เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2560
แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2561
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
 ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
  
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
 กฎกระทรวงฯ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
   
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

 ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

 ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

 พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
► สื่อดิจิทัล
     เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
 Facebook
9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        ► รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์ 
        ► สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
       ► การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
และดนตรสากล e-bidding

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อและประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ-

       ► ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ปิดประกาศบอร์ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       ► การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กันยายน 62
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ เมษายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤษภาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มิถุนายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กรกฎาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ สิงหาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กันยายน 62
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
        ► มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: admin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 1
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
4749
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ข่าวด่วน


datacenter


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » งานปัจฉิมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฮิต RSS Feed
งานปัจฉิมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ได้จัดงานปัจฉิมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้ร่วมงานทั้งผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และคณะครู บร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » จัดนิทรรศการต้อนรับผู้ตรวจราชการ ฮิต RSS Feed
จัดนิทรรศการต้อนรับผู้ตรวจราชการ
  โรงเรียนบ้านตะเคียนรามได้รับเกียรติร่วมจัดบูธนิทรรศกการ ต้อนรับคณะตรวจราชการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

ภาพข่าวรายงานหมวด

 ประชาสัมพันธ์ » จัดนิทรรศการต้อนรับผู้ตรวจราชการ ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
จัดนิทรรศการต้อนรับผู้ตรวจราชการโรงเรียนบ้านตะเคียนรามได้รับเกียรติร่วมจัดบูธนิทรรศกการ ต้อนรับคณะตรวจราชการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
 โดย : ครูยะ  เมื่อ 19 เม.ย. 2562 (อ่าน 35 ครั้ง)
 ประชาสัมพันธ์ » งานปัจฉิมนักเรียนประจำปีการศึกษา 25... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
งานปัจฉิมนักเรียนประจำปีการศึกษา 25...โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ได้จัดงานปัจฉิมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้ร่วมงานทั้งผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และคณะครู บรรยากาศเป็นไปด้วยอิ่มเอม ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างสูง
 โดย : ครูยะ  เมื่อ 19 เม.ย. 2562 (อ่าน 42 ครั้ง)

แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม หมู่ 2 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทร.095-6183069
ผู้จัดทำ นายสุริยะ สมพร
E-Mail : dragonart2556@gmail.com Facebook : มังกรศิลป์ภูสิงห์

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที