_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ลูกเสือ จิตอาสา
ลูกเสือ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านตาเจานำลูกเสือเนตรนารี ทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ในบริเวณ วัด บ้าน โรงเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านตาเจา ได้นำลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป. 4 - 6 ทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในบริเวณ วัด บ้าน โรงเรียน เช่น การทำความสะอาดวัด เก็บขยะชุมชน ทำความสะอาดในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาในการร่วมรัก พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน

ข่าวโดย : นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
อ่าน 139 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:21:06:AM