เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► วารสารประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2การบริหารงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ► ไตรมาส 1
       ►  ไตรมาส 2
       ►  ไตรมาส 3
       ►  ไตรมาส 4
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 63
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 63
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก นำเสนอ Best Pratice โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รับเลขา สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อ่าน 222 ครั้ง222013 ก.ย. 2562
หน้าแรก นำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อ่าน 200 ครั้ง200013 ก.ย. 2562
หน้าแรก โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
  อ่าน 156 ครั้ง156001 ต.ค. 2562
หน้าแรก งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์... อ่าน 160 ครั้ง160001 ต.ค. 2562
หน้าแรก การจัดการเรียนการสอน DLTV :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การเรียนการสอนในช่วง โควิด 19 อ่าน 40 ครั้ง40016 ก.ย. 2563
หน้าแรก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2563 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เตรียมความพร้อม อ่าน 31 ครั้ง31016 ก.ย. 2563
หน้าแรก กิจกรรมถวายพระพรและปลูกต้นไม้ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ถวายพระพร อ่าน 32 ครั้ง32016 ก.ย. 2563
หน้าแรก บุญสังฆทาน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญสังฆทาน อ่าน 31 ครั้ง31016 ก.ย. 2563
หน้าแรก เข้าพรรษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญวันเข้าพรรษา อ่าน 34 ครั้ง34016 ก.ย. 2563
หน้าแรก ไหว้ครู :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ไหว้ครู 2563 อ่าน 34 ครั้ง34016 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 รับเลขา สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อ่าน 222 ครั้ง13 ก.ย. 2562
 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อ่าน 200 ครั้ง13 ก.ย. 2562
 งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปี 2562 อ่าน 160 ครั้ง01 ต.ค. 2562
  อ่าน 156 ครั้ง01 ต.ค. 2562
 การเรียนการสอนในช่วง โควิด 19 อ่าน 40 ครั้ง16 ก.ย. 2563
 ทำบุญวันเข้าพรรษา อ่าน 34 ครั้ง16 ก.ย. 2563
 ไหว้ครู 2563 อ่าน 34 ครั้ง16 ก.ย. 2563
 ถวายพระพร อ่าน 32 ครั้ง16 ก.ย. 2563
 เตรียมความพร้อม อ่าน 31 ครั้ง16 ก.ย. 2563
 ทำบุญสังฆทาน อ่าน 31 ครั้ง16 ก.ย. 2563

โรงเรียนบ้านตาเจา 106 หมู่ 3 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
ผู้จัดทำ นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
E-Mail : supaporn.6027@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที