เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► วารสารประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2การบริหารงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ► ไตรมาส 1
       ►  ไตรมาส 2
       ►  ไตรมาส 3
       ►  ไตรมาส 4
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 63
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 63
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

ข่าวด่วน


datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 เข้าพรรษา » ทำบุญวันเข้าพรรษา ฮิต RSS Feed
ทำบุญวันเข้าพรรษา
  วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตาเจาร่วมกันนำเทียนพรรษา ไปทอดถวาย ณ วัดบ้านตาเจา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมถวายพระพรและปลูกต้นไม้ » ถวายพระพร ฮิต RSS Feed
ถวายพระพร
  โรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันปลูกต้นไม้
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 การจัดการเรียนการสอน DLTV » การเรียนการสอนในช่วง โควิด 19 ฮิต RSS Feed
การเรียนการสอนในช่วง โควิด 19
  ในสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านตาเจา ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล DLTV
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน »  ฮิต RSS Feed
   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน \\\"ค่ายยุวชน คนคุณธรรม
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 นำเสนอ Best Pratice โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง » รับเลขา สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ฮิต RSS Feed
รับเลขา สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
  โรงเรียนบ้านตาเจา นำนักเรียนนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ เพื่อต้นรับเลขา สพฐ. วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ไหว้ครู » ไหว้ครู 2563 ฮิต RSS Feed
ไหว้ครู 2563
  วันที่ 16กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านตาเจา ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครูขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาเจา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 บุญสังฆทาน » ทำบุญสังฆทาน ฮิต RSS Feed
ทำบุญสังฆทาน
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะครู โรงเรียนบ้านตาร่วมร่วมเป็นเจ้าภาพบุญสังฆทานวัดบ้านตาเจา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2563 » เตรียมความพร้อม ฮิต RSS Feed
เตรียมความพร้อม
  วันเปิดภาคเรียนวันแรก นักเรียนโรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ » งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปี 2562 ฮิต RSS Feed
งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปี 2562
  วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านตาเจา ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปี 2562 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 นำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ » ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฮิต RSS Feed
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  วันที่ 6 กันยายน2562 โรงเรียนบ้านตาเจา ร่วมจัดแสดงผลงาน มหกรรมการศึกษาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภู...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ปรัชญา  คำขวัญ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ผลงานดีเด่น
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: supaporn28
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
100441
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนักเรียน (DMC)
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
DLIT

โรงเรียนบ้านตาเจา 106 หมู่ 3 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
ผู้จัดทำ นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
E-Mail : supaporn.6027@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที