เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2 การบริหารงาน แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 E-Service
        ► เว็บไซต์
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ รอบ 6 เดือน 
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

       ► ปิดประกาศบอร์ดโรงเรียน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ►
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการสุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต มาตรการภายในฯส่งเสริมความ
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 16 รูป มาใหม่ อ่าน 25 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 16 รูป มาใหม่ อ่าน 25 ครั้ง25012 ส.ค. 2563
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 8 รูป อ่าน 106 ครั้ง106001 พ.ย. 2562
 ประชุมผู้ปกครอง 22 รูป อ่าน 106 ครั้ง106031 ต.ค. 2562
 ประชุมครู 11 รูป อ่าน 107 ครั้ง107029 ต.ค. 2562
 วันเข้าพรรษา 22 รูป อ่าน 115 ครั้ง115028 ต.ค. 2562
 แข่งขันกีฬา กพศ.13 11 รูป อ่าน 93 ครั้ง93010 ต.ค. 2562
 ร่วมบุญสังฆทาน 11 รูป อ่าน 103 ครั้ง103028 ก.ย. 2562
 มอบหมวกกันน็อค 10 รูป อ่าน 117 ครั้ง117027 ก.ย. 2562
 ตรวจรับคอมพิวเตอร์ 10 รูป อ่าน 118 ครั้ง118027 ก.ย. 2562
 อบรมธรรมะ 15 รูป อ่าน 99 ครั้ง99012 ก.ย. 2562
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 ตรวจรับคอมพิวเตอร์ 10 รูป อ่าน 118 ครั้ง27 ก.ย. 2562
 มอบหมวกกันน็อค 10 รูป อ่าน 117 ครั้ง27 ก.ย. 2562
 วันเข้าพรรษา 22 รูป อ่าน 115 ครั้ง28 ต.ค. 2562
 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 9 รูป อ่าน 111 ครั้ง05 ก.ค. 2562
 ประชุมครู 11 รูป อ่าน 107 ครั้ง29 ต.ค. 2562
 ประชุมผู้ปกครอง 22 รูป อ่าน 106 ครั้ง31 ต.ค. 2562
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 8 รูป อ่าน 106 ครั้ง01 พ.ย. 2562
 กิจกรรมวันแม่ 30 รูป อ่าน 105 ครั้ง09 ส.ค. 2562
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน 9 รูป อ่าน 104 ครั้ง10 ก.ย. 2562
 ร่วมบุญสังฆทาน 11 รูป อ่าน 103 ครั้ง28 ก.ย. 2562

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ผู้จัดทำ นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน
sayrungpongwan@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที