โรงเรียนบ้านแทรง

โรงเรียนบ้านแทรง เดิมเป็นศาลาวัดเจ้าอธิการวัดบ้านแทรงเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ทำบุญ
ตักบาตร ต่อมาการศึกษาเจริญขึ้นนายบัว พัฒนพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล ตำบลห้วยเหนือ ๑ (ศรีประชานุกูล) เห็นว่าเด็กในบ้านนี้มีมากขึ้น จึงขอตั้งเป็นโรงเรียนสาขา เรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยเหนือ ๑ (ศรีประชานุกูล) ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา โรงเรียนบ้านแทรงตั้งอยู่หมู่ที่๑ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก. ๘๒๖

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ให้นายเซีย บัวประเสริฐ นายถึง ทิพศร มาเป็นครูสอน ต่อมาได้ตั้งโรงเรียน เป็นอิสระ
๑ กรกฎาคม ๒๔๘๑ เรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยเหนือ ๔ (วัดบ้านแทรง)แต่งตั้งนายโพธิ์ จันทร เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นายวนา ภาคแก้ว เป็นครูน้อยและให้ นายเซีย บัวประเสริฐ นายถึง ทิพศร

       เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๒ - ม.๓ กลับ       มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๘  คน

      ปัจจุบันมีนายโอภาส กุลัพบุรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่   ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน