นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง

แผนผังการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนบ้านแการบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลรง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน-------------------------------------------------- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางธันวา บีกขุนทด
นางเกษมศรี โสภากุล
นางประภาพร วรรณวงศ์
นายศักดา ดาระหงษ์
นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์
คณะครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกคน
คณะครูประจำชั้นทุกคน

				 

,นางธนียา พลเยี่ยม
นางเกษมศรี โสภากุล……การเงิน
นางนิชานันท์ มากนวล ... .พัสดุ
นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธนวัฒน์ ทวี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


,นางงามตา พนากิจสุวรรณ
นางฐานิกา ศุขแจ้ง

,นางงามตา พนากิจสุวรรณ  นางธันวา บีกขุนทด         นางฐานิกา ศุขแจ้ง
นางธนียา พลเยี่ยม	      นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์    นายชม จุดาบุตร
นางเกษมศรี โสภากุล	นางประภาพร วรรณวงศ์	   นางนิตยา อ่อนคำ 
นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์	นางนิชานันท์ มากนวล	   นายศักดา ดาระหงษ์
นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์  นางมารินทร์ พันธุระ        นางสาวสิริเกษ ดวงใจ
นายธนวัฒน์ ทวี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          แผนผังการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านแทรง

นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง
 


คณะกรรมการตรวจสอบภายใน-------------------------------------------------- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางธันวา บีกขุนทด	
							 

,นางเกษมศรี โสภากุล

,นางประภาพร วรรณวงศ์
	

,๑.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       
๒.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๓.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
๔.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
๕.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
๖.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
๗.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
๘.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา     
๙.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑๐.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
๑๑.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ   
๑๒.ตรวจเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด
   ๑๒.๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา     
   ๑๒.๒ ระเบียนสะสม
   ๑๒.๓ แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ๑๒.๔ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน 
   ๑๒.๕ แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชน์ 
๑๓.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา SAR
๑๔.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาประจำภาคเรียน,ปีการศึกษา
นายชม จุดาบุตร  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และงานเว็บไซต์ ร.ร.
 

 

 

 

 

 

 แผนผังการบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านแทรง

นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง
 


คณะกรรมการตรวจสอบภายใน-------------------------------------------------- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางงามตา พนากิจสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางงามตา พนากิจสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง
๑.อาหารกลางวัน
๒.งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
๓.ทันตกรรม
๔.อาหารเสริม (นม)
๕.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๖.ประชุมผู้ปกครอง
	
,นางฐานิกา ศุขแจ้ง
P-Obec คำรับรองสถานศึกษา


,นางธันวา บีกขุนทด
๑.ทุนการศึกษา
๒.งานปกครองนักเรียน (ครูฝ่ายปกครอง)
๓.กองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านแทรง
๔.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  
,นายชม จุดาบุตร
๑.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน,
๒.ข้อมูล OBEC
๓.,งานเว็บไซต์ ร.ร.
๔.งานอาคารสถานที่
๕.ลูกเสือ


,นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์ 
๑.ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน 
และทุน 
๒.งานปกครองนักเรียน (ครูฝ่ายปกครอง) 
๓.ประชาธิปไตย 
๔ .โรงเรียนสีขาว การป้องกันยาเสพติด
๕.สภานักเรียน 
๖.ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๗.แนะแนว 
๘. เด็กด้อยโอกาส๑๐ประเภท 
๙. เด็กพิเศษ ๙ประเภท
๑๐.หัวหน้างานอาคารสถานที่
๑๑.ลูกเสือ
 

 

 

 

 


นายศักดา ดาระหงษ์    ๑. งานอาคารสถานที่
๒.ลูกเสือ


บทที่ 2    

นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์
๑.กีฬาและสมรรถภาพทางกาย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
รับผิดชอบ เวรประจำวัน
ดูแลรับผิดชอบรักษา พัฒนา ซ่อมแซม อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ชำระล้างสุขา ปัดกวาดห้อง เปิดปิดหน้าต่างประตู

  
นางประภาพร วรรณวงศ์
๑.งาน วันไหว้ครู
๒. วันเด็ก วันปีใหม่
นางสาวสิริเกษ ดวงใจ
รับ-ส่งหนังสือ  งานธุรการ    
ช่วยงานเอกสารครู ,
สอนนักเรียน , อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
    
  


แผนผังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านแทรง

นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง
 


คณะกรรมการตรวจสอบภายใน-------------------------------------------------- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางฐานิกา ศุขแจ้ง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
นางฐานิกา ศุขแจ้ง
๑.งานวางแผนออัตรกำลังและกำหนดตำแหน่ง
๒. งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
๓.งานเลื่อนเงินเดือน
๔.งานเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นและการย้าย
๕.งานเสริมสร้างปรปะสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖.งานวินัยและการรักษาวินัย
๗.งานลาทุกประเภท
๘. งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราช วิทยฐานะ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

แผนผังการบริหารงานแผนและงบประมาณโรงเรียนบ้านแทรง

นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง
 


คณะกรรมการตรวจสอบภายใน-------------------------------------------------- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางธนียา พลเยี่ยม
หัวหน้างานบริหารงานแผนและงบประมาณ

,นางเกษมศรี โสภากุล
๑. งานบริหารการเงิน
๒ งานรายงานผลการใช้เงิน
๓. รายงานค่าสาธารณูปโภค
๔. งานจัดสรรงบประมาณ
,นางธนียา พลเยี่ยม
๑.หัวหน้างานบริหารงาน
การเงินและพัสดุ
๒.งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา


,นางนิชานันท์ มากนวล
๑. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๒. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ


,นางสาวสุภัทรา วงษ์พิทักษ์ 
๑. ผู้ช่วยงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์


,นายธนวัฒน์ ทวี
๑. ผู้ช่วยงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์