ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวายสนิท ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
O3 อำนาจหน้าที่
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
O11 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาศ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาศ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการป้องกันทุจริต
► มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ข่าวด่วน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ฮิต RSS Feed
รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
  รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสนิท
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562
  โรงเรียนบ้านสวายสนิท กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสนิท
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท
  โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท ประจำปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนบ้านสวายสนิทจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
  นายทรงศักดิ์ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสนิท ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก
  โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยจัดอบรมให้แก่ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โดยได้รับค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์
  โรงเรียนบ้านสวายสนิทจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เป็นประจำทุกวันศุกร์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2562
  กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายทรงศักดิ์  ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: tom24031
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 1
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
17543
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก