คำขวัญหลัก
                  แทรงแหล่งคนดี  เจดีย์ตาปราสาท เปรื่องปราชญ์หัตถกรรม  สำโรงใหญ่สูงล้ำ
หนองก๊อกหนองก็องนำก้าวหน้า  พัฒนาบ้านราษี  ถิ่นครูดีที่หนูรัก  แหล่งสร้างสรรค์คนดี สร้างครูดีในดวงใจ

                                        
                                                         
คำขวัญรอง
                                  ทักษะดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม    

 

                                              ปรัชญาของโรงเรียน

                                  การศึกษาเพื่อชีวิตที่สงบสุข    

 

กลับหน้าหลัก