
พนักงานราชการพี่เลี้ยง
เงินเดือน/
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
(พี่เลี้ยง) และ
ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ
วีดิทัศน์กิจกรรม

วีดิทัศน์กิจกรรม
อบรมออนไลน์
วีดิทัศน์กิจกรรม
วีดิทัศน์ภารกิจ
กล่มงานและ
สาระความรู้
ระบบเกียรติบัตร

ระบบเกียรติบัตร