วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแทรง ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารงานด้วยการมีส่วนร่วม มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีความสุขบนพื้นฐานชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

กลับหน้าหลัก