เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างสถานศึกษา
O3  อำนาจหน้าที่
     อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านสนาย
O5  ข้อมูลการติดต่อ
    
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    
แผนที่
 O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 255
3
     ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
     พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561

     กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
     กฎกระทรวงฯ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
 
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

     ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

     ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

     พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

     พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
O8 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A
O9 Social Network
    
Facebook
การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
O13 ►คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14►คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          เว็บไซต์
         
สลิบเงินเดือน
O17 ►E-Service
      
AMSS++
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63
 O20
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
 O22 ประกาศมาตรการจัดซื้อ
             
ประกาศมาตรการจัดจ้าง
       ► ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
และดนตรสากล e-bidding

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อและประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ-

       ► ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ปิดประกาศบอร์ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       ► การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มีนาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง เมษายน 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤษภาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มิถุนายน 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กรกฎาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง สิงหาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กันยายน 63
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 63
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
O26
O27
O28
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปี63
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
♦การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O44 ►มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: srinual
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 1
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
73694
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย: เงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย: เงื่อนไขการให้บริการ


Introduction: This Agreement between you and เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย consists of these Terms and Conditions. "You" or "Advertiser" means the entity identified in this enrollment form, and/or any agency acting on its behalf, which shall also be bound by the terms of this Agreement. Please read very carefully these Terms and Conditions.

Uses:
You agree that your ads may be placed on (i) เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย web site and (ii) Any ads may be modified without your consent to comply with any policy of เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย reserves the right to, and in its sole discretion may, at any time review, reject, modify, or remove any ad. No liability of เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย and/or its owner(s) shall result from any such decision.

Parties' Responsibilities: You are responsible of your own site and/or service advertised in เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย web site. You are solely responsible for the advertising image creation, advertising text and for the content of your ads, including URL links. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย is not responsible for anything regarding your Web site(s) including, but not limited to, maintenance of your Web site(s), order entry, customer service, payment processing, shipping, cancellations or returns.

Impressions Count: Any hit to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย web site is counted as an impression. Due to our advertising price we don't discriminate from users or automated robots. Even if you access to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย web site and see your own banner ad it will be counted as a valid impression. Only in the case of เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย web site administrator, the impressions will not be counted.

Termination, Cancellation: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย may at any time, in its sole discretion, terminate the Campaign, terminate this Agreement, or cancel any ad(s) or your use of any Target. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย will notify you via email of any such termination or cancellation, which shall be effective immediately. No refund will be made for any reason. Remaining impressions will be stored in a database and you'll be able to request another campaign to complete your inventory. You may cancel any ad and/or terminate this Agreement with or without cause at any time. Termination of your account shall be effective when เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย receives your notice via email. No refund will be made for any reason. Remaining impressions will be stored in a database for future uses by you and/or your company.

Content: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย web site doesn't accepts advertising that contains: (i) pornography, (ii) explicit adult content, (iii) moral questionable content, (iv) illegal content of any kind, (v) illegal drugs promotion, (vi) racism, (vii) politics content, (viii) religious content, and/or (ix) fraudulent suspicious content. If your advertising and/or target web site has any of this content and you purchased an advertising package, you'll not receive refund of any kind but your banners ads impressions will be stored for future use.

Confidentiality: Each party agrees not to disclose Confidential Information of the other party without prior written consent except as provided herein. "Confidential Information" includes (i) ads, prior to publication, (ii) submissions or modifications relating to any advertising campaign, (iii) clickthrough rates or other statistics (except in an aggregated form that includes no identifiable information about you), and (iv) any other information designated in writing as "Confidential." It does not include information that has become publicly known through no breach by a party, or has been (i) independently developed without access to the other party's Confidential Information; (ii) rightfully received from a third party; or (iii) required to be disclosed by law or by a governmental authority.

No Guarantee: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย makes no guarantee regarding the levels of clicks for any ad on its site. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย may offer the same Target to more than one advertiser. You may not receive exclusivity unless special private contract between เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย and you.

No Warranty: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WITH RESPECT TO ADVERTISING AND OTHER SERVICES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS THE WARRANTIES OR CONDITIONS OF NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability: In no event shall เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย be liable for any act or omission, or any event directly or indirectly resulting from any act or omission of Advertiser, Partner, or any third parties (if any). EXCEPT FOR THE PARTIES' INDEMNIFICATION AND CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS HEREUNDER, (i) IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE UNDER THIS AGREEMENT FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, PUNITIVE, OR OTHER DAMAGES WHETHER IN CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY AND (ii) เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย AGGREGATE LIABILITY TO ADVERTISER UNDER THIS AGREEMENT FOR ANY CLAIM IS LIMITED TO THE AMOUNT PAID TO เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย BY ADVERTISER FOR THE AD GIVING RISE TO THE CLAIM. Each party acknowledges that the other party has entered into this Agreement relying on the limitations of liability stated herein and that those limitations are an essential basis of the bargain between the parties. Without limiting the foregoing and except for payment obligations, neither party shall have any liability for any failure or delay resulting from any condition beyond the reasonable control of such party, including but not limited to governmental action or acts of terrorism, earthquake or other acts of God, labor conditions, and power failures.

Payment: You agree to pay in advance the cost of the advertising. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย will not setup any banner ads campaign(s) unless the payment process is complete. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย may change its pricing at any time without prior notice. If you have an advertising campaign running and/or impressions stored for future use for any mentioned cause and เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย changes its pricing, you'll not need to pay any difference. Your purchased banners fee will remain the same. Charges shall be calculated solely based on records maintained by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย. No other measurements or statistics of any kind shall be accepted by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย or have any effect under this Agreement.

Representations and Warranties: You represent and warrant that (a) all of the information provided by you to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย to enroll in the Advertising Campaign is correct and current; (b) you hold all rights to permit เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย and any Partner(s) to use, reproduce, display, transmit and distribute your ad(s); and (c) เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย and any Partner(s) Use, your Target(s), and any site(s) linked to, and products or services to which users are directed, will not, in any state or country where the ad is displayed (i) violate any criminal laws or third party rights giving rise to civil liability, including but not limited to trademark rights or rights relating to the performance of music; or (ii) encourage conduct that would violate any criminal or civil law. You further represent and warrant that any Web site linked to your ad(s) (i) complies with all laws and regulations in any state or country where the ad is displayed; (ii) does not breach and has not breached any duty toward or rights of any person or entity including, without limitation, rights of publicity or privacy, or rights or duties under consumer protection, product liability, tort, or contract theories; and (iii) is not false, misleading, defamatory, libelous, slanderous or threatening.

Your Obligation to Indemnify: You agree to indemnify, defend and hold เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย, its agents, affiliates, subsidiaries, directors, officers, employees, and applicable third parties (e.g., all relevant Partner(s), licensors, licensees, consultants and contractors) ("Indemnified Person(s)") harmless from and against any and all third party claims, liability, loss, and expense (including damage awards, settlement amounts, and reasonable legal fees), brought against any Indemnified Person(s), arising out of, related to or which may arise from your use of the Advertising Program, your Web site, and/or your breach of any term of this Agreement. Customer understands and agrees that each Partner, as defined herein, has the right to assert and enforce its rights under this Section directly on its own behalf as a third party beneficiary.

Information Rights: เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย may retain and use for its own purposes all information you provide, including but not limited to Targets, URLs, the content of ads, and contact and billing information. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย may share this information about you with business partners and/or sponsors. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย will not sell your information. Your name, web site's URL and related graphics shall be used by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย in its own web site at any time as a sample to the public, even if your Advertising Campaign has been finished.

Miscellaneous: Any decision made by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย under this Agreement shall be final. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย shall have no liability for any such decision. You will be responsible for all reasonable expenses (including attorneys' fees) incurred by เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย in collecting unpaid amounts under this Agreement. This Agreement shall be governed by the laws of Canada. Any dispute or claim arising out of or in connection with this Agreement shall be adjudicated in Canada. This constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. Advertiser may not resell, assign, or transfer any of its rights hereunder. Any such attempt may result in termination of this Agreement, without liability to เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย and without any refund. The relationship(s) between เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสนาย and the "Partners" is not one of a legal partnership relationship, but is one of independent contractors. This Agreement shall be construed as if both parties jointly wrote it.

Canada, พฤษภาคม 2021


เมนูบริการรับลงโฆษณา

[ หน้าหลัก | สถิติของเว็บ | เงื่อนไขการให้บริการ | แผนการลงโฆษณาและราคา | ลูกค้าเข้าระบบ ]

โรงเรียนบ้านสนาย หมู่ 8 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ผู้จัดทำ นางสาวศรีนวล พรมพิลา
E-Mail : srinual09@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที