ข้อมูลคณะครู


นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง

นางงามตา พนากิจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐานิกา ศุขแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันวา บีกขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนียา พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิชานันท์ มากนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชม จุดาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดา ดาระหงษ์
ครูชำนาญการ

นางเกษมศรี โสภากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาพร วรรณวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ ทวี
ครูชำนาญการ

นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางมารินทร์ พันธุระ
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางนิตยา อ่อนคำ
พนักงานราชการ

นางสาวสิริเกษ ดวงใจ
ธุรการ

กลับหน้าหลัก