เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ► กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
 
     ► พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2 การบริหารงาน แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        ► รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
       ► การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

       ► ปิดประกาศบอร์ดโรงเรียน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 62
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 62
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► บันทึกรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        ► บันทึกการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3

O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต มาตรการภายในฯส่งเสริมความ
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจัดจ้าง
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (อ่าน 32 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (01 พ.ย. 2562)วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 29 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (31 ต.ค. 2562)วันที่ 30-31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมครู (อ่าน 29 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (29 ต.ค. 2562)วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมครู เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันเข้าพรรษา (อ่าน 36 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (28 ต.ค. 2562)วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขันกีฬา กพศ.13 (อ่าน 26 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (10 ต.ค. 2562)วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมบุญสังฆทาน (อ่าน 29 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (28 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ร่วมจัดทำโรงทาน ในงานบุญสังฆทานวัดหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบหมวกกันน็อค (อ่าน 39 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (27 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจรับคอมพิวเตอร์ (อ่าน 30 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (27 ก.ย. 2562)วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มาตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมธรรมะ (อ่าน 28 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (12 ก.ย. 2562)วันที่ 12 กันยายน 2562 พระธรรมฑูตจากอำเภอปรางค์กู่ มาอบรมธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 32 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (10 ก.ย. 2562)วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 ระดับเขต (อ่าน 31 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (26 ส.ค. 2562)วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 25...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 33 ครั้ง) จำนวน 30 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (09 ส.ค. 2562)วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 25 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (26 ก.ค. 2562)วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 34 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน (05 ก.ค. 2562)วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนบ้านหนองเชียงทูน ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 มอบหมวกกันน็อค
27 ก.ย. 2562
 วันเข้าพรรษา
28 ต.ค. 2562
 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
05 ก.ค. 2562
 กิจกรรมวันแม่
09 ส.ค. 2562
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน
10 ก.ย. 2562
ทั้งหมด

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ผู้จัดทำ นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน
sayrungpongwan@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที