เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2 การบริหารงาน แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 E-Service
        ► เว็บไซต์
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ รอบ 6 เดือน 
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

       ► ปิดประกาศบอร์ดโรงเรียน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ►
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการสุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต มาตรการภายในฯส่งเสริมความ
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 จำนวน 16 รูป มาใหม่ ฮิต    
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 (อ่าน 25 ครั้ง) จำนวน 16 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (12 ส.ค. 2563)โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (อ่าน 106 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (01 พ.ย. 2562)วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 106 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (31 ต.ค. 2562)วันที่ 30-31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมครู (อ่าน 107 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (29 ต.ค. 2562)วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมครู เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันเข้าพรรษา (อ่าน 115 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (28 ต.ค. 2562)วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขันกีฬา กพศ.13 (อ่าน 93 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (10 ต.ค. 2562)วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมบุญสังฆทาน (อ่าน 103 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (28 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ร่วมจัดทำโรงทาน ในงานบุญสังฆทานวัดหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบหมวกกันน็อค (อ่าน 117 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (27 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจรับคอมพิวเตอร์ (อ่าน 118 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (27 ก.ย. 2562)วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มาตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมธรรมะ (อ่าน 99 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (12 ก.ย. 2562)วันที่ 12 กันยายน 2562 พระธรรมฑูตจากอำเภอปรางค์กู่ มาอบรมธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 104 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (10 ก.ย. 2562)วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 ระดับเขต (อ่าน 103 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (26 ส.ค. 2562)วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 25...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 105 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (09 ส.ค. 2562)วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 95 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (26 ก.ค. 2562)วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 111 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (05 ก.ค. 2562)วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนบ้านหนองเชียงทูน ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ตรวจรับคอมพิวเตอร์
27 ก.ย. 2562
 มอบหมวกกันน็อค
27 ก.ย. 2562
 วันเข้าพรรษา
28 ต.ค. 2562
 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
05 ก.ค. 2562
 ประชุมครู
29 ต.ค. 2562
ทั้งหมด

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ผู้จัดทำ นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน
sayrungpongwan@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที