เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► วารสารประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2การบริหารงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ► ไตรมาส 1
       ►  ไตรมาส 2
       ►  ไตรมาส 3
       ►  ไตรมาส 4
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 63
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 63
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล: เงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล: เงื่อนไขการให้บริการ


Introduction: This Agreement between you and เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล consists of these Terms and Conditions. "You" or "Advertiser" means the entity identified in this enrollment form, and/or any agency acting on its behalf, which shall also be bound by the terms of this Agreement. Please read very carefully these Terms and Conditions.

Uses:
You agree that your ads may be placed on (i) เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล web site and (ii) Any ads may be modified without your consent to comply with any policy of เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล reserves the right to, and in its sole discretion may, at any time review, reject, modify, or remove any ad. No liability of เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล and/or its owner(s) shall result from any such decision.

Parties' Responsibilities: You are responsible of your own site and/or service advertised in เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล web site. You are solely responsible for the advertising image creation, advertising text and for the content of your ads, including URL links. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล is not responsible for anything regarding your Web site(s) including, but not limited to, maintenance of your Web site(s), order entry, customer service, payment processing, shipping, cancellations or returns.

Impressions Count: Any hit to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล web site is counted as an impression. Due to our advertising price we don't discriminate from users or automated robots. Even if you access to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล web site and see your own banner ad it will be counted as a valid impression. Only in the case of เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล web site administrator, the impressions will not be counted.

Termination, Cancellation: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล may at any time, in its sole discretion, terminate the Campaign, terminate this Agreement, or cancel any ad(s) or your use of any Target. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล will notify you via email of any such termination or cancellation, which shall be effective immediately. No refund will be made for any reason. Remaining impressions will be stored in a database and you'll be able to request another campaign to complete your inventory. You may cancel any ad and/or terminate this Agreement with or without cause at any time. Termination of your account shall be effective when เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล receives your notice via email. No refund will be made for any reason. Remaining impressions will be stored in a database for future uses by you and/or your company.

Content: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล web site doesn't accepts advertising that contains: (i) pornography, (ii) explicit adult content, (iii) moral questionable content, (iv) illegal content of any kind, (v) illegal drugs promotion, (vi) racism, (vii) politics content, (viii) religious content, and/or (ix) fraudulent suspicious content. If your advertising and/or target web site has any of this content and you purchased an advertising package, you'll not receive refund of any kind but your banners ads impressions will be stored for future use.

Confidentiality: Each party agrees not to disclose Confidential Information of the other party without prior written consent except as provided herein. "Confidential Information" includes (i) ads, prior to publication, (ii) submissions or modifications relating to any advertising campaign, (iii) clickthrough rates or other statistics (except in an aggregated form that includes no identifiable information about you), and (iv) any other information designated in writing as "Confidential." It does not include information that has become publicly known through no breach by a party, or has been (i) independently developed without access to the other party's Confidential Information; (ii) rightfully received from a third party; or (iii) required to be disclosed by law or by a governmental authority.

No Guarantee: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล makes no guarantee regarding the levels of clicks for any ad on its site. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล may offer the same Target to more than one advertiser. You may not receive exclusivity unless special private contract between เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล and you.

No Warranty: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WITH RESPECT TO ADVERTISING AND OTHER SERVICES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS THE WARRANTIES OR CONDITIONS OF NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability: In no event shall เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล be liable for any act or omission, or any event directly or indirectly resulting from any act or omission of Advertiser, Partner, or any third parties (if any). EXCEPT FOR THE PARTIES' INDEMNIFICATION AND CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS HEREUNDER, (i) IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE UNDER THIS AGREEMENT FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, PUNITIVE, OR OTHER DAMAGES WHETHER IN CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY AND (ii) เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล AGGREGATE LIABILITY TO ADVERTISER UNDER THIS AGREEMENT FOR ANY CLAIM IS LIMITED TO THE AMOUNT PAID TO เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล BY ADVERTISER FOR THE AD GIVING RISE TO THE CLAIM. Each party acknowledges that the other party has entered into this Agreement relying on the limitations of liability stated herein and that those limitations are an essential basis of the bargain between the parties. Without limiting the foregoing and except for payment obligations, neither party shall have any liability for any failure or delay resulting from any condition beyond the reasonable control of such party, including but not limited to governmental action or acts of terrorism, earthquake or other acts of God, labor conditions, and power failures.

Payment: You agree to pay in advance the cost of the advertising. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล will not setup any banner ads campaign(s) unless the payment process is complete. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล may change its pricing at any time without prior notice. If you have an advertising campaign running and/or impressions stored for future use for any mentioned cause and เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล changes its pricing, you'll not need to pay any difference. Your purchased banners fee will remain the same. Charges shall be calculated solely based on records maintained by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล. No other measurements or statistics of any kind shall be accepted by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล or have any effect under this Agreement.

Representations and Warranties: You represent and warrant that (a) all of the information provided by you to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล to enroll in the Advertising Campaign is correct and current; (b) you hold all rights to permit เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล and any Partner(s) to use, reproduce, display, transmit and distribute your ad(s); and (c) เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล and any Partner(s) Use, your Target(s), and any site(s) linked to, and products or services to which users are directed, will not, in any state or country where the ad is displayed (i) violate any criminal laws or third party rights giving rise to civil liability, including but not limited to trademark rights or rights relating to the performance of music; or (ii) encourage conduct that would violate any criminal or civil law. You further represent and warrant that any Web site linked to your ad(s) (i) complies with all laws and regulations in any state or country where the ad is displayed; (ii) does not breach and has not breached any duty toward or rights of any person or entity including, without limitation, rights of publicity or privacy, or rights or duties under consumer protection, product liability, tort, or contract theories; and (iii) is not false, misleading, defamatory, libelous, slanderous or threatening.

Your Obligation to Indemnify: You agree to indemnify, defend and hold เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, its agents, affiliates, subsidiaries, directors, officers, employees, and applicable third parties (e.g., all relevant Partner(s), licensors, licensees, consultants and contractors) ("Indemnified Person(s)") harmless from and against any and all third party claims, liability, loss, and expense (including damage awards, settlement amounts, and reasonable legal fees), brought against any Indemnified Person(s), arising out of, related to or which may arise from your use of the Advertising Program, your Web site, and/or your breach of any term of this Agreement. Customer understands and agrees that each Partner, as defined herein, has the right to assert and enforce its rights under this Section directly on its own behalf as a third party beneficiary.

Information Rights: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล may retain and use for its own purposes all information you provide, including but not limited to Targets, URLs, the content of ads, and contact and billing information. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล may share this information about you with business partners and/or sponsors. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล will not sell your information. Your name, web site's URL and related graphics shall be used by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล in its own web site at any time as a sample to the public, even if your Advertising Campaign has been finished.

Miscellaneous: Any decision made by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล under this Agreement shall be final. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล shall have no liability for any such decision. You will be responsible for all reasonable expenses (including attorneys' fees) incurred by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล in collecting unpaid amounts under this Agreement. This Agreement shall be governed by the laws of Canada. Any dispute or claim arising out of or in connection with this Agreement shall be adjudicated in Canada. This constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. Advertiser may not resell, assign, or transfer any of its rights hereunder. Any such attempt may result in termination of this Agreement, without liability to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล and without any refund. The relationship(s) between เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาเจา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล and the "Partners" is not one of a legal partnership relationship, but is one of independent contractors. This Agreement shall be construed as if both parties jointly wrote it.

Canada, พฤศจิกายน 2020


เมนูบริการรับลงโฆษณา

[ หน้าหลัก | สถิติของเว็บ | เงื่อนไขการให้บริการ | แผนการลงโฆษณาและราคา | ลูกค้าเข้าระบบ ]

โรงเรียนบ้านตาเจา 106 หมู่ 3 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
ผู้จัดทำ นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
E-Mail : supaporn.6027@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที