โรงเรียนบ้านแทรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

พรบ.การศีกษาแห่งชาติฉบับที่ 1
 

พรบ.การศีกษาแห่งชาติฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2
 

พรบ.การศีกษาแห่งชาติฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 3
 

พรบ.การศีกษาแห่งชาติฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 4
 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

พรบ.การศึกษาเด็กปฐมวัย
 

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
 

พระราชกฤษฎีกา หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 

กลับหน้าหลัก